Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.PEYGAMBERLER-ASHAB-I KİRAM-ALİMLER.::. > Peygamberler-Ashab-ı Kiram-Alimler > Hadis-i Şerif

Konu Kimliği: Konu Sahibi aslıı,Açılış Tarihi:  31 Mayıs 2012 (23:18), Konuya Son Cevap : 31 Mayıs 2012 (23:24). Konuya 1 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 31 Mayıs 2012, 23:18   Mesaj No:1
Medineweb Özel Üyesi
aslıı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:aslıı isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 15266
Üyelik T.: 13 Aralık 2011
Arkadaşları:18
Cinsiyet:
Yaş:26
Mesaj: 907
Konular: 119
Beğenildi:58
Beğendi:29
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart sarık ile ilgili hadisler

sarık ile ilgili hadisler

SARIK İLE İLGİLİ HADİSLER:

Tabinden Ebu Abdusselam şöyle dedi:İbn Ömer (ra)den "Nebi (sav) nasıl sarık sarardı" diye sordum İbn Ömer şöyle dedi: Başına sarığı sarar, ona bir kuyruk yapar ve sonra arkasından sarkıtırdı."
Beyhaki, Şuabu İman 5...s174Cabir (ra) şöyle demiştir: "Resulullah sav. Mekke fethedildiği gün Mekke'ye başında siyah sarık olduğu halde girdi."
Nesei8s211, İbn Mace2s942


Amr b Haris şöyle demiştir: "Peygamber asv'ın üzerinde harkani bir sarık gördüm"
Nesei8s211Ebu Ümame (ra) şöyle demiştir:
"Resulullah sav. bir vali tayin ettiğinde ona mutlaka sarık sarar ve sarığı sağ kulağı tarafından sarkıtırdı
Mecmauz-Zevaid (Taberani'den naklen)5s120


Tabiinden Nafi "İbn Ömer sarık sarar ve sarığın kuyruğunu iki omzu arasına bırakırdı" demiştir Ravilerden Ubeydullah şöyle dedi: "Şeyhlerimiz (tabiinin büyükleri) bize peygamber sav.'ın ashabının sarık sardıklarını ve sarığın ucunu iki omuzları arasına bıraktıklarını (çokça) gördüklerini rivayet ettiler"
Musannef ibn ebi şeybe5s180

Ubade (ra) Peygamber asv'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:
"Sarık sarınız! Çünkü o meleklerin nişanı, alametidir (sarığı sardıktan sonra) arkanızdan sarkıtınız.'
Beyhaki Şuabu iman5-176

Bedir savaşında beş bin melek peygamberimiz ve sahabelerin imdadına gelmişti Gelen meleklerin hepsi sarıklı idi "Rabbiniz, alametli beş bin melekle size yardım edecektir [2]" ayetindeki "Müsevvimin" "alametli, nişanlı" kelimesinin "sarıklı" manasında olduğu tefsirlerde beyan edilmiştir [3] Allah'ın peygamberine yardıma gönderdiği meleklerin sarıklı olması, sarığın Allah katında makbul ve razı olunan bir kisve olduğuna işarettir (Bazı müfessirler onların bizzat Allah tarafından sarıkla nişanlandırılmış, alametlendirilmiş olduklarını söylerler)

"Müşriklerle bizim aramızdaki fark
Peygamberimiz sav. hayatı boyunca müşriklere, ehli kitaba her hususta muhalefet etmiş, ümmetinin de muhalefet etmesini istemiştir Bu hususta pek çok hadis ondan rivayet edilmiştir Peygamberimizin ümmetinin diğer milletlere muhalefet etmesini istediği bir konu da "sarık"tır Peygamber as şöyle buyurmuştur:


Rükane (ra)den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sav. şöyle buyurmuştur:
"Bizimle müşrikler arasındaki fark bizim külahlar üzerine sardığımız sarıklardır"
(Tirmizi4S247, Ebu Davud2S452 , Hakim Müstedrek3S511, Taberani Mucemi Kebir5S71, Müsnedi Ebu Yala3S5, BeyhakiŞuabu İman5S175 [4])

Ali (ra)den rivayet edilmiştir:
Gadiri Hum günü resulullah sav. bana sarık sardı ve ucunu arkama sarkıttı ve sonra şöyle dedi: " Allah Azze ve Celle beni Bedir ve Huneyn günü bu şekilde sarık sarmış meleklerle teyid etti Muhakkak ki sarık küfür ile iman arasını ayırıcıdır"
Müsnedi Tayalisi1S23, Beyhaki Süneni Kübra14S10Tabiinden Halid b Ma'dan (ra)den rivayet edilmiştir:
Nebi sav.'e sadaka olarak elbiseler geldi Onu sahabeleri arasında taksim etti ve şöyle dedi: " Sarık sarınız ve sizden önceki milletlere muhalefet ediniz" [5]
Beyhaki Şuabu imanc5s176
Halid b Ma'dan ve Fudayl b Fudale Allah resulü şöyle buyurdu demişlerdir:
"Allah Azze ve Celle bu ümmete sarıklarla ve sancaklarla ikramda bulundu"
Said b Mansur2206s

Namaz Kılarken Sarık Sarmak
Şehrimizin Valisiyle veya başbakanla görüşeceğimiz zaman, onun yanına en güzel kıyafetimizle mi, yoksa pejmürde bir kıyafetle mi gideriz? Elbette en güzel kıyafetimizle gideriz Böyle olduğuna göre Alemlerin yaratıcısı ALLAH CELLE CELALUHU VE CELLE SULTANUHU'nun huzuruna da temiz ve güzel elbiselerle çıkmamız gerekmez mi?

Kur'anı Kerimde de Cenab-ı Hak kullarına namaz esnasında süslenmelerini "Ey Ademoğulları! Her namazda zinet(ler)inizi üzerinize alınız (güzel elbiselerinizi giyiniz)" [6] ayetiyle emretmektedirPeygamberimiz asv'da "Allah güzeldir güzeli sever" "Allah kendisi için süslenilmeye daha layıktır" [7] buyurmuştur

İşte Allahın huzuruna çıkarken başımıza saracağımız sünnet olan sarıkta bizim Allaha karşı süsümüz ve güzelliğimizdir

Peygamberimizin İncil'de geçen bir isminin "Sahibü-t Taç" olduğunu yukarda zikretmiştik Sarığın "taç" oluşu yalnızca peygamberimize değil, onun bütün ümmetine has bir özelliktir Bir hadiste de "Sarıklar müslümanların tacıdır" denmiştir [8] Taçlar hükümdarların süsü, sarık ise müminlerin süsüdür

Madem Allah namaz esnasında zinetlerimizle onun huzuruna çıkmamızı istiyor Ve madem sarık müminin tacı, süsüdür, öyleyse namaz esnasında sarık sarmak da, Allahın rızasını üzerimize celbeder Bu yüzden sarıkla kılınan namazın sevabı, sarıksız kılınan namazın sevabından daha fazladır

Cabir (ra)den rivayet edilmiştir:
"Sarıkla kılınan iki rekat namaz sarıksız kılınan 70 rekat namazdan daha üstündür"
Deylemi Müsnedi Firdevs2s265/3233
(Başka bir rivayette şöyledir: "Sarıkla kılınan nafile veya farz bir namaz, sarıksız kılınan 25 namaza denktir [9]")

Alimlerden Münavi Cabir hadisini şerhederken: "Çünkü namaz hükümdarın huzurunda olmak (gibi)dir Hükümdarın huzuruna süslenmeden girmek edebe muhaliftir" der [10]


Ahir zamanda sarık
Peygamberimizin mucizelerinden biri de gelecekten haber vermesidir O kendi zamanında, sahabeler döneminde ve daha sonraları –bilhassa ahir zamanla ilgili- pek çok gaybi şeyleri haber vermiş ve verdiği haberler aynen çıkmıştır Mesela "Öyle bir zaman gelir ki, faiz yemeyen kalmazYemese bile tozundan, buharından bulaşır" hadisi bunlardandır ve bu haber bu gün hakikat olmuştur Bu haberin aynen tahakkuk etmesi, bu hadisin doğru olduğuna da bir emaredir

Sarıkla ilgili bazı hadisler nakledilmiş, fakat onlara zayıf denilmiştirHalbuki tahakkuk etmeleriyle zaman onların doğruluğunu tasdik etmiştir Aşağıda nakledeceğimiz hadisler işte bu vuku bulmalarıyla doğruluğu tahakkuk eden hadislerdir


İbn Abbas (ra)den rivayet edilmiştir:
"Sarıklar mümin için vakar, Araplar için izzettir Araplar sarıklarını bıraktıkları zaman izzetlerini de bırakmış olurlar"
Deylemi C3s88hn 4247
Bu gün Araplar umumiyetle sarık sarmazlar ve dünya üzerinde bir izzetleri ağırlıkları da yoktur Bu yönüyle bu hadis tahakkuk etmiştir diyebiliriz

Ebu Umame (ra)den rivayet edilmiştir:
"Sarıkların bırakılıp, takkelerin giyilmesi kıyamet alametlerindendir"
Deylemi C4s5 6002

Yezid b Rukane (ra)den rivayet edilmiştir:
"Ümmetim külahlar üzerine sarık sardığı müddetçe, fıtrat üzere olurlar"
Deylemi 5s93/7569

Sünneti ihya
İmam Malik şöyle der: sarığın terk edilmemesi gerekir Ben henüz yüzümde kıl yokken sarık bağlamıştım.Hatırlıyorum yüzümde hiç kıl tutamı yoktu, bizden hiçbir kimse Resulullahı sav iclal [saygı] gayesiyle mescide sarıksız girmiyordu (Hz Peygamber'in Yönetimi 2s 84 (Et-Teratib-ül İdariye) Kettani)[1] Ed-Dürrül MensurC4S645(İbn Ebi Hatimden Naklen) (Hüccetullah Alel-Alemin Beyhakiden Naklen188)

[2] Ali İmran: 125
[3] Bkz Ed-Dürrül Mensurc2s309-310
[4] Her ne kadar bu hadis zayıf olmakla itham edilmişsede onu teyid eden başka hadisler onu zafiyetten kurtarır Hem bazı alimlerce zayıf hadis çok zayıf olmamak şartıyla dinde hüccettir Zayıf hadis mevzu hadis demek değildir
[5] Halid b Ma'dan tabiinden olduğundan sahabeyi zikretmeyerek peygamberimizden rivayet ettiği için bu hadis munkatı –daha doğrusu- mürseldir Fakat hadisi rivayet eden zat güvenilir olduğu için bu tür hadislere itimat edilir denilmiştir Bkz: Hadis Istılahları (Mürsel hadis) Talat Koçyiğit
[6] Araf:31
[7] Ed-Dürrül Mensur C3s442
[8] Kenzül Ummal C15s307 hadis no: 41143 Bazı rivayetlerde "Sarıklar arapların tacıdır" denmiştir Müsned-i Şihabc175, Beyhaki Şuabu iman5-175 Her ne kadar burada Araplar denmişse de, o dönemde Müslümanlar yalnızca Araplar olduğu için böyle söylenmiştir Yukarda müşriklerin sarık sarmadığını zikretmiştik Bu yüzden bu hadisi Müslüman Araplar olarak anlamamız mümkündür Vallahü A'lem
[9] Kenzül Ummal C15s306 hadis no:41139 İbn Asakir'den naklen
[10] Feyzül Kadirc4s37(ehli sünnet müdafası)
__________________
‎''onlar sanıyorlar ki,
biz sussak mesele kalmayacak.
halbuki,biz sussak, tarih susmayacak..
tarih sussa, hakikat susmayacak........''
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi aslıı 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Birlik ve beraberlik ahlakımız Serbest Kürsü aslıı 0 1152 04 Mart 2014 00:22
Çocuk ve yalan Çocuk ve Aile Sağlığı aslıı 0 1317 04 Mart 2014 00:20
yeterlilik deneme sınavı Deneme Sınavlar/Paylaşımlar fatmabalci19 1 2581 15 Mart 2013 15:54
kur'an'da peygamber hanımlarına uyarılar Kur'ân-ı Kerim Genel aslıı 0 1611 14 Şubat 2013 10:48
miniklere sorduk <3<3 Hz.Muhammed(s.a.v) " İdiL Su " 1 1165 03 Şubat 2013 21:48

Alt 31 Mayıs 2012, 23:24   Mesaj No:2
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:39
Mesaj: 665
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: sarık ile ilgili hadisler

ALLAH razı olsun...
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Konuşma ile ilgili Hadisler NUR Hadis-i Şerif 3 18 Haziran 2015 13:44
Tur Suresi ile ilgili hadisler MERVE DEMİR Hadis-i Şerif 0 01 Aralık 2008 09:26
Teşekkür ile ilgili hadisler MERVE DEMİR Hadis-i Şerif 1 30 Kasım 2008 08:15
Ta`dil-i Erkan ile ilgili hadisler MERVE DEMİR Hadis-i Şerif 0 25 Kasım 2008 09:38
din kardeşliği ile ilgili hadisler Muhteşem Hadis-i Şerif 0 11 Temmuz 2008 10:44

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285