Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > İlahiyat Öğrencileri İçin Genel Paylaşımlar > ATA AÖF Bilgi Paylaşım/Dökümanlar > 1.Sınıf

Konu Kimliği: Konu Sahibi nurşen35,Açılış Tarihi:  10 Eylül 2018 (15:34), Konuya Son Cevap : 10 Eylül 2018 (15:34). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 10 Eylül 2018, 15:34   Mesaj No:1
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: nurşen35 isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:59
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.394
Konular: 995
Beğenildi:3383
Beğendi:2735
Takdirleri:4555
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart ATA AÖF İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ

ATA AÖF İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ

1. Yalan uydurmak üzere biraraya gelmeleri mümkün olmayacak şekilde insanların Hz. Peygamberden (sav) rivayet ettiği tabiun ve onlardan sonraki nesilde de aynı şekilde rivayet edilen hadislerdir.
Yukarıda tanımı verilen İslam hukuku kavramı hangisidir?

a. Meşhur hadis
b. Sahih hadis
c. Mütevatir hadis
d. Ahad hadis
e. Takriri hadis2. İslam hukukunun kaynaklarından sünnet ile ilgili hangisi yanlıştır?

a. Sünnet Kur'anı Kerim'de hükmü bulunmayan meseleler hakkında hüküm koyabilir
b. Sünnet Kur'anı Kerim'de Âmm ifadelerin kapsamını daraltabilir
c. Sünnet Kur'anı Kerim'deki açıklaması gereken hükümlerin açıklamasını yapar
d. Sünnetin Müslümanlar için bağlayıcı bir kaynak oluşu Kitap , Sünnet ve İcma ile sabittir
e. Sünnette sabit olan bütün fiillerin yerine getirilmesi Sünnet-i Müekkedir3. Hangisi külli kaideler alanında yazılmış eserlerden biridir?

a. Gazali / İhyau Ulumid-din
b. Suyuti / el- Eşbah ve'n Nezair
c. Debusi / Takvimü'l Edille
d. Mavsıli / el- Muhtar
e. Nevevi / el- Minhac


4. Ebu Hanefi'nin talebelerinden ..............Hanefi mezhebinin nakili adıyla anılmaktadır.........metinleri denilen altı eseri bulunmatadır. Bu metinler Hakim Şehid Mervezi tarafından özetlenmiş daha sonra Hanefi fakihi ................. tarafından el- Mebsut adıyla otuz cild halinde şerh edilmiştir

Paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

a. İmam Muhammed , Zahiru'r -rivaye , Serahsi
b. Ebu Yusuf , el- Âsar , Serahsi
c. Ebu CaferTahavi , Nadiru'rrivaye , Cessas
d. İmam Muhammed , e Ziyadat , Serahsi
e. Ebu Yusuf , Zahiru'r -rivaye , Cessas5. Hangisi fıkıh kitaplarının muamelat bölümlerinde ele alınan konularda biridir?

a. Udhiyye
b. Siyer
c. Vesaya
d.Hudud
e. Diyat6. Hangisi Şafii mezhebinin temel metinlerinden biri değildir?

a. İmam Şafii / el- Ümm
b. Şirazi / el -Mühezzeb
c. Gazali / el- Veciz
d. Müzeni / el_ muhtasar
e. İbn Kudame / el- Muğni7. I.Osmanlı Devletinde Mecelle öncesi dönemde İbrahim el- Halebi'nin Mülteka'l Ebrur adlı eseri yargı alanında temel müracaat kaynağı olmuştur
II. El -Fetava'l Hindiyye kaza ve fetvaya esas olmak üzere Hanefi mezhebinin görüşleri doğrultusunda hazırlanmış eserdir
III. Mecelle-i Ahkam -ı Adliyye Osmanlı Devletinin ilk medeni kanunu olarak kabul edilmektedir
IV. Mecelle borçlar hukuku, eşya hukuku, aile hukuku ve miras hukuku alanlarında Hanefi mezhebi esas alınarak hazırlanmıştır.

İslam dünyasındaki kanunlaştırma faaliyetleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

a. I ve II
b. III ve IV
c. I , II ve III
d. I , III ve IV
e. II , III ve IV8. '' Özünde zarar ve kötülük bulunmamasına ya da faydası zararından daha fazla olmasına rağmen haram kılınmasını gerektiren bir şeyle beraberliği sebebiyle yasaklanan fiillerdir''

Cümlede tanımlanan fıkıh usulü terim hangisidir?

a. Ligayrihi haram
b. Liaynihi haram
c. Tenzihen mekruh
d. Tahrimen mekruh
e. Terfih ruhsatı9. Şari'nin edası için belirli bir zaman dilimi belirlemediği vacibleri...............vacib , Şari'nin alternatifler arasından seçme hakkı tanıdığı vacibe ise ..............vacip denilmektedir.

Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

a. muayyen- muhayyer - muhadded
b. müvessa - mudayyak - muayyen
c. muhayyer - mutlak - muayyen
d. mutlak - muhadded - muhayyer
e. mudayyak - muhayyer - mutlak10. I. Nakıs vucub ehliyeti çocuğun anne karnındaki dönemini ifade etmetedir
II. Eda ehliyeti , haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme demektir.
III. Çocuk dünyaya sağ olarak geldikten sonra kamil eda ehliyetine sahip olur
IV. Temyiz çağındaki bir çocuk kamil vücud ehliyetine sahiptir.

Ehliyet kavramı ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

a. I ve II
b. I ve III
c. I ve IV
d. II ve III
e. II ve IV11. İctihad kavramının tanımı hangisidir?

a. Hükmü nas ile belirlenmiş şer'i ameli bir meselenin hükmünü bu hükmün illetini taşımasından dolayı naslarda hükmü bulunmayan diğer bir mesele için de geçerli kabul etmektir.Bir konuda geçerli bir kuralın gereğinden bir delile dayanarak bazı meseleleri istisna etmektir
c. Muteber olduğuna dair hususi bir nas bulunmayan maslahatı dikkate almak ve ona hüküm bina etmektir
d. Fıkhi bir meselenin hükmü sorulduğunda bu meseleyi açıklamak ve meselenin hükmünü sözlü veya yazılı olarak cevaplandırmaktır
e. Naslarda açıkça ortaya konulmamış meselelerin şer'i hükmüne ulaşmak için müctehidin elinden gelen çabayı sarf etmesidir
12. İslam tarafından yasaklanmış sonuçlara ulaştıran, kötülüğe vesile olan şeylerin engellenmesine fıkıh usulünde..................denilir ki bu kapsamdaki ictihad ....................ictihadına dahildir.

Cümlede boş bırakılan yerleri doldurunuz?

a. maslahat - kıyas
b. sedd-i zeria - makasıd
c. sedd-i zeria - beyan
d. makasıd - beyan
e. istihsan - makasıd13. İslam hukukunda hakların taksimiyle ilgili hangisi yanlıştır?

a. Toprak ürünlerinden verilen öşür gibi ibadet niteliği taşıyan mali sorumluluklar Allah hakkı olmakla birlikte içinde kul hakkıda barındırmaktadır.
b. Allah hakkı kapsamında olan hakları, kimsenin affetme ya da düşürme yetkisi yoktur.
c. Kasten adam öldürme suçu için öngörülen kısas cezasında Allah hakkı da bulunmakla birlikte kul hakkı galiptir.
d. Kazif cezasında Allah hakkı galip olduğu için mağdurun bu cezayı affetme yetkisi yoktur.
e. Zina ,kazif, hırsızlık gibi had suçlarının cezaları toplum yararını gerçekleştirme amacı taşıdığı için Allah hakkı kapsamındadır14. İllet ile ilgili hangisi yanlıştır?

a. Yalnızca asıl meseleye özgü olmayan benzeri meselelerde bulunabilen bir sıfat olmalıdır.
b. Hükme dayanak olmaya yarayan insanlar için fayda temin eden bir sıfat olmalıdır.
c. Varlığı kolayca tespit edilebilecek derecede açık bir sıfat olmalıdır
d. Şahıs ve durumların değişmesiyle esaslı bir şekilde farklılaşan bir sıfat olmalıdır
e. Şari tarafından hükmün varlığını veya yokluğunu gösteren bir alamet kılınmıştır15. I. Mutlak : Kesin ve belli olmayan fert veya fertlere delalet eden ve herhangi bir sıfatla kayıtlandığına dair hakkında hüküm bulunmayan lafızdır.
II. Has : Tek bir vaz' ile tek bir mana için konulan ancak o manaya delaleti kati olmayan lafızlardır.
III. Mecaz: Alaka veya karineden dolayı konulduğu mananın dışında bir mana için kullanılan lafızdır.
IV: Müşterek : Kendisiyle kastedilen mana hemen zihne gelmeyen kapalı lafızdır.

İslam hukuk usulünde lafızlarla ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

a. Yalnız III
b. Yalnız IV
c. I ve III
d. II ve IV
e. III ve IV16. İslam'ın yönetim anlayışıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a. Hakimiyet Allah'aait olup yasalar meşruiyeti Kur'anı Kerim ve sünnetten alır
b. Yönetim şura esasına dayanır ve hukuk devleti ilkesi esastır
c. İslam anayasa hukuku dine dayalı olduğundan teokratik yönetim anlayışı hakimdir
d. Yargı karar verme süreci açısından yasama ve yürütmeden tamamen bağımsız hareket eder
e. Din ve vicdan özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlük teminat altına alınmıştır17. Hangisi İslam hukukunda şahidin mahkemede tanıklık yapabilmesi için aranan şartlardan biridir?

a. 7 yaşından küçük olmamak
b. Had ve kısas davalarında erkek olmak
c. Davadan bir menfaati bulunmamak
d. Hür olmak
e. Konuşabilmek


18. Hangisi İslam hukukunda had cezası gerektirmeyen suçlardan biridir?

a. Hırsızlık
b. Kasden adam öldürmek
c. Zina
d. Zina iftirası
e. İçki içme


19. İslam ceza hukuku ile ilgili hangisi yanlıştır?

a. Had , kısas ve diyet suçlarının Allah ve Peygamber tarafından belirlenmiş olması cezalandırmada keyfilik ,aşırılık ve yetersizlik itirazlarının önünü kapatmaktadır
b. Suç ve cezanın şahsiliği sadece suçu işleyen failin cezalandırılmasını ifade etmektedir
c. İslam ceza hukukundasuçlar ve cezalar karşısında herkesin eşitliği ilkesi hakim olup hiçbir zümre veya şahsa dokunulmazlık ve ayrıcalık tanınmamıştır
d. İslam ceza hukukunda had ve tazir cezalarının affedilmesi veya hafifletilmesi mümkün değildir
e. İslam ceza hukukunda suç sayılan fillerle onlar için belirlenen cezalar arasında makul bir denge bulunmaktadır20. İslam aile hukukundaki sünni talak kavramı ile ilgili hangisi doğrudur?

a. Evlilik hayatını sona erdiren yeni bir akit ve mehir tespiti yapılmadan karı kocanın biraraya gelmesine imkan vermeyen boşamadır
b. Karşılıklı rızaya bağlı olarak kadının eşine vereceği maddi bir bedel karşılığında kocanın boşamasıdır
c. Yeni bir nikah akdine ihtiyaç hissetmeden ve mehir gereği olmadan erkeğin hanımına iddet süresi içerisinde tek taraflı olarak dönmesine imkan veren boşamadır
d. Kocanın kendisine ait olan boşama haklarından birisini evlilik akdi sırasında veya daha sonra karısına devretmesidir
e. Erkeğin karısını cinsel ilişkinin bulunmadığı bir temizlik döneminde bir talakla boşaması ve iddet sona erene kadar onu beklemesi şeklindeki boşamadır21. Hangisi semavi anzalardandır?

a. Sarhoşluk
b. Harcamalarda tedbirsizlik
c. Bayılma
d. Cehalet
e. İkrah22. I. Kocası ölen hamile bir kadının iddet süresi doğumla birlikte sona erer
II. Boşama ister dönüşlü ister dönüşsüz olsun üçüncü defa yapılırsa talak gerçekleşir
III. Ebu Hanife ve İmam Şafii'ye göre şaka yollu olarak kocanın karısını boşamasıyla boşama meydana gelir
IV. İslam aile hukukunda boşama yetkisi sadece kocaya ait bir hak olup başkasına devredilemez

İslam aile hukukuyla ilgili hangileri doğrudur?

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. I , II ve III
e. I , III ve IV23. Hangisi İslam hukukunda mülkiye devren kazandıran yollardan biridir?

a. İhraz
b. Hukuku tağyir
c. Kayıp eşyayı bulmak
d. Karışma ve karıştırma
e. Halefiyet24. I. Hanefilere göre irade beyanı (icap ve kabul) akdin rüknüdür
II. İslam hukukunda akit serbesti esas alınmış şekilci davranılmamış
III. Hanefilere göre bir akit ve faiz bulunması o akdi ifsad eder
IV. Ölü hayvanın sa''lması halinde akit ba'l değil, fasid olur

İslam borçlar hukukuyla ilgili hangisi yada hangileri yanlıştır?

a. Yalnız I
b. Yalnız III
c. Yalnız IV
d. II ve III
e. II ve IV25. Bir gayrimenkul üzerine ,diğer bir gayrimenkul veya şahıs lehine kurulan ve hak sahibine sınırlı bir yararlanma sağlayan ayni hak şeklinde tanımlanan fıkıh terimi hangisidir?

a. Mülkiyet hakkı
b. İrtifat hakkı
c. Kul hakkı
d. Hakkı murur
e. Hakkı şirbCEVAPLAR

1. c
2. e
3. b
4. a
5. c
6. e
7. c
8. a
9. d
10. c
11. e
12. d
13. a
14. d
15. d
16. c
17. a
18. b
19. d
20. e
21. c
22. d
23. e
24. c
25. b
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi nurşen35 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
İran'dan Kritik ABD Açıklaması Gazete Manşetleri-Gündem ÂlâLeyl 2 24 25 Haziran 2019 15:10
DGS 2018 Çıkmış Sorular DGS (Dikey Geçiş Sınavı) nurşen35 2 18 24 Haziran 2019 21:07
Son dakika... BM'nin Cemal Kaşıkçı Cinayeti... Gazete Manşetleri-Gündem nurşen35 0 29 19 Haziran 2019 13:14
AÖF 2019 Yaz Okulu Hakkında Bilgiler İlahiyat Öğrencileri İçin Genel Paylaşımlar nurşen35 0 37 19 Haziran 2019 12:51
DGS 2019 Sınava Girecekler Dikkat DGS (Dikey Geçiş Sınavı) nurşen35 2 69 18 Haziran 2019 21:12

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
İslam Hukukuna giriş(1-10 Unite Özetleri) MEDİNEWEB f_hoca İslam Hukukuna Giriş 3 19 Mart 2019 20:30
İslam Hukukuna Giriş Ünite Özetleri ve Soru Cevaplar nurşen35 İslam Hukukuna Giriş 6 12 Nisan 2018 19:47
İslam Hukukuna Giriş Vize ve Final Özetleri/ Medineweb nurşen35 İslam Hukukuna Giriş 6 28 Ocak 2018 23:31
İslam Hukukuna Giriş 7. Ünite Soru ve Cevapları nurşen35 Erol 71 Hoca'nın Toplu Özetleri 5 25 Nisan 2016 00:29
İslam hukukuna giriş soru-cevap bölümü Medineweb İslam Hukukuna Giriş 3 13 Nisan 2014 20:05

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284