Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > .::DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI.::. > Diyanet İşleri Başkanlığı

Konu Kimliği: Konu Sahibi nurşen35,Açılış Tarihi:  05 Şubat 2019 (10:35), Konuya Son Cevap : 06 Şubat 2019 (18:04). Konuya 5 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı5Kez Beğenildi
  • 1 Beğenen nurşen35
  • 1 Beğenen kenan özkan
  • 1 Beğenen nurşen35
  • 1 Beğenen Filistin
  • 1 Beğenen kenan özkan
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 05 Şubat 2019, 10:35   Mesaj No:1
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: nurşen35 isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:61
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.589
Konular: 1134
Beğenildi:4277
Beğendi:3644
Takdirleri:12265
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart DİYANET MÜLAKATLARA HAZIRLIK NOTLARI

DİYANET MÜLAKATLARA HAZIRLIK NOTLARI

MÜLAKATA HAZIRLIK NOTLARI: 1
İLMİHAL: DİN: Sözlükte: örf, adet, ceza, karşılık, mükâfat, hesap manalarına gelir. Terim olarak: Akıl sahibi insanları kendi tercihleri ile bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanundur.
Milel: İslam kaynaklarında vahye dayanan dinler için kullanılan terimdir.
Nihal: İslam kaynaklarında vahye dayanmayan dinler için kullanılan terimdir.

İTİKADİ FIRKALAR
1) Selefiyye(Ehl-i sünnet-i hâssa): İman esasları konusunda ilk dönem bilginlerini izleyerek, ayet ve hadislerdeki ifadelerin zahiriyle yetinip bunları aynen kabul eden, teşbih ve tecsime düşmeyen, tevile gitmeyen olduğu gibi kabul edenlere denir. Bunlara Sıfatiyye de denir. Nakli tek hâkim kabul etmişler, akıl karşısında tavır almışlardır. Dört mezheb imamı, hadisçiler, Evzaî, Sevrî, İbn Mende, İbn Kuteybe, Beyhaki, Taberî, Bağdadî, Tahavî, İbnü’l Cevzî, İbn Kudâme bazı temsilcileridirler. İbn Teymiyye, İbn Kayyım el-Cevziyye, İbnü’l-Vezir, Şevkânî, Alûsî ise müteahhirin dönemi Selefilerdendir. Hanbeliler itikatta Selefi’dir.

2) Eş’ariye: Mutezileye karşı tez olarak doğmuştur. Zamanla tevile yönelmişlerdir. İnanç konusunda naklin yanında aklıda kullanmışlardır. Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail el-Eş’ari kurucusudur. Temsilcileri; Bakıllani, Gazzali İbn Furek, Cüveyni, Razi, Beydavi, Taftazani, Cürcani, Şehristânî, Âmidî, vb.

3) Maturidiyye: Dini tebliğ olmasa da insan aklıyla Allah’ı bulabilir, Husun ve kubuh (iyi-kötü) akılla bilinebilir. Kulda cüz-i irade vardır. Kul diler Allah yaratır. Allah’ın tekvin sıfatı da ezelidir. Teklif-i mala yutak yoktur. (kişinin gücünün yetmeyeceği şeylerden sorumlu tutulması), Allah’ın fiillerinin muhakkak bir sebebi ve hikmeti vardır. Peygamberlerde erkek olmak şarttır. Allah’ın nefsi kelamı işitilmez gibi görüşleri bulunan akıl ve nakli birleştiren kelam ekolüdür. Müntesipleri: Hakim es-Semerkandi, Ebû Seleme esSemerkandi, Pezdevi, Nesefi, Ömer en-Nesefendi, Nesefi, Burhaneddin en-Nesefi, İbnü’l Hümam, Kadı Celaleddin Hızırbey, Beyazizade Ahmed Efendi 4) Mutezile: Hasan-ı Basri’nin ders halkasını terk eden Vasıl b. Ata’nın oluşturduğu ekoldür. Kendilerini Ehlü’l-Adl ve’t-Tevhid olarak adlandırırlar. Nakilden ziyade akla öncelik verirler. Beş esas önemlidir: 1- Tevhid, 2- Adl, 3- Vad vaid, 4- el-menzile beyne’l-menzileteyn, 5- Emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker. Allaf, Nazzam, Cahız, Zemahşeri, Cübbai, Kadı Abdulcebbar, Bişr b. Mutemir başlıca temsilcileridir.

5) Cebriye: İrade konusunda insana yer vermeyen, kader konusunda insanı rüzgârın önünde sürüklenen bir yaprağa benzeten, her şeyin Allah’ın ilmi ve iradesiyle cereyan ettiğini savunan, kulun fiillerde bir rolünün olmadığını ileri süren bir ekoldür.

6) Haricilik: Büyük günah işleyenlerin dinden çıkacağını, günahkâr devlet başkanına itaat edilmeyeceği görüşündedirler. Kur’an’ın sadece zahirine bakarlar. Günümüzde Kuzey Afrika’da İbaziyye kolu halen devam etmektedir.

7) Şia: Zeydiyye, İsmailiyye ve İmamiyye (Caferiyye ve İsna aşeriyye de denir) günümüze ulaşan kollarıdır. İtikadi yönden Mutezili olan Zeydiyye mensupları fıkıhta Hanefi’dirler. Mutedil Şii mezhebidir. İran’ın resmi mezhebi İmamiye’dir.

Ehl-i Sünnet-i Âmme: Maturidi ve Eşari ekollerinin ikisine birden verilen addır.

FIKIH MEZHEPLERİ

Fıkh-i mezhepler, hicri II. yüzyılın sonlarına doğru temayüz etmiştir. Hicaz ve Medine merkezli oluşan fıkıh ekolune Ehl-i Hadis, Irak merkezli fıkıh ekolüne ise Ehl-i Rey denmiştir.

1) Hanefi: Sünni mezheplerin ilkidir. Kurucusu olan Numan b. Sabit 699 da Kufe’de doğmuştur. Akıl ve nakli birlikte kullanmıştır. İstihsan metodunu sıklıkla kullanması ile bilinir. Ebu Yusuf’un Abbasiler döneminde Kadı’l-Kudat olmasıyla devletin resmi mezhebi olmuştur. Sınırlı naslardan sınırsız olaylara çözüm üretmeleri ile bilinirler. Bu da farazi fıkhı doğurmuştur. Ebû Hanife’nin akaid sahasındaki eserleri şunlardır: Fıkhu’l Ekber, Fıkhu’l Ebsad, Vasiyye-Risâle, Âlim ve Mütealim.

2) Maliki: Malik b. Enes 712 de Medine’de doğdu. Fıkıhta Medine halkının görüşüne yer vermesiyle bilinir. el-Müdevvene, el-Muvatta Maliki mezhebinin iki önemli eseridir. Bir ara Endülüs’ün resmi mezhebi olmuştur.

3) Şafii: Muhammed b. İdris eş-Şafii 767 de Filistin, Gazze’de doğdu. İmam-ı Malik’ten Medine fıkhını, İmam-ı Muhammed’den Irak fıkhını öğrendi. Böylece Hicaz ve Irak fıkhını yani ehl-i rey ve ehl-i hadisi birleştirdi. Mısır’da bulunduğu sırada bazı görüşlerinden vazgeçti. Böylece Mezheb-i Kadim ve Mezheb-i Cedit teşekkül etmiş oldu. Fıkıh usulüne dair ilk eser olarak kabul edilen er-Risale Şafii’ye aittir.

4) Hanbelî: Ahmed b. Hanbel 767 de Bağdat’ta doğdu. İmam-ı Şafii’den istifade etti. “Eşyada asl olan ibahadır.” Kuralını çok geniş kullandılar. Hadis ekolü görünümlüdür. Sahabe kavlini çok kullanmışlardır. Arabistan’ın resmi mezhebi konumundadır. Tasavvuf: Züht dönemi hicri I. Ve II. Asrı kapsar. Tasavvufa dair ilk eserler h. III. Ve Iv. Yy.de yazılmıştır. Haris el-Muhasibi’nin eseri er-Riaye li-hukukıllah, Cünyd-i Bağdadî’nin Resâil, Hallac-ı Mansur’un Kitabu’l Tavasin, Ebû Nasr es-Serrâc’ın el-Luma’sı, Sülemî’nin Tabakatu’s-Sufiyye’si önemli tasavvuf eserleridir. Tüsteri, Kuşeyri, Ensari ve Sülemi’nin tefsirleri îşâri tefsir adına önemli eserlerdir. Hicri VI. Asırda günümüzün meşhur tarikatları temayüz etmiştir. Ahilik teşkilatını Ahi Evran adıyla bilinen Şeyh Nasîrüddin Kırşehir’de kurdu İlk Tasavvufi kurum: Herevi’nin Tabakatus-Sufiyye’sinde verdiği bilgiye göre Suriye’nin Remle kasabasında Hankah adıyla ilk tasavvufi kurum teşekkül etmiştir. Bu kurumlara; Ribat, asitane, tekke, zaviye, dergâh gibi isimler verilir.

Sufilerin uyması gereken bir takım kuralların konduğu eseri ilk ele alan Ebû Said Ebû Hayr oldu. Suhreverdi ise bu kuralları genişleterek Avarifû’l-Maarif eserinde ele aldı.

İbn. Arabî: Vahdeti vücud nazariyesi ona aittir. El-Fütuhatu Mekkiyye ve Füsusü’l-Hikmet adlı eserlerde tasavvufa dair düşüncelerini genişçe ele aldı.
Farsça ilk Tasdavvuf Eseri: Hücvîrî’nin Keşfu’l-Mahcub’udur.

Ahmet Yesevi: Divan-ı Hikmet adlı eserinde tasavvuf hayat tarzı ve düşüncesini Türkçe ifade etmeye başladı.

Teflik: Değişik mezheplerin kişiye kolay gelen hükümlerini seçmesini ifade eder.

Taassub: Körü körüne bilgisizce bir mezheb veya fikre bağlanıp başka doğru kabul etmemektir.

İcmali iman: inanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmaktır. Tafsili iman: inanılacak şeylere açık ve geniş şekilde ayrıntılı olarak inanmaktır.

Taklidi iman: Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen imandır. Tahkiki iman: Delillere bilgiye, araştırmaya ve kavramaya dayalı imana denir.

ALLAH’IN SIFATLARI
1- Zati Sıfatlar: (Tenzihi ve Selbi sıfatlar) Vücud, Kıdem (varlığının başlangıcı olmaması), Beka (varlığının sonunun olmaması), Vahdaniyet, Kıyam bi nefsihi (varlığı kendinden olmak), Muhalefetün lil havadis (yaratılmışlara benzememek).

2- Sübuti Sıfatlar: Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır. Hayat, İlim, Semi, Basar, İrade (Meşiet), Kudret, Kelam, Tekvin (Yaratmak.) İrade kendi arasında ikiye ayrılır. a) Tekvin-i İrade: Allah’ın bir şeye ol demesi, o şeyin hemen oluvermesi. b) Teşri-i İrade: (Dini irade de denir.) Allah’ın bir şeyi istemesi, emretmesidir. Örnek: İyiliği emretmesi Haber-i Sıfat: Allah’ın eli, yüzü, arşa istiva etmesi gibi sıfatlara denir.
Hudus delili: Evren yaratılmıştır, her yaratılmışın bir yaratanı vardır. Hiçbir şey kendi kendine var olamaz. Âlem de sonradan yaratıldığından yaratanı Allah’tır. İbn. Rüşd bu delili İhtira diye isimlendirir. Bu delili ilk Mutezile kullanmıştır.

İmkân delili: Her mümkünün bir sebebi bulunduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan delildir.
Nizam delili: Tabiatta fevkalade hassas bir düzenin hâkim olduğu, bunun kendiliğinden şuursuz maddenin icadıyla olamayacağından yola çıkarak Allah’ın varlığını ispata çalışan görüştür. İbn Rüşd, Hikmet ve İnayet diye isimlendirir.
Burhan-u Temânu: Kâinatta birden fazla yaratıcı olursa düzenin bozulacağından yola çıkarak Allah’ın varlığını ispata çalışır.
Fıtrat Delil: Allah’ın varlığını ispatlamak için insanın fıtraten Allah inancına sahip oluşunu ifade eder.

MELEKLER
Melek: Sözlükte haberci, elçi, güç, kuvvet anlamına gelen melek, terim olarak Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren gözle görülmeyen nurani ve ruhani varlıklardır.

Mukarrebun ve illiyyün melekleri: Allah’ı tesbih ve anmakla görevli meleklerdir.

Kiramen Kâtibin: Hafaza melekleri de denir. Günah ve sevapları yazmakla görevli olan meleklerdir.

Rıdvan: Cennetteki meleklerin başıdır.
Malik: Cehennemdeki meleklerin başıdır.
Hamele-i Arş Melekleri: Arşı taşıyan meleklerin adıdır.
Münker(Bilinmeyen) Nekir (tanınmayan): Kabirde sorgu sualde bulunacağı bildirilen meleklerdir.

KİTAPLAR
Vahiy: Gizli konuşma, işaret, emir, ilham, gönderme manalarına gelir.

Vahyin geliş şekilleri:
1- Sadık rüya
2- Hz. Peygamber (sav) uyanıkken Cebrail’in vahyi onun kalbine bırakması,
3- Cebrail’in insan suretinde gelmesi,
4- Çıngırak sesine benzer bir sesle gelmesi,
5- Uyku halinde gelmesi (bunlar Kur’an değildir),
6- Cebrail’in asli şekli ile gelmesi,
7- doğrudan Allah ile görüşme (Miraç’ta olduğu gibi),
8- Perde arkasından duyulan sesler.

Suhuflar: Hz. Âdem 10, Hz. İbrahim 10, Hz. Şit 50, Hz. İdris 30 sayfa.

BÜYÜK KİTAPLAR: Kur’an Kur’an: Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek manalarına gelmektedir. Kur’an’da numaralandırılmış ayet sayısı 6236’dır.
Kur’an’ın muhtevası: İtikat, ibadet, muamelat, ukubat, ahlak, nasihat, vad vaid, ilmi gerçekler, kıssalar.

Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi: Hz. Ebubekir döneminde gerçekleştirilmiştir. Kur’an’ın toplanıp Mushaf haline getirilmesinde heyet başkanlığını Zeyd b. Sabit yapmıştır.

Beytü’l-İzze: Kur’an’ın bir bütün olarak indirildiği, yeryüzüne en yakın yerdir. Buraya Levh-i Mahfuz’dan indirilmiştir.

Kur’an’ın noktalanma ve harekelenmesi: Bu konuda ilk defa harekete geçen yönetici Ziyad b. Ebih’tir. Katkı sağlayanlar ise Nasır b. Asım el-Leysi, Ebu’l-Esved ed-Düeli ve Yahya b. Ya’mer’dir. Halil b. Ahmed harekeleme işlemine bugün kullandığımız son şeklini vermiştir.

Kur’an’ın çoğaltılması: Hz. Osman döneminde toplam 4 adet olarak çoğaltılan Kur’an nüshaları Mekke, Şam ve Basra’ya gönderilmiştir.
Kur’an’da en uzun ayet: Bakara 282. Ayet, müdayene ayeti olarak da bilinir.
Kur’an’da en kısa ayet: Fecr 1. Ayet.
En son nazil olan ayetler: Bakara 281, Nisa 176. Ayetlerdir.
En son nazil olan sure: Nasr suresi
Tencimü’l-Kur’an: Kur’an’ın, Hz. Peygamber’e peyder pey, parça parça inmesidir.
Ayetlerin Kur’an’da tertibi: Tevkifidir yani Allah öyle dilediği için bu günkü sıralamaya konulmuştur. Fakat surelerin sıralanması tevkifi değildir, Sahabenin içtihadıdır.

Sebu’t-Tıval: En uzun 7 sure; :Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En’am, Araf, Enfal, Tevbe.
Zehrevan: Bakara ve Ali İmran surelerine birlikte verilen isimdir.
Müteradif: Kur’an’da eş anlamlı kelimeler.
Mütezadif: Kur’an’da zıt anlamlı kelimeler.
Vücuh: (eş sesli) Müşterek kelimelerin farklı anlamlara gelmesi.
Nezair: (eş enlamlı) Farklı kelimelerin aynı anlama gelmesi.
Kısasu’l Kur’an: Kur’an’da anlatılan kıssalar.
Semantik: Anlam bilim,
Sebeb-i Nüzul: Bir ayetin inmesine sebep olan olaya denir.
Semiyotik: Gösterge bilim,
Hermenetik: Yorum bilim.
Historizm: Tarihselcilik.
Arza: Kur’an’ın iniş döneminde her ramazan o güne kadar inmiş olan ayetlerin Hz. Peygamber tarafından Cebrail (as) okumasına denir.
Siyak-sibak: Ayetlerin öncesi ve sonrasını ifade eder.
Umum-husus: Genellik ve özelliği ifade eder.
Mutlak-mukayyed: Mutlak: delalet ettiği fertlerden herhangi birini ifade eden has lafızlardır. Köle azad etmek, burada köle sözü mutlaktır. Mukayyed: Bir vasıf bir hal, bir şart kaydına bağlı olarak mahiyete bağlı has lafızdır. Mümin bir köle azad etmek gibi.
Mübhematü’l-Kur’an: Kur’an’da açık olarak belirtilmeyip, kapalı bir şekilde ism-i işaret ve ism-i mevsüllerle işaret edilen kelimelerdir. Örn: insan, cin, melek, bir topluluk.
Müşküli’l-Kur’an: Kur’an’ın bazı ayetleri arasında ihtilaf ve tezat gibi görünen hususlardır.
Emsalü’l Kur’an: Kur’an’da meseller, konuyu izah için verilen misalleri ifade eder.
El-Hurûfu’l-Mukatta’a: Bazı surelerin başında bulunan kesik harflere denir. 27’si Mekki, ikisi Medenidir.
Münasebetü’l-Kur’an: Ayet ve sureler arasında var olan gizli açık, iç içe anlam ilişkilerini, mana insicamını, anlam bütünlüğünü inceleyen ilimdir.
Muhkem: Anlaşılması kolay, hükmü açık olan ayetler için kullanılan terimdir.
Müteşabih: Anlaşılması zor, kapalı ayetleri ifade etmek için kullanılan terimdir.
Garibu’l-Kur’an: Kur’an, Kureyş lehçesi ile nazil olmakla beraber, diğer Arap lehçelerinden veya yabancı dillerden gelen Arapçalaşmış kelimeleri de barındırmaktadır. İşte Kur’an’da ki bu yabancı kelimeleri inceleyen ilme Garibu’lKuran denir.
İ’caz: Bütün insanları Kur’an’ın benzerini getirmekten aciz bırakması.
İcaz: Düşünceyi az sözle özlü şekilde anlatmaktır. Kur’an’ın edebi yönünün ağırlığını da ifade eder.
İtnab: Sözü gerektiğinden çok kelime ve cümle ile uzatmaktır.
Açık ifadeler: Muhkem, Müfesser, Zahir, Nas.
Kapalı ifadeler: Müteşabih, Hafi, Müşkil, Mübhem, Mücmel.
Tehaddi: Kur’an’ın, muhataplarına benzerini getirme hususunda meydan okuması.
Aksamu’l-Kur’an: Kur’an’da yeminler. Yemin içeren ayetlerin çoğu Mekke’de nazil olmuştur. Bu konuyla alakalı İbn Kayyım el-Cevziyye, et-Tıbyan fi Aksamu’l-Kur’an adında müstakil bir eser yazmıştır.
Tıval-ı :Mufassal: Uzun sureler olarak anılır. Hucurat-Buruc arası.
Evsat-ı Mufassal: Orta uzunluktaki sureleri ifade eder. Buruc-Beyyine arası.
Kısar-ı Mufassal: Kısa sureler olarak anılır. Beyyine-Nas arası sureleri ifade eder.
Kurra sahabiler: Muaz b. Cebel, Abdullah b. Mes’ud, Ubey b. Ka’b.
Bilinen ilk Kur’an meali: Samanoğulları zamanında Mansur b. Numan döneminde yazılmıştır.
Mücadele suresi: Her ayetinde Allah lafzı vardır.

Sonunda secde ayeti bulunan sureler: Araf, Necm, Alak sureleridir.

Nur suresi: Sure kelimesi ile başlayan tek suredir.

Tasavvuf-i tefsirlere birkaç örnek: SülemîHakâiku’t-Tefsir, KuşeyrîLetâifü’l-İşaret, Kâşânî Tevîlâtü’l-Kur’an

Diğer Kitaplar Tevrat: Musa a.s. indirilmiştir. Kanun, şeriat, öğreti anlamlarına gelir. Diğer adı Ahd-ı Atik, Ahd-ı kadim’dir.

Zebur: Davut a.s. indirilmiştir. Yazılı şey anlamına gelir. Yeni bir şeriat getirmemiştir. Kitapların en küçüğüdür. Lirik söyleyiş ve ilahilerden, Allah’a övgü ve hikmetli sözlerden ve birtakım öğütler ihtiva etmektedir.

İncil: İsa a.s. indirilmiştir. Müjde, talim, öğreti anlamlarına gelir. Ahd-i Cedid de denir.

Bazı sureler:

Enfal: Bedir savaşı ve ganimetlerin taksiminden bahseder.
Tevbe: Berae; ilişiği kesme ültimatom manalarına gelir, Tebük seferinden bahseder.
Saf suresi: Peygamberimizin isminin Ahmet olarak geçtiği süredir. (Saf 6)
Mücadele: Ensardan Evs b. Sâmit, karısı Havle bnt. Sâlebe’ye zıhar uygulamış, kadında çaresizliğini Efendimiz (sav)’ye haykırmış bunun üzerine bu sure inmiştir.
Müsebbihat: Tesbih ifadesi ile başladıkları için bu isimle anılan beş sureye birden verilen addır. Bu sureler 1- Hadid 2- Haşir 3- Sâf 4- Cuma 5- Teğaâbun’dur Efendimiz (sav) yatmadan önce bu sureleri okur, faziletine binaen bunlardan bin ayetten faziletli ayetin bulunduğunu söylerdi.

Kur’an’ın Muhtevası: İtîkad, İbadet, Muamelat Ukubat, Ahlak, Nasihat ve tavsiyeler, Va’d ve Vâid, İlmi gerçekler, Kıssalar ve Dualar.

PEYGAMBERLER Peygamberlerin sıfatları:
1-sıdk (doğru sözlü olmaları),
2- emanet,
3- ismet (günahtan korunmuş olmaları),
4- tebliğ,
5- fetanet (akıllı ve zeki olmaları)

Peygamberlikleri kesin olmayanlar: Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn a.s.

Ulu'l azam peygamberler: Hz. Muhammed (sav), Nuh, İsa, Musa, İbrahim a.s.

Mucize: Peygamber olan kişinin akılların alamayacağı bir olayı Allah’ın kudretiyle göstermeyi başarmasıdır. Tabiat kanunlarına aykırı olaydır.

İrhas: Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce göstermiş olduğu olağanüstü haller. Hz. İsa’nın beşikte konuşması.

Keramet: Veli kulların göstermiş oldukları olağan üstü haller.

Meunet: Allah’ın veli olmayan kulunu dardan ve sıkıntıdan kurtarması.

İstidrac: Kâfir ve günahkâr kimsenin arzuları doğrultusunda isteklerinin yerine gelmesi.

İhanet: Kâfir ve günahkârın isteklerinin tersi durumun meydana gelmesi

Muhadramun: Peygamberimiz döneminde yaşayıp da onu göremeyen mü’minlere denir. Örn: Veysel Karani, Habeş Kralı Necaşi Ashame.

AHİRET VE ÖLÜM
Eşratü’s-Saat: Kıyamet alametleri,
Berzah: Kabir hayatı,
Ba’s: Yeniden diriliş,

Cehennem: Nar, cahim, haviye, sair, leza, sakar, hutame,
Cennet: Me’va, Adn, Daru’l-huld, Firdevs, Daru’s-Selam, Dar’u-Mukame, Naim.
Mahşer ve Arasat: Ahirette hesap için toplanılacak yerdir.
’raf: Cennetle cehennem arasında bulunduğu var sayılan ve sevap ile günahları eşit olan kulların bir müddet bekleyecekleri ayrıca müşrik çocuklarının kalacağı yerdir.

ŞER-İ DELİLLER
Edille-i Erbaa: Kitap, sünnet, icma, kıyas delillerine verilen addır.
1- İcma: Müçtehitlerin şer’i bir meselenin hükmü üzerine fikir birliği etmeleri.
2- Kıyas: Naslarda hükmü bulunmayan fıkhi bir meseleyi aralarında ki illet birliği sebebiyle, naslarda hükmü bulunan meselenin hükmünü vermektir.
3- İstihsan: Müçtehidin bir meselede, özel bir delil sebebiyle, o meselenin benzerine verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsemesidir. (Ebû Hanife bu delili çok kullanmıştır.)
4- İstinbat: Naslardan hüküm çıkarmaktır.
5- İstislah: (Mesalih-i mürsele): Yorum yoluyla da olsa, nasların kapsamına girmeyen yada illet bağı kurularak nasta düzenlenmiş olaya bağlanamayan fıkhi bir meselenin hükmünü İslam fıkhının genel ilkeleri çerçevesinde belirlemedir. “Def-i mefsedet, celb-i maslahattan evladır.”
6- İstishab: Daha önce varlığı bilinen bir durumun, aksine delil bulunmadıkça, varlığını koruduğuna hükmetmektir. “Şek ile yakin zail olmaz.”, “Eşyada asl olan ibahadır.” Berâet-i Zimme İstishâbı, Vasıf İstishâbı olmak üzere ikiye ayrılır.
7- Şer-ü men kablena: İslam öncesi şeriatler. Ebu Hanife kullanmıştır.
8- Sedd-i zerai: Kötülüğe giden yolların kapatılması.
9- Ehliyet: Vücub Ehliyeti: Kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme ehliyetidir. Eda ehliyeti: Kişinin dinen ve hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve hukuki işlem yapmaya elverişli oluşu demektir. Hüküm: Şer‘î hükümler: (ahkâm-ı şer‘îyye) veya ilâhî hükümler (ahkâm-ı ilâhiyye) şeklinde tabir edilir. Amelî hükümler:, itikadî hükümlere nisbetle ikinci derecede oldukları içinbunlara ahkâm-ı fer‘iyye de denilir.

Taabbüdî hükümler: ibadetlerle ilgili dinî hükümlere denir.

DİNİ HÜKÜMLER
1- Farz: Dinen yapılması kesin delillerle emredilen şeye denir. Farz-ı ayın ve kifaye olmak üzere ikiye ayrılır.
2- Vacip: "amelî farz" Delil yönünden farz kadar kesin olmamakla beraber, yapılması istenen şeylerdir.
3- Mendub: Yapılması kesin olmayan bir tarzda istenen farz ve vacip olmayan davranışlardır.
4- Müstehab: Peygamberimizin bazen yapıp bazen yapmadığı şeye denir. Kuşluk namazı, şevval orucu v.b.
5- Mübah: Mükellefi yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı davranışlardır.
6- Müfsid: Başlanmış olan ibadeti bazen şeye denir. Namazda konuşmak, oruçlu iken yemek-içmek…
7- Caiz: Dinen ve hukuken yapılmasına müsaade edilen fiilleri ifade eder.
8- Mekruh: Delil yönünden haram kadar kesin olmamakla beraber, yapılmaması istenen şeylerdir. Tahrimen ve tenzihen olmak üzere ikiye ayrılır.
9- Haram li-aynihi: Şari’nin, bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle bir şeyi yasaklaması. Adam öldürme, zina, içki gibi.
10- Haram li-gayrihi: Aslında meşru olan bir durumun kendisinde geçici bir zaman engelinin olması. Bayram günü oruç tutmak gibi
mehmet akif2 beğendi.
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi nurşen35 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
ŞEYTANIN YARDIMCILARININ İSİMLERİ Serbest Kürsü nurşen35 0 18 23 Ekim 2020 21:19
DHBT Hadis Bilgileri Hadis Dersi nurşen35 2 31 12 Ekim 2020 16:44
KÖYÜMÜZE BAŞ BELASI BİR İMAM GELDİ Kıssalar-Hikayeler-Nasihatler nurşen35 0 34 11 Ekim 2020 17:48
Kpss Matematik 2020 Matematik nurşen35 0 66 06 Ekim 2020 18:22
Kpss Türkçe 2020 Türkçe nurşen35 0 65 06 Ekim 2020 18:19

Alt 05 Şubat 2019, 19:22   Mesaj No:2
Avatar Otomotik
Durumu:kenan özkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 60616
Üyelik T.: 05 Şubat 2019
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 2
Konular: 0
Beğenildi:2
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

elinize sağlık burada bir hatırlatma yapma gereği hissettim::: Hanbelî: Ahmed b. Hanbel 767 de Bağdat’ta doğdu. İmam-ı Şafii’den istifade etti. “Eşyada asl olan ibahadır.” Kuralını çok geniş kullandılar. Hadis ekolü görünümlüdür.buradaki doğum tarihi hicri 164 miladi 781 olacaktı
nurşen35 beğendi.
Alıntı ile Cevapla
Alt 05 Şubat 2019, 22:51   Mesaj No:3
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: nurşen35 isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:61
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.589
Konular: 1134
Beğenildi:4277
Beğendi:3644
Takdirleri:12265
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart

Alıntı:
kenan özkan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
elinize sağlık burada bir hatırlatma yapma gereği hissettim::: Hanbelî: Ahmed b. Hanbel 767 de Bağdat’ta doğdu. İmam-ı Şafii’den istifade etti. “Eşyada asl olan ibahadır.” Kuralını çok geniş kullandılar. Hadis ekolü görünümlüdür.buradaki doğum tarihi hicri 164 miladi 781 olacaktı
Bilgilendirmenizden dolayı teşekkür ederiz
Ayrıca forumumuza hoşgeldiniz
Esma_Nur beğendi.
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Şubat 2019, 02:16   Mesaj No:4
Medineweb Üyesi
Filistin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Filistin isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 680
Üyelik T.: 25 Aralık 2007
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Memleket:Malatya
Yaş:36
Mesaj: 141
Konular: 19
Beğenildi:171
Beğendi:271
Takdirleri:1686
Takdir Et:
Standart Geçen yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı Sözlü Mülakat soruları

2018 sözleşmeli alımda genel olarak sorulan fıkıh , ezber ve Dualar

İçeriye girdiğinizde genel olarak kendinizi kısaca tanıtmanızı isterler nerden geliyorsunuz vb sorular. Bu arada yapılan en büyük hata ise komüsyona kendinizin uzun uzun hayat hikayenizi anlatmaya çalıştırmanız ve kendinizi acındırmanız size puan kaybettirecektir.sonuç olarak komisyonda oraya gelen her kesimin ne zorluklarla geldiğini bilmekte. Ellerinde de başvuru sırasında yapmış olduğunuz öz geçmiş bulunmaktadır.
Yüzüne Okutulan Yerler ;
Genel olarak size açık olan sayfayı 4 , 5 sayfa ilerisini aç ve ya sizin ortadan bir yer açmanızı istenmektedir.Başlardan açmaya çalışanlara ''kur'an okumaktan korkuyor musun?'' gibi sorular gelmektedir.Kendinizden emin olmanız çok önemli.
Genel olarak Ezberlerden sorulan yerler ;
Genellikle ezberinde neler var diye sorulur ve ezber sorularını ona göre sorarlar.Eğer Fetih ve Hucurat da var derseniz oralardan da sorabiliyorlar.
Yasin 3,4,5,6 . Mülk , Nebe , buruç , zilzal , tekasür , alak , beyyine , tebbet , kafirun , fatiha ve rahman.
Sorulan Duâlar ;
Cenaze duaları , nikah duası , telkin duası , hatim duası ve nadir de olsa yağmur duası . Hutbe Duâları da okutulmaktadır.

NOT; Aşağıdaki yazan illerin altındaki sorular genel olarak sorulan fıkıh sorularıdır.Aynı olan sorular tekrardan yazılmamıştır. Bu yüzden her ilde yazan soruları incelemenizde fayda vardır.
Sosyal medya ve whatsapdan gelen sorular toplanmıştır.

Ankara,
Adak kurbanının etini kimler yiyemez?
Yeminin çeşitleri Zekât kimlere verilmez?
Tavsili ve icmali iman tanımı.
Teheccüh namazının hükmü?
bir maüne faciası
Zekât, oruç, namaz ne zaman farz kılındı,
Miraç nedir?
Ne zaman namaz kılınmaz (kerahat vakti)
Cidde mikat sınırı içinde midir?

Zati- subuti sıfatlar?
Meleklerin görevleri?
İstidrac nedir?
Antalya,
Yüzünden okunacak yerleri onlar açıyorlarmış ya da açılı yerden 3-5 sayfa çevir diyorlarmış
Tevbe suresinin başında besmele olmamasının nedeni nedir?
Peygamberimizin azılı düşmanları kimdir?
Takip ettiğimiz kıraat ve rivayeti
Sebebi nuzul, münazara tanımları
İşmam Nedir?
Fidye Nedir?
Yemin Çeşitleri Nelerdir?
Kütübi Sitte Kaç Tanedir? Nelerdir?
Allahu Tealanın Subuti Sıfatları Nelerdir?

Bursa,
ibadet çeşitleri saya bilir misin?
mükellef kimdir?
yemin çeşitlerini sayar mısın?
zekat kimlere verilmez?
zati ve subuti sıfatlar sayabilir misin?

Bolu,
hades nedir?
akaid diyince aklına neler geliyor?
Havzı Kebir ve Sağir’in tanımı nedir?
zati ve subuti sıfatlardan sorular var.
namazın içinde abdestin bozulursa ne yaparsın.
Tahrime tekbiri nedir?
cuma hutbesinin hük mü?
meddi lazım tanımı? örnekleri.

Denizli,
Mestlerdeki özellikler nelerdir?
Yaradaki sargı namazda düştü ne olur?
namazla alakalı sorular vardı?
Abdestsiz Kur’an’a el sürülür mü ?
Fecr-i Sadık?
İslam’da İlk Savaş Hangisidir?
Tilavet Secdesi Nedir?
Mestler Üzerine Meshin Müddeti Ne Kadardır?

Diyarbakır,
Mizan Nedir?
Ebu Hanife’nin Gerçek İsmi Nedir?
Zelletül Kari Ne Demektir?
Lahni Celi Nedir?
Lahni Hafi Nedir?
afrine mehmetciğin girmesindeki amaç ne?
kardeşlikle alakalı vaaz verecek olursan kısaca ne anlatırsın?
ezber ;
genelde ezberinde nereler var diyor oradan soruyorlar.
mülk , buruç,alak,tin,kadr,kafirun,rahman


Erzurum,
Fer’i deliller nelerdir?
Havz-ı Kebir ve Sağir ne demektir?
Abdestin Kuran’daki ismi nedir?
Ef’al-i mükellefini sayınız?
Yaradaki sargı namazda düştü ne olur?
Yaradaki sargı namazda düştü ne olur?

Elazığ,
Kuran okumak için teyemmüm aldın, namaz olur mu?
Cenaze ve bayram namazında: vakit çok dar abdeste vakit yok teyemmüm olur mu?
Teharri nedir?
meddi lazım , mmeddi lin .
Özürlü bir kişi öğle abdesti ile ikindi namazını kılabilir mi?
Bir kişi abdest esnasında veya sonunda abdest azalarından birini yıkayıp yıkamadığından şüphe etse ne yapar?
İzmir,
Kadınlar özel hallerinden sonra namazını ve orucunu kaza eder mi?
Cenaze namazının sünnetleri?
İftitah tekbirinin hükmü nedir?
Farzların 3. Ve 4. Rekâtlarında fatihayı okumanın hükmü nedir?
Namazda subhanekeyi okumazsam namazim gecerli olur mu?
Aslı deliller , kıyası anlata bilir misin?

Kayseri ;
Secdede iki ayağı yere koymak nedir?
Kişi başını da oynatamıyor gözü ile ima yapabilir mi?
Cenaze namazının vacipleri?
Namazın Kur’an’daki ibaresi nedir?

Ezan okuyandaki şartlar nelerdir?

Kader değişir mi?
Teharri nedir?
Fecr-i Kazib?

Konya ;
Hades nedir? Tahareti suğra ve T.Kübra nedir?

Cenaze yıkamak nedir?

Muamelat hükümleri nedir?

Temizlik nelerle yapılır?

Fil süresi neyden bahsediyor?

İbadetin çeşitlerini sayınız?
Kur’an ın kaç çeşit hükmü vardır?

Kıbleyi araştırıp ve araştırmayıp namaz kılanın durumu nedir?

Fey-i Zeval nedir?

Kabe abdestsiz tavaf edilebilir mi?
İftitah tekbirinin diğer adı nedir?

Özürsüz olarak alnını yere koymayanın secdesi olur mu?

Mestlerdeki özellikler nelerdir?
Kuran okumak için teyemmüm aldın, namaz olur mu?


Kastamonu,
İmama uyan kişi(müktedi) imamdan önce rükuya gitse ne yapar?
Musallinin namazda selamı önce sağa vermesinin hükmü nedir?
Kâbe de muhazat olur mu hoca efendi?
Kadınlar özel hallerinden sonra namazını ve orucunu kaza eder mi?
Müdrik nedir?
sakin mimin halleri .
Manisa,
1.selamın hükmü nedir?
haram çeşitleri nelerdir?
mekruhun çeşitleri nelerdir?
Mihrabiye nedir?

Allah'ın zati ve subuti sıfatları.
hutbenin geçerlilik şartları nelerdir?
Tekirdağ,
hükmü-Ra ve iklab

hudeybiye barış antlaşması müslümanlara ne kazandırdı?

Nafile namaz kılmak isteyen farz kıldıran bir imama uyabilir mi?
meddi lin. izhar soruları.
Namazda özürsüz ardı arda durmadan 3 adım yürümenin hükmü nedir?
İstanbul (Avrupa),
Peltek okuyan bir kişinin (Ra harfini ga gibi) imameti caiz midir?
Kuranda kaç yerde secde ayeti vardır?
Vacip Olan Oruçlar nelerdir?
yemin çeşitleri.
aslı deliller .
Ramazan Orucunda kefaret nedir?
İstanbul (Anadolu),
Zammir sureyi okumayi unuttum ne yapmaliyim?
Mavi bezden kefen olur mu?
Kadınlar özel hallerinde tilavet secdesi yapabilirler mi?
Ölü doğan çocuğun cenaze namazı kılınır mı?
Cenaze namazında imama sonradan uyan kişi ne yapar?
namazda Fatiha süresini okumayı unuttum ne yapmalıyım?
Bir kişi kimlere fitre veremez?
Havaic-i Asliye nedir?
Trabzon,
hudeybiye barış antlaşmasını kimler arasında geçmiştir?
muksirun nedir ve kimlerdir?
İmsaktan önce niyet edilmesi gereken oruçlar hangileridir?
Ev, dükkân aletleri nakil vasıtalarına zekât düşer mi?
Ödünç verilen paraların zekâtı nasıldır?
Samsun
Bir tecvit kuralının hükmü neye göre belirlenir ?

Mute savaşı bir Gazve mi yoksa Seriyye midir ?

Kişi yılın belli zamanlarında fakirlere dağıttığı mal ve para için bir süre geçtikten sonra onlar benim zekâtım olsun dese olur mu?

Mükellef kimdir?
Ortak iki kişiden biri ortağının haberi olmadan onun zekâtını verse olur mu?

Mutlak ve mukayyet sular nedir?

Fer’î deliller nelerdir?


Şanlıurfa,
Abdestsiz kılınan namazları sayınız?
şafiye göre Cemi takdim ve cemi te’hir nedir?

Ölen bir kişiye zekât verilir mi?

Sargıda mesh in süresi ne kadardır?

İkindi namazını son vakte ertelemek nedir?

Mesbuk nedir?


Rize
Hac ibadeti hangi yıl farz kılındı?
Haccın sıhhatinin şartları nelerdir?
İhram yasakları nelerdir?
Göz, burun ve kulak damlaları, dilaltı hapları orucu bozar mı?
Tahrime tekbiri nedir?
Havzı Kebir ve Sağir’in tanımı nedir?

lazimi sükün'u bize tarif edebilir misin?

Van
Hastaya serum vermek orucu bozar mı?
Dizüstü veya bağdaş kurarak oturup uyumak abdesti bozar mı?

Ağlamak abdesti bozarmı?

Namazdasın ve mesh müddetin bitti ne olur?

Ameli hükümler kaç kısımdır?

Musalli Veleddallin yerine Velezzallin (zı harfi ile) dese namaz bozulur mu?

Kadınlar kabir ziyareti yapabilir mi?
Kabristanda namaz kılmanın hükmü nedir?
nurşen35 beğendi.
Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Şubat 2019, 12:57   Mesaj No:5
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: nurşen35 isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:61
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.589
Konular: 1134
Beğenildi:4277
Beğendi:3644
Takdirleri:12265
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart

Alıntı:
Filistin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
2018 sözleşmeli alımda genel olarak sorulan fıkıh , ezber ve Dualar

İçeriye girdiğinizde genel olarak kendinizi kısaca tanıtmanızı isterler nerden geliyorsunuz vb sorular. Bu arada yapılan en büyük hata ise komüsyona kendinizin uzun uzun hayat hikayenizi anlatmaya çalıştırmanız ve kendinizi acındırmanız size puan kaybettirecektir.sonuç olarak komisyonda oraya gelen her kesimin ne zorluklarla geldiğini bilmekte. Ellerinde de başvuru sırasında yapmış olduğunuz öz geçmiş bulunmaktadır.
Yüzüne Okutulan Yerler ;
Genel olarak size açık olan sayfayı 4 , 5 sayfa ilerisini aç ve ya sizin ortadan bir yer açmanızı istenmektedir.Başlardan açmaya çalışanlara ''kur'an okumaktan korkuyor musun?'' gibi sorular gelmektedir.Kendinizden emin olmanız çok önemli.
Genel olarak Ezberlerden sorulan yerler ;
Genellikle ezberinde neler var diye sorulur ve ezber sorularını ona göre sorarlar.Eğer Fetih ve Hucurat da var derseniz oralardan da sorabiliyorlar.
Yasin 3,4,5,6 . Mülk , Nebe , buruç , zilzal , tekasür , alak , beyyine , tebbet , kafirun , fatiha ve rahman.
Sorulan Duâlar ;
Cenaze duaları , nikah duası , telkin duası , hatim duası ve nadir de olsa yağmur duası . Hutbe Duâları da okutulmaktadır.

NOT; Aşağıdaki yazan illerin altındaki sorular genel olarak sorulan fıkıh sorularıdır.Aynı olan sorular tekrardan yazılmamıştır. Bu yüzden her ilde yazan soruları incelemenizde fayda vardır.
Sosyal medya ve whatsapdan gelen sorular toplanmıştır.

Ankara,
Adak kurbanının etini kimler yiyemez?
Yeminin çeşitleri Zekât kimlere verilmez?
Tavsili ve icmali iman tanımı.
Teheccüh namazının hükmü?
bir maüne faciası
Zekât, oruç, namaz ne zaman farz kılındı,
Miraç nedir?
Ne zaman namaz kılınmaz (kerahat vakti)
Cidde mikat sınırı içinde midir?

Zati- subuti sıfatlar?
Meleklerin görevleri?
İstidrac nedir?
Antalya,
Yüzünden okunacak yerleri onlar açıyorlarmış ya da açılı yerden 3-5 sayfa çevir diyorlarmış
Tevbe suresinin başında besmele olmamasının nedeni nedir?
Peygamberimizin azılı düşmanları kimdir?
Takip ettiğimiz kıraat ve rivayeti
Sebebi nuzul, münazara tanımları
İşmam Nedir?
Fidye Nedir?
Yemin Çeşitleri Nelerdir?
Kütübi Sitte Kaç Tanedir? Nelerdir?
Allahu Tealanın Subuti Sıfatları Nelerdir?

Bursa,
ibadet çeşitleri saya bilir misin?
mükellef kimdir?
yemin çeşitlerini sayar mısın?
zekat kimlere verilmez?
zati ve subuti sıfatlar sayabilir misin?

Bolu,
hades nedir?
akaid diyince aklına neler geliyor?
Havzı Kebir ve Sağir’in tanımı nedir?
zati ve subuti sıfatlardan sorular var.
namazın içinde abdestin bozulursa ne yaparsın.
Tahrime tekbiri nedir?
cuma hutbesinin hük mü?
meddi lazım tanımı? örnekleri.

Denizli,
Mestlerdeki özellikler nelerdir?
Yaradaki sargı namazda düştü ne olur?
namazla alakalı sorular vardı?
Abdestsiz Kur’an’a el sürülür mü ?
Fecr-i Sadık?
İslam’da İlk Savaş Hangisidir?
Tilavet Secdesi Nedir?
Mestler Üzerine Meshin Müddeti Ne Kadardır?

Diyarbakır,
Mizan Nedir?
Ebu Hanife’nin Gerçek İsmi Nedir?
Zelletül Kari Ne Demektir?
Lahni Celi Nedir?
Lahni Hafi Nedir?
afrine mehmetciğin girmesindeki amaç ne?
kardeşlikle alakalı vaaz verecek olursan kısaca ne anlatırsın?
ezber ;
genelde ezberinde nereler var diyor oradan soruyorlar.
mülk , buruç,alak,tin,kadr,kafirun,rahman


Erzurum,
Fer’i deliller nelerdir?
Havz-ı Kebir ve Sağir ne demektir?
Abdestin Kuran’daki ismi nedir?
Ef’al-i mükellefini sayınız?
Yaradaki sargı namazda düştü ne olur?
Yaradaki sargı namazda düştü ne olur?

Elazığ,
Kuran okumak için teyemmüm aldın, namaz olur mu?
Cenaze ve bayram namazında: vakit çok dar abdeste vakit yok teyemmüm olur mu?
Teharri nedir?
meddi lazım , mmeddi lin .
Özürlü bir kişi öğle abdesti ile ikindi namazını kılabilir mi?
Bir kişi abdest esnasında veya sonunda abdest azalarından birini yıkayıp yıkamadığından şüphe etse ne yapar?
İzmir,
Kadınlar özel hallerinden sonra namazını ve orucunu kaza eder mi?
Cenaze namazının sünnetleri?
İftitah tekbirinin hükmü nedir?
Farzların 3. Ve 4. Rekâtlarında fatihayı okumanın hükmü nedir?
Namazda subhanekeyi okumazsam namazim gecerli olur mu?
Aslı deliller , kıyası anlata bilir misin?

Kayseri ;
Secdede iki ayağı yere koymak nedir?
Kişi başını da oynatamıyor gözü ile ima yapabilir mi?
Cenaze namazının vacipleri?
Namazın Kur’an’daki ibaresi nedir?

Ezan okuyandaki şartlar nelerdir?

Kader değişir mi?
Teharri nedir?
Fecr-i Kazib?

Konya ;
Hades nedir? Tahareti suğra ve T.Kübra nedir?

Cenaze yıkamak nedir?

Muamelat hükümleri nedir?

Temizlik nelerle yapılır?

Fil süresi neyden bahsediyor?

İbadetin çeşitlerini sayınız?
Kur’an ın kaç çeşit hükmü vardır?

Kıbleyi araştırıp ve araştırmayıp namaz kılanın durumu nedir?

Fey-i Zeval nedir?

Kabe abdestsiz tavaf edilebilir mi?
İftitah tekbirinin diğer adı nedir?

Özürsüz olarak alnını yere koymayanın secdesi olur mu?

Mestlerdeki özellikler nelerdir?
Kuran okumak için teyemmüm aldın, namaz olur mu?


Kastamonu,
İmama uyan kişi(müktedi) imamdan önce rükuya gitse ne yapar?
Musallinin namazda selamı önce sağa vermesinin hükmü nedir?
Kâbe de muhazat olur mu hoca efendi?
Kadınlar özel hallerinden sonra namazını ve orucunu kaza eder mi?
Müdrik nedir?
sakin mimin halleri .
Manisa,
1.selamın hükmü nedir?
haram çeşitleri nelerdir?
mekruhun çeşitleri nelerdir?
Mihrabiye nedir?

Allah'ın zati ve subuti sıfatları.
hutbenin geçerlilik şartları nelerdir?
Tekirdağ,
hükmü-Ra ve iklab

hudeybiye barış antlaşması müslümanlara ne kazandırdı?

Nafile namaz kılmak isteyen farz kıldıran bir imama uyabilir mi?
meddi lin. izhar soruları.
Namazda özürsüz ardı arda durmadan 3 adım yürümenin hükmü nedir?
İstanbul (Avrupa),
Peltek okuyan bir kişinin (Ra harfini ga gibi) imameti caiz midir?
Kuranda kaç yerde secde ayeti vardır?
Vacip Olan Oruçlar nelerdir?
yemin çeşitleri.
aslı deliller .
Ramazan Orucunda kefaret nedir?
İstanbul (Anadolu),
Zammir sureyi okumayi unuttum ne yapmaliyim?
Mavi bezden kefen olur mu?
Kadınlar özel hallerinde tilavet secdesi yapabilirler mi?
Ölü doğan çocuğun cenaze namazı kılınır mı?
Cenaze namazında imama sonradan uyan kişi ne yapar?
namazda Fatiha süresini okumayı unuttum ne yapmalıyım?
Bir kişi kimlere fitre veremez?
Havaic-i Asliye nedir?
Trabzon,
hudeybiye barış antlaşmasını kimler arasında geçmiştir?
muksirun nedir ve kimlerdir?
İmsaktan önce niyet edilmesi gereken oruçlar hangileridir?
Ev, dükkân aletleri nakil vasıtalarına zekât düşer mi?
Ödünç verilen paraların zekâtı nasıldır?
Samsun
Bir tecvit kuralının hükmü neye göre belirlenir ?

Mute savaşı bir Gazve mi yoksa Seriyye midir ?

Kişi yılın belli zamanlarında fakirlere dağıttığı mal ve para için bir süre geçtikten sonra onlar benim zekâtım olsun dese olur mu?

Mükellef kimdir?
Ortak iki kişiden biri ortağının haberi olmadan onun zekâtını verse olur mu?

Mutlak ve mukayyet sular nedir?

Fer’î deliller nelerdir?


Şanlıurfa,
Abdestsiz kılınan namazları sayınız?
şafiye göre Cemi takdim ve cemi te’hir nedir?

Ölen bir kişiye zekât verilir mi?

Sargıda mesh in süresi ne kadardır?

İkindi namazını son vakte ertelemek nedir?

Mesbuk nedir?


Rize
Hac ibadeti hangi yıl farz kılındı?
Haccın sıhhatinin şartları nelerdir?
İhram yasakları nelerdir?
Göz, burun ve kulak damlaları, dilaltı hapları orucu bozar mı?
Tahrime tekbiri nedir?
Havzı Kebir ve Sağir’in tanımı nedir?

lazimi sükün'u bize tarif edebilir misin?

Van
Hastaya serum vermek orucu bozar mı?
Dizüstü veya bağdaş kurarak oturup uyumak abdesti bozar mı?

Ağlamak abdesti bozarmı?

Namazdasın ve mesh müddetin bitti ne olur?

Ameli hükümler kaç kısımdır?

Musalli Veleddallin yerine Velezzallin (zı harfi ile) dese namaz bozulur mu?

Kadınlar kabir ziyareti yapabilir mi?
Kabristanda namaz kılmanın hükmü nedir?
Filistin hocam bu soruların cevaplarını da alabilseydik çok iyi olurdu
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Şubat 2019, 18:04   Mesaj No:6
Avatar Otomotik
Durumu:kenan özkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 60616
Üyelik T.: 05 Şubat 2019
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 2
Konular: 0
Beğenildi:2
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

ben teşekkür ederim hoş bulduk
nurşen35 beğendi.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

« - | - »

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
CUZEM 3. SINIF 1. DÖNEM DERS NOTLARI mehmet akif2 SİVAS İlitam 20 08 Kasım 2019 20:18
CUZEM 4. SINIF 1. DÖNEM DERS NOTLARI mehmet akif2 SİVAS İlitam 20 08 Ekim 2019 16:50
CUZEM 3. SINIF 2. DÖNEM DERS NOTLARI mehmet akif2 SİVAS İlitam 13 15 Şubat 2019 09:34
DİYANET'in 2017 SINAVLARINA HAZIRLIK için FORMULLER Mihrinaz DHBT-İstişare/Sohbet Alanı 0 01 Ocak 2017 20:00
ilahiyat fakultesinde hazirlik okumak hsncsn İlahiyat Öğrencileri İçin Genel Paylaşımlar 3 27 Nisan 2014 14:50

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286