Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.MEDİNEWEB FORUM GENEL.::. > Edebiyat > Üyelerimize Ait Şiirler

Konu Kimliği: Konu Sahibi Esadullah,Açılış Tarihi:  04 Ocak 2013 (15:42), Konuya Son Cevap : 04 Ocak 2013 (15:42). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 04 Ocak 2013, 15:42   Mesaj No:1
Medineweb Özel Üyesi
Esadullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Esadullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 15316
Üyelik T.: 18 Aralık 2011
Arkadaşları:3
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Kayıp bir Kentten
Yaş:39
Mesaj: 736
Konular: 124
Beğenildi:196
Beğendi:69
Takdirleri:1940
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Imamı Azamın Dürrü Meknun (Saklı İnci) Kasidesi

Imamı Azamın Dürrü Meknun (Saklı İnci) Kasidesi

Dürrü Meknun Kasidesi

Ya Seyidessadati ci’tüke gasiden
Ercu Rıdake ve ehtemi bi himake

Ey efendiler Efendisi! Himayene sığınarak,
rızana kavuşmak maksadıyla huzuruna geldim.

Vallahi ya hayral halaigi inne li
Galben meşugan la yerumu sıvake

Yaratılmışların en hayırlısı yemin olsun ki,
Zât’ına âşık olan ve başkasını istemeyen bir
kalbim vardır.

Ve bihaggi caheke inne ni bike muğremu
Vallahu ye’lemu inne ni ehvake

Allah Teâlâ biliyor, makamının hakkı için sana
tutkunum ve nefsim bile seni arzuluyor


Entellezi levlake ma huliga emruun
Küllev vela huligal vera levlake

Efendim! Şayet olmasaydın kâinat bütünüyle
varlığa çıkamadığı gibi hiçbir şeyde yaratılmayacaktı.


Entellezi binnurikel bedruktesa
Veşşemsi müşrigatun bi nuri bihake

Efendim! zâtınla ay nurlara bürünürken, güneş
doğacak nurlara sahip oldu

Entellezi lemma rufi’te ilessema
Bike gad semmet ve tezeyyenet lisuraka

Efendim! Miraç ettinde, ziyaretinle semalar
yüceldi ve süslenip değerlendi.


Entellezi nadake rabbuke merhaba
Ve legad de’ake ligurbihi ve hayyaka

Efendim! Allah Teâlâ, zâtını yakınlığına ve
sohbeti selamına çağırarak “Merhaba, Ey Sevgilim”
dedi.


Entellezi fina seelte şefaaten
Nadake rabbuke lem yekunissıvake

Efendim! Rabbinle aranıza kimsenin girmeyeceği
sohbete kavuşmuş iken bizim (ümmet)
için şefaat dilendin.


Entellezi lemma tevessele ademu
Min zelletin bike faze veheva ba ka

Efendim! Âdem aleyhisselâm beşerî yönden
baban iken hatasının affına zâtını vesile kıldı


Ve bikel halilu dea fe’adet naruhu
Berden ve gad hamedet bi nuri senake

Hz. İbrahim Halîlullâh aleyhisselâm ateşe
düşerken zatınla duâ etiğinden, ateş külleşip
serinliğe döndü.

Ve de’ake eyyubun lidurrin messehu
Fe uzile anhuddurru hine de’ake

Eyüb aleyhisselâm başına bela geldiğinde,
zâtına dua edince, çektiği sıkıntı giderildi


Ve bikel mesihu eta beşiran muhbira
Bisıfati husnike madihan li ulake

Efendim! Hz. İsâ aleyhisselâm zâtının güzel
sıfatlarını methederek yüceliğini müjdeleyici
olarak geldi.


Ve kezake musa lem yezel mütevessila
Bike fil gıyameti muhammem bihimake

Yine; Mûsâ aleyhisselâm zâtına kopmayacak
bağlılığını ve himayeni kıyamette kadar bırakmayacaktır.
Vel enbiyau ve kullu ma huligal vera
Verrusulü vel emlaku tehte livake

Efendim! Yaratılanların hepsi, nebiler, rasüller
ve melekler sancağın (hükmün) altındadırlar

Leke mucizatun e’cezet küllel vera
Ve fedailu cellet feleyse tehake

Yaratılmışları aciz bırakan mucizelerin ve faziletlerin
anlatılacak gibi değildir


Netegat te’amu be semihi leke mu’lina
Veddabbu gad lebbake hine ligake

Efendim! Yemek zehirliyim derken, kertenkele
“lebbeyk” sedasıyla huzura geldi.

Vezzi’bu caeke vel ğazaletu gad etet
Bike testeciru ve tehtemi bihimake

Huzuruna kurt ilticada bulunmak ceylan himayene
sığınmak için koşuşarak geldiler.


Ve keza elvuhuşu etet ileyke ve sellemet
Ve şekel be’iru ileyke hine raka

Yine huzuruna vahşi hayvanlar gelip selam
verdiler. Zât’ını görünce deve’de (sahibini) şikayet edebildi


Ve de’avte eşcaran etet ke mutiaten
Ve seat ileyke mucibeten linidake

Ağaçlar, davet ettiğinde isteyerek ve koşarak
çağrına icabet ettiler


Vel mau fada birahatike ve sebbehat
Cemmül hasa bilfadli fi mühake

Sular elinden çoşup taşarken, tuttuğun çakıl
taşları faziletinden tesbihe başladılarVe aleyke zaleltil ğamametü fil vera
Vel ciz’u hine ila kerimu ligake

Bu âlemde bulut yalnız Zâtını gölgelerken,
(dayandığın) hurma kütüğü kavuşmak arzusuyla
inlemişti.


Vekezake la eseru limeşyike fissera
Vessahru gad ğaset bihi gademake

Efendim! Yumuşak toprak (kum) izini göstermezken,
katı taşta ayakların batarak iz tutardı.

Ve şefeyte zel ‘ahe’ti min emrazihim
Ve mele’te küllel erdi min cedvake

Dertlilerin hastalıkları şifa bulur, yeryüzü
cömertliğine gark olurdu.


Ve radedte ayne gatadete be’del ama
Vebnel huseyni şefeytehu bişifake

Ebû Katâde’nin körleşen gözünü iade edip
İbni Husayn’ı şifanla (hususi tükrüğün) iyileştirdinVekeza hubeybu vebne afra badema
Cürriha şefeytehuma bilemis yedake

Efendim! Hubeyb ve İbnü Afra ölüm yaraları
ellerinin bir dokunuşuyla şifa buldu


Ve Aliyyun min ramedin bihi daveytehu
Fi hayberin ve şufi bitabibi lemake

Hayber’de Ali’nin göz ağrısına temiz tükrüğün
şifa vermişti.


Ve seelte rabbeke fi ibni cabirin be’adema
En mate ehyahu ve gad erdake

Efendim! İstediğinde Rabbin razı olman
için ölmüş İbni Cabirin oğullarını diriltti


Ve meseste şaten liümmi mabedin be’adema
Neşefet fedarret min şifa rukyake

Ümmü Mabedin süt veremez koyunu şifâlı
okumanla sütleri akar oldu


Ve de’avte rabbeke ame gahtin mu’lina
Feen helle gadrussuhbi hine duake

Kıtlık yılında Rabbine sesli duâ ederek (elini
açtığın) zaman göğ ağıp yağmur taneleri sağnak
şekilde bıraktıVe de’avtü küllel halgu fengadu ve ila
De’vake tav’an sami’ine nidake

Efendim! Mahlûkatı çağırdığın zaman “işittik
ve severek itaat ettik” diyerek boyun eğdiler.


Ve hafezate dinel küfri ya alemel hüda
Vera fe’te dineke festegame hünake

Ey alemi Hüda! küfrü yerle bir edip, dosdoğru
dinin İslâm’ı yücelere çıkardın.”.


E’dake adüvve fi galibi cemiuhum
Sar’a ve gad hurimurrada bicefake

Rızândan mahrum düşmanlarının hepsi ettikleri
eziyetleri ile Kalib Kuyusu’na sara tutmuş
ölüler gibi tıkıldılar.Fi yevmi bedrin gad etet ke melaikün
Min indi rabbike gatelet e’dake

Bedir günü, Rabbin katından gelen melekler
düşmanlarını öldürdüler


Vel fethu caeke yevme fethike mekketen
Vennasru fil ehzabi gad vefake

İsteyince Mekke’yi fethettiğin gün, fetih
(mânâ ve madde âleminin) kapılarını açan Rabbin,
Ahzab (Hendek) savaşında ummadığın
yerden yardım etti


Hudun ve yunusu min behake tecemmela
Ve cemalu yusufe min ziyai senake

Hûd ve Yunus (aleyhismeselâm) zâtının kıymetiyle
iyiliğe ererken, Yusuf’ta güzelliğini nurunun
parıltısından aldı.


Gad fugte ya Taha cemial enbiya
Turran fesubhanellezi esrake

Ey Tâhâ! ‘Sübhanellezi Esrâ’ sırrına ererek,
bütün enbiyadan üstün oldun.


Vellahi ya yasin mislüke lem yekun
Fil alemine ve haggi men nebbake

Ey YâSîn yemin olsun ki! Zâtını nebi seçen
Allah hakkı için, âlemlerde bir benzerin yoktur.

An vasfikeş şuara u ya müddesir
Acezu vekellu min sıfatu ulake

Ey Müddesir! Şairler sıfatlarını ve yüceliğini
vasfetmekten aciz ve yorgundurlar.


İncilu isa gad etabike muhbiran
Ve bikel kitabu eta bi mehdi hilake

İsa’nın İncil’i geleceğini haber vermek, kitabımız
Kur’an güzelliğini (hilyeni) öğmek için geldi


Maza yegulul madihune vema asa
En yecme’a el küttabü min me’anake

Ey Efendim! Şanına layık manalar hakkında
medhediciler ne diyebilir, yazarlar toplanıp ne
yazabilirler.

Vellahi lev ennel bihara midaduhum
Veşşu’be eglamun cu’ilne lizake

Allah Teâlâ’ya yemin olsun ki, methetmede
denizler, mürekkepleri, ağaçlar da kalemleri
olsa,Lem yegdirissekalani tecmeu nedraten
Ebeden vemestau lehu idrake

insanlar ve cinler toplansa, zât’ını kavramaya
idrakleri erişemeyeceği gibi nadir (vasıflarını)
toplamayada ebedî güçleri yetmeyecektir.Li fike galbün muğramün ya seyidi
Ve haşe’şetun mehşuvvetun bihevake

Ey Efendim! Sana âşık kalbim, sana tutkun
ve arzunla kuşatılmış bir nefsim var.Ve iza sekettu fefike sümti kulluh
Ve iza entagtu feemdahu ulyake

Suskunluğum hep Seninle dolu, konuştuğum
zamanda hep yüceliğini övmekteyim


ve iza semi’tu feanke gavlen tayyiben
ve iza nazartu fema ara illake

Her zaman Zâtından tatlı güzel sözler işttim.
Bakışlarımda ancak Seni görmek istemektedir.


Ya maliki kün şafi’i min fegati
İnni fegirun fil vera liğinake
Ey sahibim! İhtiyaç âleminde zenginliğine
muhtaç olan bu fakirine, darlık zamanımda
şefaatçim olmanı (niyaz ediyorum).


Ya ekrames sekaleyni ya kenzel vera
Cud li bicuddike ver dati birıdake

Ey insanlar ve cinlerin en keremlisi, ey yaratılmışların
bütün üstünlüklerini kendinde toplayan
Efendim! Bana cömertliğinden kerem ettiğin
gibi kendi rızanlada benden razı ol.


Ene tamiun bi cudi minke velem yekun
Li ebi hanifete fil enami sivvake (Burada kendi adınız okuyun)

Ben Senin cömertliğine tamah ediciyim, zira
Ebu Hanife’nin, kâinat içinde Senden başka
kimsesi yoktur.Fe’asake teşfe’u fihi inde hisabihi
Felegad ğada mütemessiken bi’uraka

Her sabah ve her akşam, Senin getirdiğin
kopmaz ipe sarılarak hesap günü gününde şefaat
edeceğini ummaktayım.


Fele ente ekramu şafiin ve müşeffein
Vemenilteca bihimake nale ve faka

Şefaat edenlerin, şefaati kabul edilenlerin
en keremlisi, iltica edene rızanı ve himayeni
esirgemezsin!


Fecal giraye şefaaten li fi ğadin
Feasa ekun filhaşri tehte livake

Kıyamet gününde azığım olacak şefaatını ve
mahşerde ‘Hamd Sancağı’ nın altına beni de
almanı ummaktayım.


Salli aleykellahu ya alemel hüda
Ma hanne müştagun ila mesvaka

Allah Teâlâ’nın salât kıldığı Ey âlemi Hüdâ!
âşıklarının merkadine yüz sürmeye iştiyakı (özlemi)
bitmez.Ve ala sehabetikel kirami cemiihim
Vettabiine ve kulli men valaka

Ve, Allah Teâlâ’nın salâtı seçkin arkadaşlarına,
onlara tabii olana ve dostluğuna yönelmişlerin
hepsine olsun
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Esadullah 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Ramazan ve Sağlık Sağlık Ve Alternatif Tıp Esadullah 1 72 08 Mayıs 2019 01:07
Tıbbi Nebevi Eserlerindeki Bazı Uydurma Hadisler... Sağlık Ve Alternatif Tıp Esadullah 2 84 29 Nisan 2019 17:17
Bu Tohumu Siz Ekebelirmisiniz ? Serbest Kürsü su damlası 1 66 23 Nisan 2019 15:55
Tıbbi Nebevi ve İslam Tıbbı Konulu Güzel Bir Eser Kitaplar/Kütüphane Esadullah 3 112 20 Mart 2019 17:11
Yeni Zelanda Camii Saldırısı Gazete Manşetleri-Gündem Mihrinaz 4 136 15 Mart 2019 11:19

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
<<<Üç İnci>>> KardelenGül Serbest Kürsü 9 11 Ağustos 2015 13:31
İnci ve Gül enderhafızım Tesettür Konuları 1 10 Nisan 2015 18:55
İnci Kefali Göçü Van İslaminesil Videolar/Slaytlar 1 10 Haziran 2014 20:08
İmam Azamın Babası MusabBinumeyr Kıssalar-Hikayeler-Nasihatler 0 23 Aralık 2012 16:30
İnci(t)memek, İnci(n)memek ! TıLSıM Kıssalar-Hikayeler-Nasihatler 0 20 Mart 2009 12:59

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285