Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 1.SINIF*Bahar Dönemi* > Hadis Tarihi Ve Usulü

Konu Kimliği: Konu Sahibi toyber,Açılış Tarihi:  26 Ocak 2015 (01:58), Konuya Son Cevap : 09 Mayıs 2020 (12:17). Konuya 2 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı2Kez Beğenildi
  • 2 Beğenen toyber
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 26 Ocak 2015, 01:58   Mesaj No:1
Medineweb Acemi Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:toyber isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 31666
Üyelik T.: 02 Ekim 2013
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Mesaj: 11
Konular: 11
Beğenildi:26
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Hadis Tarihi ve Usulü 6. Ünite ve 7. Ünite Sorular ve Cevaplar

Hadis Tarihi ve Usulü 6. Ünite ve 7. Ünite Sorular ve Cevaplar

1. Raviler hakkında toplanan bilgilerin yazıldığı eserler verilen isimler nedir? CEVAP: Tarih tabakat rical vefeyat vb.


2. Ravinin hadis ilmindeki tanımı nedir?
CEVAP: Belli usullere göre hadisi alıp (tahammül) bu usullere uygun rivayet lafızları kullanarak başkalarına nakleden(eda) kimsedir.


3. Ravi kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeler nelerdir?
CEVAP: Nakil ve racul


4. Tabaka nedir?
CEVAP: Hadiste yaş ve öğrenim /isnad veya sadece öğrenim bakımından birbirine yakın raviler grubudur.


5. Sahabe’nin kavram olarak tanımı nedir?
CEVAP: Hz. Peygamberi ona iman etmiş olarak gören (ru’yet)veya onunla karşılaşan (lika)ve Müslüman olarak ölen kimsedir. Sahib eş anlamlısıdır.


6. Hz. Peygamber’i bilinçli olarak görmemiş olan bebek ve çocukların sahabilik durumu nedir?
CEVAP: Hz. Peygamber tarafından görülmüş olma şerefine ulaşmaları bakımından sahabi fakat rivayetleri sahabeye dayanması bakımından büyük tabiin tabakasından sayılır.


7. Hz.Peygamber’i sadece defnedilmeden görenlerin sahabilik durumu nedir?
CEVAP: Tercih edilen görüşe göre sahabi sayılmazlar.


8. Raviler hakkındaki biyografik kitapların içeriği ne hakkındadır?
CEVAP: Ravilerin şahsi dini ilmi kimik ve kişilikleri hakkındadır.


9. Sahabiliğin tespit yolları nelerdir?
CEVAP:
Tevatür: Hulafa-i raşidin Aşere-i mübeşşere önde gelen birçok sahabinin sahabiliği tevatürle sabittir.
Şöhret: Dımam b. Sa'lebe ve Ukkaş b. Mihsan gibilerin sahabilikleri shabi olduklarına dair yaygın/meşhur bilgiye dayanır.
Şahitlik: Meşhur bir sahabinin başka birinin sahabi olduğuna dair şahitlik etmesidir. Hammade b. Devsi’nin sahabiliği Ebu Musa el- Eş’ari’nin şahitliğine dayanır.
İkrar:Adil bir kimsenin kendisinin sahabi olduğunu söylemesidir.


10. Sahabe kaç tabakaya ayrılır?
CEVAP: Üç tabakaya ayrılır.Yaşı büyük sahabiler orta yaşlı sahabiler yaşı küçük sahabiler.


11. Müsned müellifi Baki b. Mahled’in 1013 sahabnin adını verdiği risalesinin ismi nedir?
CEVAP: Kitabü’l Adad


12. Muksirun sahabi ne demektir?
CEVAP: 1000’den fazla hadis rivayet etmiş sahabi demektir.


13. Mukillun sahabi kime denir?
CEVAP: Rivayeti bine ulaşmayan sahabilere denir.


14. Muksirun sahabiler sırasıyla kimlerdir?
CEVAP:
-Ebu Hureyre-5374 hadis
-Abdullah b. Ömer-2630 hadis
-Enes b. Malik -2286 hadis
-Hz. Aişe -2210 hadis
-Abdullah b. Abbas-1660 hadis
-Cabir b. Abdullah -1540 hadis
-Ebu Said el- Hudri-1170 hadis


15. Abadile diye anılan sahabilere niçin bu isim verilmiştir?
CEVAP: Hz. Peygamber’den sonra uzun süre yaşayıp Müslümanların çeşitli problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübelerine başvurulan birer bilge konumuna geldikleri için bu isim verilmiştir.


16. Abadile diye anılan sahabiler kimlerdir?
CEVAP:
-Abdullah b. Abbas
-Abdullah b. Ömer
-Abdullah b.Zübeyr
-Abdullah b.Amr


17. Sahabe genelinde en son vefat eden kimdir?
CEVAP: 110 yılında Mekke’de vefat eden Ebut- Tufeyl Amir b. Vasile el-Leysi


18. Şehir ve bölgeler özelinde en son vefat eden sahabiler kilerdir?
CEVAP:
Cabir b. Abdullah >Medine
Enes b. Malik>Basra
Abdullah b. Ebi Evfa>Kufe
Abdulah b. Büsr>Şam
Ebu Ubeyy Abdullah b. Haram>Filistin
Ürs b. Amira>Cezire
Hirmas b. Ziyad>Yemame
Abdullah b. El-Haris>Mısır


19. Sahabenin adil olması ne anlama gelir?
CEVAP: Kasıtlı olarak Hz. Peygamber’e yalan isnad ettiklerinin bilinmemesi anlamındadır.


20. Tabii’nin hadis ilmindeki manası nedir?
CEVAP: Mü’min olarak bir veya daha fazla sahabi ile karşılaşan ve Müslüman olarak ölen kimsedir.


21. Fukaha-i Seb’a kimlerdir?
CEVAP:
Saîd b. El-Müseyyeb,
Kâsım b. Muhammed,
Hârice b. Zeyd,
Urve b. Ez-Zübeyr,
Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe,
EbûBekir b. Abdurrahman
Süleyman b. Yesâr


22. Muhadramun kime denir?
CEVAP: Cahiliye ve İslam devirlerine yetip Hz. Peygamber zamanında Müslüman olduğu halde O’nu görememiş kimseye denir.


23. Muhadramun a örnek veriniz.
CEVAP: Üveys el-Karani Ebu Osman en- Nehdi ve Alkame b.Kays


24. Etbâu’t-tâbiîn kime denir?
CEVAP: Mü’min olarak tabiinden bir veya birkaç kişiyle karşılaşan ve Müslüman olarak ölen kimseye denir.


25. Cerh nedir?
CEVAP: Gerekli tenkid şartalarını taşıyan güvenilir bir alimin bir raviyi kendisinde veya rivayetinde tespit ettiği geçerli bir kusurdan dolayı tenkid etmesidir.


26. Ta’dil nedir?
CEVAP: Bir ravinin kendisine veya rivayetine bakarak güvenilir olduğunu açıklamaktır.


27. Cerh ve Ta’dil ilmi nedir?
CEVAP: Rivayetlerin kabulü veya reddi açısından raviler inceleyip özel lafızlar kullanarak durumları açıklayan hadis ilmidir.
>>Cerh edene carih cerh edilene mecruh ta’dil edene muadil veya müzekki ta’dil veya tezkiye edilene adil veya adl cerh ve ta’dil faaliyetine tenkid bu faaliyeti yapana da münekkid denir.


28. Cerh Ta’dil şartları nelerdir?
CEVAP:
-Münekkidin kendisi cerh edilmiş olmamalı
-Doğru sözlü ilim ve takva sahibi-Cerh-Ta’dil sebepleri ile lafızlarının anlamını iyi bilmeli
-Cerh-Ta’dil adabına uyarak tenkide ılımlı olmalı
-Ravinin kusurları yanında iyiliklerinden de bahsetmeli
-Gerektiğinde ve gerektiği kadar cerh etmeli


29. Tenkiddeki tavırları açısından münekkidler kaça ayrılır örnek veriniz.
CEVAP:
Üç gruba ayrılır:
1-Katı/müteşeddid
>>Yahya b. Said el-Kattan İbn-i Main Ebu Hatim er-Razi
2-Gevşek/mütesahil
>>Tirmizi ve Hakim
3-Ilımlı/mu’tedil
>>Ahmed b. Hanbel Buhari Ebu Zür’a er- Razi ve İbn-i Adi


30. Bir hadisin kabul edilebilmesi için ravide bulunması gereken özellikler nelerdir?
CEVAP: Adalet ve zabt


31. Hadis ilminde adalet nedir?
CEVAP: Genel anlamıyla ravide bulunması gereken rivayet ehliyetidir.


32. Adaletin unsurları neledir?
CEVAP:
İslam-Hadisi öğrenirken değil naklederken şart
Buluğ-Hadisi öğrenirken de öğretirken de şart
Akıl-Dinî sorumluluğun temelini teşkil eden akıl, hadisin hem öğrenilmesi hem de
öğretilmesi aşamasında şart
Fısktan uzak durmak/takva-Davranışlarında iyilik ve dindarlık ağır basan kimse diğer şartları da taşırsa adil sayılır.
Mürüvvet- Sözlükte mertlik, yiğitlik, insanlık, olgunluk ve iffet gibi anlamlara gelir. Istılahta, onurlu yaşama, genel ahlâk ve âdâba uyma ve dinin hoş gördüğü geleneklere saygılı gösterme olgunluğudur


33. Fısk nedir?
CEVAP: Büyük günah işlemek ve küçük günah işlemede ısrar etmektir.


34. Mürüvvet nedir?
CEVAP: Onurlu yaşama güzel ahlak ve adaba uyma ve dinin hoş gördüğü geleneklere saygı gösterme olgunluğudur.


35. Adaleti tespit yolları nelerdir?
CEVAP: Şöhret ve tezkiye


36. Şöhret nedir?
CEVAP: Bir ravinin yaşadığı toplumda adil bir kimse olarak ün yapmasıdır.


37. Tezkiye nedir?
CEVAP: Kendisi adil olan bir kimsenin adil olup olmadığı bilinmeyen bir şahsı temize çıkarmasıdır. Ta’dil ile eş anlamlıdır. Ayrıca bir ravinin rivayetinin Sahihayn’da geçmesi o ravi için bir ta’dil göstergesidir.


38. Zabt nedir?
CEVAP: Ravinin rivayet konusunda duyarlı dikkatli ve bilgili olmasıdır. Böyle raviye zabt sahibi veya zabit denilir.


39. Hıfz zabtı nedir?
CEVAP: Bir ravinin dinlediği bir hadisi dilediği anda hatırlayıp ezberinden nakledecek şekilde sağlam ezberlemesidir.


40. Kitap zabtı nedir?
CEVAP: Bir ravinin hadislerinin yazılı olduğu kitabını her türlü değiştirme ve sokuşturmadan korumasıdır.


41. Zabtın unsurları neledir?
CEVAP:
a)Teyakkuz: Ravinin rivayetlerini iyi bilmesi tanıması ve başkalarının rivayetlerinden ayırabilme dikkatini göstermesidir.
b)Hıfz: Ravinin ezberleme güç ve yeteneği hadisi tam ve sağlam bir şekilde ezberleyip aklında tutma kabiliyetidir.
c) Kitabı korumak
d)Mana ile rivayette lafızların anlamını bilmek: Hadisi lafzı değilde manası ile rivayet eden ravi mana ile rivayet şartlarına sahip olmalı.


42. Zabtın tespit yolları nelerdir?
CEVAP: Mukayese ve imtihan


43. Mukayese şekilleri nelerdir?
CEVAP:
-Ashabın rivayetlerini birbirleriyle karşılaştırmak
-Bir muhaddisin rivayetlerini değişik zamanlarda karşılaştırmak
-Bir hadis hocasının birkaç öğrencisinin rivayetlerini karşılaştırmak
-Hoca ile akranlarının rivayetlerini karşılaştırmak
-Kitaptaki rivayeti ezberdeki veya başka bir kitaptaki ile karşılaştırmak
-Hadisi Kur’an ile karşılaştırmak.


44. İmtihan nedir?
CEVAP: Ravilerin rivayet bilgilerini haberli veya habersiz olarak yoklamaktır.
>>Bu yöntemin en meşhur örneği Buhari’nin tabi tutulduğu zabt imtihanıdır.


45. Hadis münekkidlerine göre raviler derecelerine göre kaça ayrılır?
CEVAP:
Üçe ayrılır:
a)Hıfz ve itkan sahibi olanlar
b)Bazen yanılmakla birlikte hadisleri genellikle sahih olanlar
c)Genellikle hata yapan ve yanılanlar(bunların hadisleri alınmaz)


46. Zabtı bozan haller nelerdir?
CEVAP:
-Hadis öğrenimi veya öğretimi esnasında uyuklamak
-Sahih bir nüsha ile karşılaştırılmamış kitaptan hadis rivayeti
-Telkine açık olmak-Çokça şaz ve münker hadis rivayet etmek
-Rivayet hatalarında inadına direnmek


47. Kimlerin hadisine sahih hasen ya da zayıf denir?
CEVAP: Zabtı tan olan ravinin hadisine sahih eksik olanın hadisine hasen gevşek ve zayıf olanın hadisine zayıf hadis denir.


48. Metain-i aşere terimi ne için kullanılır?
CEVAP: Ravinin cerhine sebep olan kusurlar beşi adalet beşide zabt sıfatıyla ilgili olmak üzere on noktada toplanır. İşte bu kusurlara metain-i aşere denir.


49. Adalet sıfatıyla ilgili kusurlar nelerdir?
CEVAP:
-Kizbü’r-ravi(yalancılık)
-İttihamü’r-ravi bi’lkizb(yalancılıkla itham)
-Fısku’r-ravi(fasıklık)
-Bid’atü’r-ravi(bid’atçilik)
-Cehalet(bilinmezlik)


50. “Yalancının cezası doğru sözlerinin de reddedilmesidir.”sözü kime aittir?
CEVAP: İbnü’l-Mübarek’e aittir.


51. Ahmed b. Hanbel’in yalancı ravi hakkında görüşü nedir?
CEVAP: Hadiste yalan konuşup sonra da tevbe eden ravinin bu tevbesinin Allah ile kendisi arasında kaldığı artık bir daha ondan hadis alınamayacağını belirtir.


52. Yalancılıkla itham edilen ravinin rivayetleri kabul edilir mi?
CEVAP: Böyle bir ravi yalancılıkla itham edilmesine sebep olan söz ve davranışlarından tövbe ederse sonraki rivayetleri kabul edilir.


53. Rafiziliğin bir kolu olan ve yandaşları lehine yalan konuşmayı dini bir görev sayan mezheb hangisidir?
CEVAP: Hattabiye’dir.


54. Küfrü gerektiren bid’at(bid’at-i mütefekkire)’e örnek verin.
CEVAP: Allah’ı cisimlere benzetmek(tescim) O’nun cüziyyatı bilmediğini söylemek ilahlığın Hz.Ali veya bir başkasına geçtiğine inanmak(hulul).Bunların rivayetleri ittifakla reddedilmiştir.


55. Adalet sıfatıyla ilgili kusurlardan cehaletin manası nedir?
CEVAP: Ravinin zatının veya durumunun bilinmemesi demektir.


56. Raviler şahısları ve vasıfları bilinmeme yönünden kaç kısımdır açıklayın.
CEVAP: İki kısımdır. Şahısları ve vasıfları bilinenler ya adildir veya mecruh bilinmeyenler mechul ravilerdir.


57. Mechulü’l ayn ve mechulü’l hal nedir?
CEVAP:
Mechulü’l ayn:Hadis öğenimi ve öğretimiyle meşhur olmayan kendisinden tek bir kişinin hadis rivayet naklettiği kimsedir. (rivayeti kabul edilmez)
Mechulü’l hal: Kendisinden iki veya daha fazla kimse adını vererek hadis rivayet ettiği halde hakkında cerh veya ta’dil hükmü verilmediği için adil olup olmadığı bilinmeyen ravilerdir.


58. Mestur’da denilen mechulü’l hal raviler kaç kısımdır açıklayın.
CEVAP:
İki kısımdır.
a)Adaleti zahiren ve batınen mechul olanlar(bunların rivayetleri reddedilir.
b)Adaleti zahiren var olup batınen mechul olanlar(rivayetleri bazı muhaddisler tarafndan makbul sayılmıştır


59. Zabt sıfatıyla ilgili kusurlar nelerdir?
CEVAP:
1-Kesretü’l galat: (çok hata yapmak)
2-Fartu’l gafle: (çok yanılmak)
3-Vehim: (yanılma)
4-Muhalefetü’s-sikat: (sika ravilerine muhalefet)
5-Süü’l hıfz: (kötü hafıza)


60. İllet ve muallel hadis nedir?
CEVAP: Vehim sonucu meydana gelen kusura illet denir. Vehim kusurlarının bulunduğu hadise muallel hadis denir.


61. Vehim nedir?
CEVAP: Ravinin rivayet kurallarını bilmemesi sebebiyle doğru zannederek yanlış hadis rivayet etmesidir.


62. Münker ma’ruf şaz ve mahfuz hadisi açıklayın.
CEVAP: Zayıf ravinin sika ravinin rivayetine aykırı düştüğü hadisine münker aykırı düştüğü hadise ma’ruf sika ravinin kendisinden daha sika ravinin hadisine şaz aykırı düştüğü hadise mahfuz denir.


63. İhtilat nedir?
CEVAP: Sika olan bir ravinin hastalık veya bunama gibi doğal veya arızi sebeplerle hafıza kaybına uğraması ve rivayetlerini karıştırır hale gelmesidir. Bu durum rivayetin kabulüne engeldir.


64. Tearuz nedir ve çeşitleri nelerdir?
CEVAP: Bir ravi hakkında bağdaştırılamayacak tarzda hem cerh hem ta’dil bulunması anlamına gelen tearuz aynı münekkidden kaynaklanan ve farklı münekkidden kaynaklanan tearuz diye ikiye ayrılır.


65. Bunların hükümleri nedir?
CEVAP: Aynı münekkidden kaynaklanan tearuzda münekkidin son tenkid hükmü geçerlidir. Farklı münekkidden kaynaklanan tearuzda raviyi ta’dil edenler sayıca çok olsa da gerekçesi açıklanan cerh geçerlidir.


66. Cerh-Ta’dil lafızları ne demektir?
CEVAP: Hadis münekkidleri cerh ta’dil kurallarına göre tenkid ettikleri ravileri güvenirlik durumlarına göre sınıflandırmışlar her birinin güvenirlik derecesini bazı ifadelerle belirtmişlerdir.Bu ifadelere denir.


67. Cerh-ta’dil lafızlarını ilk açıklayan müellif kimdir?
CEVAP: İbn-i Ebi Hatim er-Razi’dir.


>>Cerh ve ta’dil lafızlarını Arapça oldukları için geçiyorum.


68. Ta’dil lafızlarının hükmü nedir?
CEVAP:
1. ve 2. Derece lafızlarla ifade edilen ravinin hadisi en sahih
3.Derece sahih
4. Derece hasen li zatihi
5. Derece hasen li zatihi ve hasen li gayrihi
6. Derece hasen li gayrihi.


69. Cerh lafızlarının hükmü nedir?
CEVAP: İlk iki derecedeki lafızlarla cerhedilen ravilerin hadisleri itibar (karşılaştırmak) için alınır. Son dört derecedekilerle cerh edilenlerin hadisi delil olmaz itibar için yazılmaz şahid olarak kullanılmaz.


70. Ravi biyografileri ne zaman tedvin edilmeye başlamıştır?
CEVAP: Etbaü’t-tabiin döneminde


71. Ravilerin hocalarından öğrenip hadislerle aynı malzeme üzerine kaydettikleri kısa bilgi notlarının bir araya getirildiği eserlere ne denir?
CEVAP: Süalat denir.


72. Tarih tabakat ve ilel kitaplarına örnek verin.
CEVAP:
Tarih: Yahya b. Main İbnü’l Medini Buhari İbn-i Ebi Heyseme ve Zehebi
Tabakat: Muhammed b. Sad Halife b. Hayyat İmam Müslimİlel: Ahmed b. Hanbel Derukutni
Alıntı...
Esma_Nur ve seyfullahcan beğendiler.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi toyber 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
DiN SOSYOLOJiSi 7-8-9-10 ÜNiTELERiNiN KODLAMALAR Din Sosyolojisi toyber 0 2445 18 Haziran 2015 15:12
DiN SOSYOLOJiSi 5-6 ünIte kodlamari Din Sosyolojisi Allahın kulu_ 1 1960 18 Haziran 2015 15:02
DiN SOSYOLOJiSi 1-4 ÜNiTE KODLAMALARI Din Sosyolojisi toyber 0 3271 20 Mayıs 2015 17:10
YASAYAN DÜNYA DiNLERi 3.-4.ÜNiTE KODLAMALARIM Yaşayan Dünya Dinleri toyber 0 4114 14 Nisan 2015 21:57
Yasayan Dünya Dinleri ünite özetleri Yaşayan Dünya Dinleri Mihrinaz 5 5229 12 Nisan 2015 14:01

Alt 03 Aralık 2016, 19:45   Mesaj No:2
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:nurşen35 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:61
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.588
Konular: 1145
Beğenildi:4313
Beğendi:3686
Takdirleri:13383
Takdir Et:
Standart

Tarihsel Süreçte Hadis Eğitim Öğretim ve Adabı ÜNİTE:6
1:İslamın ilk yıllarında hadis ile aynı anlamda kullanılan kavram hangisidir?
İlim

2:Hangi terkipler hadis edebiyatında hadis anlamında sıkça kullanılmıştır?
Taleb’ül-ilm
Takyidü’l-ilm
kitabetü’l-ilm
Tahammül’ül-ilm
Beyanü’l-ilm

3:Üsve-i hasene ne demektir?
Örnek yaşam biçimi, güzel örnek

4:Yaşamıyla en güzel örnek (üsve-i hasene)olan kimdir?
Hz. Muhammed (s.a.v.)

5:Hz. Peygambere Kur’an’daki bazı ayetlerle hangi görevler verilmiştir?
Tebliğ, Beyan, Tezkiye


6:Hz. Peygamber’in vefatının ardından “Alimler peygamberlerin varisleridir.” Hadisi uyarınca kendilerini Hz. Peygamberin ilim varisleri olarak kabul edenler kimlerdir?
Sahabe ve ondan sonra gelenlerdir

7:Kur’an’da “Kitabı ve hikmi öğreten bir Resul” ayetiyle Resullah’ın hangi özelliği vurgulanmıştır?
Muallimlik yani öğreticilik

8:İslam’da ilk muallim ve ilk talebeler kimlerdir?
İlk muallim Hz. Peygamber, ashabı da ilk talebeler olarak kabul edilir

9:Hadis kaynaklarında ilim ve alimin değeri ile ilgili bulunmak istendiğinde hangi bölüme bakılır?
Kitabu’l-ilm10:İslam’ın ilk zamanlarında (Mekke döneminde)belli bir gizlilik içerisinde yürütülen Müslümanları eğitme faaliyetinde önemli bir buluşma noktası olan yer neresidir?
Daru’l-erkam (Erkamın evi)

11:İslamın Mekke döneminde kişisel çabalarla sürdürülen eğitim-öğretim etkinlikleri günümüz tabiriyle nasıl bir faaliyet olarak nitelendirilir?
Yaygın eğitim-öğretim faaliyeti

12:Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra yaptığı ilk iş nedir?
Bir mescid inşa etmek

13:İslam’ın ilk kurumsal binası hangisidir?
Mescid-i Nebevi

14:İslam’ın ilk örgüt eğitim kurumu hangisidir?
Mescid-i Nebevi

15:Hz. Peygamberin öğretim metodları nelerdir?
• Konuşurken dinleyenlerin rahatça anlayıp gerekirse yazabilecekleri şekilde açık, net, tane tane ve yavaş konuşması gerektiğinde sözünü tekrar etmesi
• Anlattığı konuyu soru sormaya pek gerek bırakmadan ayrıntısıyla izah etmesi
• Muhataplarına sorduğu sorularla öğreneni aktif hale getiren bir eğitim izlemesi

16:Hz. Peygamber’in hangi faaliyetleri hadis kapsamında değerlendirilir?
Hz. Peygamber’in öğretimi dine ve hayata dair söylediği ve yaptığı her şey

17:Sahabe, ilim öğrenme öğretme konusunda nasıl bir duyarlılık sergilemişlerdir?
• Hz. Peygamber’in yakınında bulunup sürekli onun söz ve davranışlarını takip etmişler
• Hz. Peygamber’in ilim ve sohbet meclislerini nöbetleşe takip ederlerdi
• Öğrendiklerini kendi aralarında müzakere ederlerdi
• Sorarak öğrenme
• Hadis öğrenimi için yolculuk yapma

18:Hangi sahabe naklettiği hadisi bizzat Resulallah’dan işitip işitmediği sorusuna kızar ve “Vallahi biz, yalan konuşmaz, yalanın ne olduğunu dahi bilmezdik” demiştir?
Enes b. Malik
19:Ebu Hureyre’nin kaç tane hadis rivayet ettiği söylenmektedir?
Beş bşnden fazla

20:Sahabiler Hz. Peygamber’in huzurundayken onu nasıl dinlemişlerdir?
Bir sahabenin ifadesiyle “başlarına kuş konmuşçasına” sessiz, sakin, dikkat ve ciddiyet içinde dinlemişlerdir.

21:Sağlığında Hz. Peygamber’e itaati Allah’a itaat bildikleri gibi, vefatından sonra sünnetine uymayı nasıl kabul etmişlerdir?
Sünnete uymayı Kur’an’a uymak olarak kabul etmişler ve dört elle sünnete sarılmışlardır.

22:Hz. Peygamber’in “Kasıtlı olarak bana yalan isnad eden cehennemdeki yerini hazırlasın” buyurmuş olması sahabeyi neye sevketmiştir?
Sahabeyi daha titiz davranmaya hatta önde gelen bazı sahabileri hadis rivayetine karşı çekingenliğe, duydukları rivayetleri kabülde ise sıkı kontrol mekanizmaları kullanmaya sevketmiştir.Ayrıca rivayet edenden şahit istemişler ve yemin ettirmişler.

23:Rivayette şahit ve yemin ettirme nasıl bir uygulamadır?
Eğitim ve örnek olma amaçlı özel bir uygulamadır.

24:Rivayette hangi amaç güdülmüştür?
Rivayet işini baştan sıkı tutup kurallara dayalı sağlam ve köklü bir rivayet geleneği oluşturma hedefi güdülmüştür.

25:Hangi sahabiler zaruret halinde hadisi manasıyla rivayet etmeye ruhsat vermişlerdir?
Hz. Aişe, Abdullah b. Mes’ud, Enes b. Malik, Ebu’d-Derda

26:İbn Mesud gibi bazı sahabiler hadisin sonuna hangi temkin ifadeleri ekleyerek yanlış eksik veya fazla rivayet etmiş olma vebalini hafifletmek istemişlerdir?
Ev kema kale-veya dediği gib
Ev nahve haza-veya bunun gibi
Ev kariben min haza-veya buna yakın

27:Hadislerin lafzen veya manen rivayeti sorunu tartışması kim için söz konusudur?
İlk nesiller için söz konusudur.

28:Sahabelerin rivayet konusundaki birbirlerine yönelttikleri tenkitler neden kaynaklanmaktadır?
Bu tenkitler, unutma, yanılma, iyi veya tam ezberleyememe gibi zabt kusurlardan kaynaklanmaktaydı.

29:Tabiûn ve Etbau’t-tabiûn dönemi hangi dönemi kapsar?
Hz. Peygamber’in vefatıyla başlayıp hicri 220 yılı civarına kadar devam eder.

30:Sahabe hangi kuşakla iç içe yaşamıştır?
Tabiun (tabiun da etbau’t-tabiun ile iç içe yaşamıştır)

31:Tabiûn hadis öğrenimi bakımından kimin öğrencileri ve hocaları olmuştur?
Hadis öğrenimi bakımından sahabenin öğrencileri
Hadis öğretimi bakımından etbau’t-tabiunun hocaları olmuşlardır.

32:”Hadiskadar sorumluluğundan korkulacak başka bir şey yoktur” ifadesi kime aittir?
Süfyan es-Sevri

33:”Hadis kadar cehenneme girmeme sebep olmasından korktuğumdan başka bir şey yoktur” sözüyle hadisteki endişelerini ifade edn kimdir?
Şu’be b. Haccac

34:Sahabe döneminde hadisler nasıl korunmaktaydı?
Büyük ölçüde şifahi kısmende yazılı olarak

35:Hangi muhaddis öncülüğünde hadisler dağınık vaziyetten kurtarılarak toplanıp tedvin edilmiştir?
İbn Şihab ez-Zühri

36:Hadis rivayeti için muhaddisler hangi kuralları ortaya koymuşlardır?
• Ravilerin cer-ta’diline ağırlık verilmiş
• Rivayetlerin iletilerine yönelikçalışmaları yoğunlaştırmış
• İletilere göre hadisleri kısımlara ayırmış ve her kısmınhükmünü açıklayan kurallar ortaya koymuş

37:Hadis rivayetinde bu kuralları ortaya koyup uygulama kimin öncülüğünde olmuştur?
İbn Şihah ez-Zühri

38:Hicri 150’li yıllardan itibaren daha önce tedvin edilen hadisler neye göre tasnif edilmeye başlamıştır?
Konularına göre

39:Konularına göre tasnif edilen ilk eser hangisidir?
Mamer b. Raşid =el-Cezir

40:Fıkhu’l-hadis türünün ilk örnekleri hangileridir?(fıkhı ekoller)
İmam Malik=Muvatta
İmam Muhammed=el-Âsâr
İmam Şafii=el-Ümm

41:Resulallah’a (s.a.v.) öğrenci olmuş sahabiler halifeler tarafından fethedilen merkezlere değişik görevlerle gönderiliyorlardı.Kısa sürede birer ilim merkezi haline dönüşen bu yerler nasıl adlandırılmaktadır?
İlim merkezleri ve Hadisin coğrafi merkezleri

42:Hadisin coğrafi merkezleri nelerdir?
-Medine -Şam -Basra -Cezire
-Mekke -Kufe -Bağdad -Yemen
-Mısır -Mağrip ve Endülüs -Horasan veMareünnehir


43:İslam’ın ilk merkezi neresidir?
Medine

44:İslam’da ilk eğitim-öğretim müessesi olarak tarihe geçem yer neresidir?
Mescid-i Nebevi

45:Yoksul sahabilerin barınması için mescidin inşası esnasında Hz. Peygamber tarafından yaptırılan barınak hangisidir?
Suffe

46:Zamanla yatılı bir eğitim kurumu haline dönüşen yer neresidir?
Suffe

47:Suffe ehlinin en meşhur sahabisi kimdir?
Ebu Hureyre

48:İslam tarihinde Fukuha-i seb-a diye adlandırılan Medineli yedi fıkıhçı kimlerdir?(tabiun nesli)
• Said el Museyyeb
• Kasım b. Muhammed
• Harice b. Zeyd
• Süleyman b. Yesar
• Urve b. Ez-Zübeyr
• Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe
• Ebu Bekir b. Abdurrahman


49:Etba tabakasından hangi alim Medine’deki ilim merkezinin öğrencilerindendir?
İmam Malik

50:Mekke’ye muallim olarak gönderilen sahabi hangisidir?
Muaz b. Cebel
51:Mekkeli sahabi raviler kimlerdir?
• İbn Abbas
• Abdullah b. Saib
• Halid b. Esid
• İkrime b. Ebu Cehil
• El-Hakem b. El-As
• Osman b. Talha

52:Sahabilerin yetitirdiği önde gelen Mekkeli tabiiler hangileridir?
• Mücahid b. Cebr
• Ata b. Ebu Rabah
• Amr b. Dinar
• İbrahim b. Meyser

53:”Bir kere haccettim ama asıl maksadım hadisdinlemekti” sözü kime aittir?
İbnü’l-Medini

54:Şam’ın diğer adı nedir?
Dımaşk


55:Hz. Ömer Şam’daki Müslümanları aydınlatmak için hangi sahabileri Şama’a gönderdi?
• Muaz b.Cebel
• Ubade b. Samit
• Ebu’d-Derda
• Abdurrahman b. Ğanem

56:İslam ilim tarihinde İmamu Ehl-i Şam (Şamlıların imamı)ünvanı ile El-Evzai nisbesiyle meşhur olanalim hangisidir?
Abdurrahman b. Amr

57:Kûfe hangi halife döneminde hilafet merkezi yapılmıştır?
Hz. Ali

58:Kûfe’nin bir ilim merkezi olarak tanınmasında büyük paya sahip olan sahabiler kimlerdir?
Hz. Ali ve İbn Mes’ud

59:Hz. Ali ve İbn Mes’ud’un ilmi hangi tabiiler ulaşmıştır?
Alkame, İbrahim Nehai ve Hammad b. Süleyman’a onlardan da genç tabiilerden sayılan İmam Azam’a ulaşmıştır

60:”Türklerin mezhebi” diye nitelendirilen Hanefi mezhebinin şekillenmesinde hangi iki sahabi kanalıyla gelen rivayetler oluşturur?
Hz. Ali ve İbn Mes’ud

61:Maksirün (binden fazla hadis rivayet etmiş yedi sahabi) arasında olan üçüncü sırada yer alan Enes b. Malik nereye yerleşmiş ve 103 yıllık bereketli ömrünün büyük bir kısmını nerede geçirmiştir?
Basra

62:Basra mektebinde yetişen ünlü muhaddis alimler kimlerdir?
• Hasan el-Basri
• Muhammed b. Şirin
• Katâde

63:Abbasi halifesi Mansur tarafından kurulan şehir hangisidir?
Bağdat

64:Tabiûn döneminden itibaren İslami ilimlerin okutulduğu önemli bir ilim merkezi hangisidir?
Bağdat

65:Nizamiye adlı medreselerin ilki ve en gelişmişi nerede açıldı?
Bağdat

66:Günümüzde Anadolu topraklarında kalıp Cizre diye anılan yer neresidir?
Cezire

67:Cezirede tabiundan hangi alimler yetişmiştir?
Adi b. Adi ve Meymun b. Mihrân

68:Arap yarımadasının güneyinde yer alan Muaz b. Cebel ve Ebu Musa el-Eş’ari’nin Hz. Peygamber tarafından vali olarak gönderilen yer neresidir?
Yemen

69:Ebu Hureyre’nin önde gelen talebesi ve “es-Sahifetü’s-sahiha”adlı eserin sahibi kimdir?
Hemman b. Münebbih

70:İlk hadis musannifi (tasnifcisi) kabul edilen Mamer b. Raşid ve öğrencisi Musannef sahibi Abdurrezzak b. Hemmam hangi coğrafyada yetişmilerdir?
Yemen

71:Mısır hangi halife zamanında fethedildi?
Hz. Ömer zamanında Amr b. El-Âs komutasında

72:Hadislerin Mısır da yayılmasına öncülük eden, tabiun neslinden birçok talebeye burada hadis okutan sahabi kimdir?
Abdullah b. Amr=Bizzat Hz. Peygamberden hadis yazan ilk sahabilerden biridir

73:Mısır mektebinin sembolik şahsiyeti haline gelen ve şafii’nin hadis alt yapısının dayandığı sahabi kimdir?
Abdullah b. Amr

74:Endülüs coğrafyasında hangi şehirler İslam dünyasında birer ilim ve kültür merkezi olarak ilgi odağı haline geldi?
Tunus’ta Keyrevan, Endülüs’te Kurtuba, İşbiliyye, Gırnata, Şatıbiye ve Belensiye

75:İbn Hazm, İbn Rüşd, Kadı İyad, Muhyiddin İbnü’l-Arabi hangi coğrafyada yetişmiş alimlerdir?
Endülüs

76:Tabiun neslinden itibaren ünlü muhaddis bilginlerin yetişmesi açısından verimli topraklar haline dönüşen bölge hangisidir?
Harasan ve Maveraünnehir


77:Kütüb-i sitte müellifleri, Darimi, İbn Huzeyme, İbn Hıbban, Hakim gibi birçok alimin yetiştiği ilim merkezi hangi coğrafyadır?
Harasan ve Maveraünnehir


78.Daru’s-sünne (sünnet yurdu) neresidir?
Medine

79:Rihle nedir?
İlim yolculuğu

80:Rihle’nin ilk örnek kimin zamanında görülmüştür?
Hz. Peygamber döneminde

81:Rihle bizzat kim tarafından başlatılmış ve hangi dönemde yoğunlaşmıştır?
Ashab tarafından başlatılmış ve tabiun döneminde yoğunlaşmıştır?

82:Çok yaygın bir hadis öğrenim yöntemi olan rihle en hareketli ve bereketli dönemini kaçıncı asırlarda yaşamıştır? Hicri 2.-3. ve 4. asırlarda


83:”er-Rihle fi talabi’l-hadis” adıyla müstakil bir kitap yazan hicri V.asrın ünlü muhaddisi kimdir?
Hatîb el-Bağdâdî

84:Rihlere yeni bir boyut kazandırarak rivayet icazeti elde etme amaçlı seyahatlerin ortaya çıkmasına ne sebep olmuştur?
Hicri 2. ve 3. asırlarda hadislerin büyük ölçüde kitaplaşmasıyla birlikte kitaptaki hadisleri rivayet etme hakkını bizzat müellifinden olma şartı aranması

85:Hadis merkezleri büyük ölçüde hangi dönemde belirginleşmiştir?
Tabiun dönemi

86:İbn Mende hangi hareketli dönemin son temsilcisi kabul edilir?
Sahabe ile başlayıp tabiun ile gelişen rihleler hadis yazımının kurallara bağlandığı kitaptan rivayete icazet verilmesi ve kitaba güvenin arttığı dönem

87:Kaçıncı asırlarda öğrenci ilim peşine değil, ilim öğrencinin ayağına gider olmuş; artık rihler belirli kitapların icazetini alma amacından öteye geçmemiştir?
Hicri 5. asrın ortalarından itibaren medreselerin, 6. asrın ortalarından sonrada darulhadislerin kurulmasıyla


88:Özel hadis öğretim merkezlerinin ilki kim tarafından kurulmuştur?
Ebu Bekir Ahmed es-Sıbğî tarafından Nişabur’da kurulan Darussüne (sünnet evi)


89:Nizamiye medreseleri kim tarafından kurulmuştur?
Selçuklu veziri Nizamlümülk tarafından Bağdat ve Nişaburda


90:Sadece hadis öğretimine tahsis edilen hadis ihtisas okulları kaçıncı asırda kurulmaya başlandı?
Hicri 6. asrın 2. yarısında

91:Darulhadis denilen evlerin ilki kim tarafından nerede kuruldu?
Selçuklu Atabeylerinden Nureddin Mahmud Zengi tarafından Dımaşk’ta kurulan Darul-hadisin-Nuriyye (İbn Asakir adına yaptırılmıştır)


92:İkinci bir darulhadis kim tarafından kuruldu?
El-Melikü’l-Kamil Nasiruddin Muhammed=Daru’l-hadisi’l-Kamiliyye Kahirede


93:Eyyubi sultanlarında el-Melikü’l-Eşref Musa b. Adil’in Dımaşk’tayaptırdığı darulhadisi
Eşrefiyye Darulhadisi


94:İbnü’s-Salah, İbn Rezin, Nevevi, İbn Hallikan, Ebu Şame el-Makdisi ve İbn Hacer gibi dönemlerinin ünlü alimleri hangi darulhadisin şeyhliğini yapmışlardır?
Eşrefiyye Darulhadis


95:Osm. Topraklarının büyük bir kısmını dolaşan Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde sadece Kahire’de kaç tane darulhadisin bulunduğunu kaydeder?
860 Darulhadis
96:Bazıları medrese veya mescid bünyesinde faaliyet gösteren darulhadislerde nasıl bir program yürütülmekteydi?
Ya bağımsız yada Daru’l-Kur’an’la ortak bir program yürütülmekteydi


97:Dımaşık darulhadisleinde hangi hadis kitapları okutulmaktaydı?
Buhari, Müslim, Ebû Davud, Tirmizi ve Nesai’nin Sünnen’i ile Ahmed b. Hanbel’in Müsnedi


98:Osm. Darulhadislerinde hangi hadis kitapları okutulmaktaydı?
Buharî, Müslim’in Sahihleri ile Mesabihu’s-sünne ve Meşariku’l- envar


99:Selçuklu devleti’nin hüküm sürdüğü yıllar hangi döneme rastlar?
Klasik yazılmasının bitip, bu klasik kitaplara dayalı çalışmaların başladığı döneme rastlar


100:İslam coğrafyasında darulhadislerin yoğun olarak kurulduğu 7./8. asır hangi Selçuklu hükümdarları dönemine rastlar?
1. Alaeddin Keykubat ile 2. Gıyaseddin Keyhüsrev


101:Selçuklu döneminde kurulan darulhadisler hangileridir?
• Çankırı darulhadisi(taş mescid)=Anadolu
• Çifte minareli medrese(gök med.)=Sivas
• İnce minareli darulhadis=Konya(Selçuklu veziri Sahib Ata)
• Ahmediye Medresesi=Erzurum (İlhanlılar)


102:Günümüzde Taş Mescid diye bilinen Anadolu’da kurulan ilk darulhadis hangisidir?
Çankırı darulhadis


103:Osm. Döneminde ilk darul hadis kim tarafından yaptırılmıştır?
1. Murat devrinde Hayrettin Paşa tarafından İznikte


104:İlk devir Osm. Darulhadislerinin en meşhuru hangisidir?
DarulhadisMedresesi=2. Murat tarafından Edirne’de


105:Kanuni devrinde yapılan ve Osm. Eğitim-öğretim kurumları arasında en yüksek statüye sahip olan darulhadis hangisidir?
Süleymaniye Darulhadisi


106:Osm.’da medrese ve darulhadislerin en yoğun açıldığı dönem hangisidir?
16. ve 17. y.y.


107:Cumhuriyet döneminde intikal eden Daru’l-Hilafe medreseleri yanında, diğer medreselerin yeniden yapılandırılmasıyla oluşturulan hangi medreselerde hadis okutulmaya devam edilmiş*
Medaris-i İlmiye


108:1924 yılında tamamen kapatılan medreselerin yerine kurulan hangi fakültede hadis dersi yer almıştır?
Darulfünun İlahiyat Fakültesi


109:Hangi tarihte örgün eğitimde hadis dersi okutma imkanı kalmamıştır?
1933 yılında


110:1949 ve sonrasından itibaren değişik düzeylerde hadis derslerinin verildiği öğretim kurumları nelerdir?
1949’da Ankara’da açılan İlahiyat Fakültesi
1951yılında açılan imam-hatip okulları
İlki 1959 yılında İstanbul’da eğitim-öğretime başlayan Yüksek İslam Enstitüleri
1982 yılında enstitülerin İlahiyat Fakültelerine dönüştürülmesi


111:Hadis ilminde uyulması gereken kuralların olmazsa olmazlarına ne denir?
Rivayet teknikleri=olmazsa olmazlarına Rivayet adabı denir


112:Edep nedir?
Güzel ahlak, haya, nezaket, zerafet, yol, yordam


113:Hadis öğrenim ve öğretiminde ahlak ve terbiye kurallarına göre uyulması gereken yerleşik esaslara ne denir?
Bilimsel etik kuralları


114:Hadis öğrencisinin uyması gereken kurallar nelerdir?
• İhlas ve iyi niyet
• Öğrendiğiyle amel etmek
• Hadis ehlinden olmaya çalışmak
• Hocaya saygı göstermek
• Arkadaşlarıyla bilgi paylaşmak
• İlmi ve Tedrici bir metod takip etmek
• Hadis usulüne önem vermek


115:”Allah rızasını kazanmak için hadis öğrenmekten daha üstün hiçbir amel bilmiyorum” sözü kime aittir?
Süfyan es-Sevri


116:İmam Şafi’nin hangi hocası “Hadis öğrenmek istersen onunla amel et” demiştir?
Vekî b. El-Cerrah


117:Hangi tabiun alimi utangaç ve kibirli olanın ilim öğrenemeyeceğini söylemiştir?
Mücahid


118:Kişinin (ilim bakımından) kendisinden büyük, kendisi gibi ve kendisinden küçük kimselerden hadis yazıp öğrenmedikçe seçkin bir muhaddis olamayacağını kim söylemitir?
Veki b. El-Cerrah


119:İmam Malik öğrencilerin birbirlerinin birikiminden yararlanmalarını nasıl nitelendirir?
Hadisin bereketi olarak nitelendirir


120:Hangi ilke göz ardı edildiğinde öğrenci yorgunluğa, bıkkınlığa ve hatta hayal kırıklığına yol açabilmektedir?
İlmi ve Tedrici bir metod takip etmek
121:Öğrencinin hadis öğrenmekten elde ettiği en önemli kazanç nedir?
Öğrendiğini arkadaşlarıyla paylaşmak ve onlarla müzakeresini yapmaktır


122:Hadis öğretiminde hocanın uyması gereken kurallar nelerdir?
• İhlas iyi niyet
• Üstün ahlaka sahip olmak
• Hocalık ehline riayet
• Bunama halinde hocalığı bırakmak
• Kendisinden üstün olanlara öncelik vermek
• Hadise saygı ve hadis meclisine özen göstermek
• Eser yazmak ve bilimsel faaliyette bulunmak


123:Uzun yaşayan bir hadisçinin rivayeti bırakma yaş sınırı kaç olarak belirlenmiştir?
80 olaraj (rivayette zorunlu emeklilik yaşı)


124:Evliya Çelebi balkanlar’da kaç tane darulhadis bulunduğundan bahseder?
• Yunanistan=16
• Bulgaristan=2
• Arnavutluk=3
• Yugoslavya=23125:Abdullah Paşa darulhadisi 2. Beyazid devrinde nerede kurulmuştur?
Amasya


126:Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulan meşhur darulhadisler hangileridir?
Lütfullah Çelebi Darulhadisi=Bursa
Molla Gürani Darulhadisi Medresesi=İstanbul


127:Evliya Çelebi, Mekke, Suriye, Filistin ve Bağdat’ta kaç tane darulhadis bulunduğunu söyler?
• Mekke=40
• Filistin=24
• Suriye=24
• Bağdat=70Alıntı...
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla
Alt 09 Mayıs 2020, 12:17   Mesaj No:3
Avatar Otomotik
Durumu:hikmetdurus isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 51035
Üyelik T.: 23 Ekim 2015
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 2
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart soruları kopyalama talebi

Alıntı:
nurşen35 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Tarihsel Süreçte Hadis Eğitim Öğretim ve Adabı ÜNİTE:6
1:İslamın ilk yıllarında hadis ile aynı anlamda kullanılan kavram hangisidir?
İlim

2:Hangi terkipler hadis edebiyatında hadis anlamında sıkça kullanılmıştır?
Taleb’ül-ilm
Takyidü’l-ilm
kitabetü’l-ilm
Tahammül’ül-ilm
Beyanü’l-ilm

3:Üsve-i hasene ne demektir?
Örnek yaşam biçimi, güzel örnek

4:Yaşamıyla en güzel örnek (üsve-i hasene)olan kimdir?
Hz. Muhammed (s.a.v.)

5:Hz. Peygambere Kur’an’daki bazı ayetlerle hangi görevler verilmiştir?
Tebliğ, Beyan, Tezkiye


6:Hz. Peygamber’in vefatının ardından “Alimler peygamberlerin varisleridir.” Hadisi uyarınca kendilerini Hz. Peygamberin ilim varisleri olarak kabul edenler kimlerdir?
Sahabe ve ondan sonra gelenlerdir

7:Kur’an’da “Kitabı ve hikmi öğreten bir Resul” ayetiyle Resullah’ın hangi özelliği vurgulanmıştır?
Muallimlik yani öğreticilik

8:İslam’da ilk muallim ve ilk talebeler kimlerdir?
İlk muallim Hz. Peygamber, ashabı da ilk talebeler olarak kabul edilir

9:Hadis kaynaklarında ilim ve alimin değeri ile ilgili bulunmak istendiğinde hangi bölüme bakılır?
Kitabu’l-ilm10:İslam’ın ilk zamanlarında (Mekke döneminde)belli bir gizlilik içerisinde yürütülen Müslümanları eğitme faaliyetinde önemli bir buluşma noktası olan yer neresidir?
Daru’l-erkam (Erkamın evi)

11:İslamın Mekke döneminde kişisel çabalarla sürdürülen eğitim-öğretim etkinlikleri günümüz tabiriyle nasıl bir faaliyet olarak nitelendirilir?
Yaygın eğitim-öğretim faaliyeti

12:Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra yaptığı ilk iş nedir?
Bir mescid inşa etmek

13:İslam’ın ilk kurumsal binası hangisidir?
Mescid-i Nebevi

14:İslam’ın ilk örgüt eğitim kurumu hangisidir?
Mescid-i Nebevi

15:Hz. Peygamberin öğretim metodları nelerdir?
• Konuşurken dinleyenlerin rahatça anlayıp gerekirse yazabilecekleri şekilde açık, net, tane tane ve yavaş konuşması gerektiğinde sözünü tekrar etmesi
• Anlattığı konuyu soru sormaya pek gerek bırakmadan ayrıntısıyla izah etmesi
• Muhataplarına sorduğu sorularla öğreneni aktif hale getiren bir eğitim izlemesi

16:Hz. Peygamber’in hangi faaliyetleri hadis kapsamında değerlendirilir?
Hz. Peygamber’in öğretimi dine ve hayata dair söylediği ve yaptığı her şey

17:Sahabe, ilim öğrenme öğretme konusunda nasıl bir duyarlılık sergilemişlerdir?
• Hz. Peygamber’in yakınında bulunup sürekli onun söz ve davranışlarını takip etmişler
• Hz. Peygamber’in ilim ve sohbet meclislerini nöbetleşe takip ederlerdi
• Öğrendiklerini kendi aralarında müzakere ederlerdi
• Sorarak öğrenme
• Hadis öğrenimi için yolculuk yapma

18:Hangi sahabe naklettiği hadisi bizzat Resulallah’dan işitip işitmediği sorusuna kızar ve “Vallahi biz, yalan konuşmaz, yalanın ne olduğunu dahi bilmezdik” demiştir?
Enes b. Malik
19:Ebu Hureyre’nin kaç tane hadis rivayet ettiği söylenmektedir?
Beş bşnden fazla

20:Sahabiler Hz. Peygamber’in huzurundayken onu nasıl dinlemişlerdir?
Bir sahabenin ifadesiyle “başlarına kuş konmuşçasına” sessiz, sakin, dikkat ve ciddiyet içinde dinlemişlerdir.

21:Sağlığında Hz. Peygamber’e itaati Allah’a itaat bildikleri gibi, vefatından sonra sünnetine uymayı nasıl kabul etmişlerdir?
Sünnete uymayı Kur’an’a uymak olarak kabul etmişler ve dört elle sünnete sarılmışlardır.

22:Hz. Peygamber’in “Kasıtlı olarak bana yalan isnad eden cehennemdeki yerini hazırlasın” buyurmuş olması sahabeyi neye sevketmiştir?
Sahabeyi daha titiz davranmaya hatta önde gelen bazı sahabileri hadis rivayetine karşı çekingenliğe, duydukları rivayetleri kabülde ise sıkı kontrol mekanizmaları kullanmaya sevketmiştir.Ayrıca rivayet edenden şahit istemişler ve yemin ettirmişler.

23:Rivayette şahit ve yemin ettirme nasıl bir uygulamadır?
Eğitim ve örnek olma amaçlı özel bir uygulamadır.

24:Rivayette hangi amaç güdülmüştür?
Rivayet işini baştan sıkı tutup kurallara dayalı sağlam ve köklü bir rivayet geleneği oluşturma hedefi güdülmüştür.

25:Hangi sahabiler zaruret halinde hadisi manasıyla rivayet etmeye ruhsat vermişlerdir?
Hz. Aişe, Abdullah b. Mes’ud, Enes b. Malik, Ebu’d-Derda

26:İbn Mesud gibi bazı sahabiler hadisin sonuna hangi temkin ifadeleri ekleyerek yanlış eksik veya fazla rivayet etmiş olma vebalini hafifletmek istemişlerdir?
Ev kema kale-veya dediği gib
Ev nahve haza-veya bunun gibi
Ev kariben min haza-veya buna yakın

27:Hadislerin lafzen veya manen rivayeti sorunu tartışması kim için söz konusudur?
İlk nesiller için söz konusudur.

28:Sahabelerin rivayet konusundaki birbirlerine yönelttikleri tenkitler neden kaynaklanmaktadır?
Bu tenkitler, unutma, yanılma, iyi veya tam ezberleyememe gibi zabt kusurlardan kaynaklanmaktaydı.

29:Tabiûn ve Etbau’t-tabiûn dönemi hangi dönemi kapsar?
Hz. Peygamber’in vefatıyla başlayıp hicri 220 yılı civarına kadar devam eder.

30:Sahabe hangi kuşakla iç içe yaşamıştır?
Tabiun (tabiun da etbau’t-tabiun ile iç içe yaşamıştır)

31:Tabiûn hadis öğrenimi bakımından kimin öğrencileri ve hocaları olmuştur?
Hadis öğrenimi bakımından sahabenin öğrencileri
Hadis öğretimi bakımından etbau’t-tabiunun hocaları olmuşlardır.

32:”Hadiskadar sorumluluğundan korkulacak başka bir şey yoktur” ifadesi kime aittir?
Süfyan es-Sevri

33:”Hadis kadar cehenneme girmeme sebep olmasından korktuğumdan başka bir şey yoktur” sözüyle hadisteki endişelerini ifade edn kimdir?
Şu’be b. Haccac

34:Sahabe döneminde hadisler nasıl korunmaktaydı?
Büyük ölçüde şifahi kısmende yazılı olarak

35:Hangi muhaddis öncülüğünde hadisler dağınık vaziyetten kurtarılarak toplanıp tedvin edilmiştir?
İbn Şihab ez-Zühri

36:Hadis rivayeti için muhaddisler hangi kuralları ortaya koymuşlardır?
• Ravilerin cer-ta’diline ağırlık verilmiş
• Rivayetlerin iletilerine yönelikçalışmaları yoğunlaştırmış
• İletilere göre hadisleri kısımlara ayırmış ve her kısmınhükmünü açıklayan kurallar ortaya koymuş

37:Hadis rivayetinde bu kuralları ortaya koyup uygulama kimin öncülüğünde olmuştur?
İbn Şihah ez-Zühri

38:Hicri 150’li yıllardan itibaren daha önce tedvin edilen hadisler neye göre tasnif edilmeye başlamıştır?
Konularına göre

39:Konularına göre tasnif edilen ilk eser hangisidir?
Mamer b. Raşid =el-Cezir

40:Fıkhu’l-hadis türünün ilk örnekleri hangileridir?(fıkhı ekoller)
İmam Malik=Muvatta
İmam Muhammed=el-Âsâr
İmam Şafii=el-Ümm

41:Resulallah’a (s.a.v.) öğrenci olmuş sahabiler halifeler tarafından fethedilen merkezlere değişik görevlerle gönderiliyorlardı.Kısa sürede birer ilim merkezi haline dönüşen bu yerler nasıl adlandırılmaktadır?
İlim merkezleri ve Hadisin coğrafi merkezleri

42:Hadisin coğrafi merkezleri nelerdir?
-Medine -Şam -Basra -Cezire
-Mekke -Kufe -Bağdad -Yemen
-Mısır -Mağrip ve Endülüs -Horasan veMareünnehir


43:İslam’ın ilk merkezi neresidir?
Medine

44:İslam’da ilk eğitim-öğretim müessesi olarak tarihe geçem yer neresidir?
Mescid-i Nebevi

45:Yoksul sahabilerin barınması için mescidin inşası esnasında Hz. Peygamber tarafından yaptırılan barınak hangisidir?
Suffe

46:Zamanla yatılı bir eğitim kurumu haline dönüşen yer neresidir?
Suffe

47:Suffe ehlinin en meşhur sahabisi kimdir?
Ebu Hureyre

48:İslam tarihinde Fukuha-i seb-a diye adlandırılan Medineli yedi fıkıhçı kimlerdir?(tabiun nesli)
• Said el Museyyeb
• Kasım b. Muhammed
• Harice b. Zeyd
• Süleyman b. Yesar
• Urve b. Ez-Zübeyr
• Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe
• Ebu Bekir b. Abdurrahman


49:Etba tabakasından hangi alim Medine’deki ilim merkezinin öğrencilerindendir?
İmam Malik

50:Mekke’ye muallim olarak gönderilen sahabi hangisidir?
Muaz b. Cebel
51:Mekkeli sahabi raviler kimlerdir?
• İbn Abbas
• Abdullah b. Saib
• Halid b. Esid
• İkrime b. Ebu Cehil
• El-Hakem b. El-As
• Osman b. Talha

52:Sahabilerin yetitirdiği önde gelen Mekkeli tabiiler hangileridir?
• Mücahid b. Cebr
• Ata b. Ebu Rabah
• Amr b. Dinar
• İbrahim b. Meyser

53:”Bir kere haccettim ama asıl maksadım hadisdinlemekti” sözü kime aittir?
İbnü’l-Medini

54:Şam’ın diğer adı nedir?
Dımaşk


55:Hz. Ömer Şam’daki Müslümanları aydınlatmak için hangi sahabileri Şama’a gönderdi?
• Muaz b.Cebel
• Ubade b. Samit
• Ebu’d-Derda
• Abdurrahman b. Ğanem

56:İslam ilim tarihinde İmamu Ehl-i Şam (Şamlıların imamı)ünvanı ile El-Evzai nisbesiyle meşhur olanalim hangisidir?
Abdurrahman b. Amr

57:Kûfe hangi halife döneminde hilafet merkezi yapılmıştır?
Hz. Ali

58:Kûfe’nin bir ilim merkezi olarak tanınmasında büyük paya sahip olan sahabiler kimlerdir?
Hz. Ali ve İbn Mes’ud

59:Hz. Ali ve İbn Mes’ud’un ilmi hangi tabiiler ulaşmıştır?
Alkame, İbrahim Nehai ve Hammad b. Süleyman’a onlardan da genç tabiilerden sayılan İmam Azam’a ulaşmıştır

60:”Türklerin mezhebi” diye nitelendirilen Hanefi mezhebinin şekillenmesinde hangi iki sahabi kanalıyla gelen rivayetler oluşturur?
Hz. Ali ve İbn Mes’ud

61:Maksirün (binden fazla hadis rivayet etmiş yedi sahabi) arasında olan üçüncü sırada yer alan Enes b. Malik nereye yerleşmiş ve 103 yıllık bereketli ömrünün büyük bir kısmını nerede geçirmiştir?
Basra

62:Basra mektebinde yetişen ünlü muhaddis alimler kimlerdir?
• Hasan el-Basri
• Muhammed b. Şirin
• Katâde

63:Abbasi halifesi Mansur tarafından kurulan şehir hangisidir?
Bağdat

64:Tabiûn döneminden itibaren İslami ilimlerin okutulduğu önemli bir ilim merkezi hangisidir?
Bağdat

65:Nizamiye adlı medreselerin ilki ve en gelişmişi nerede açıldı?
Bağdat

66:Günümüzde Anadolu topraklarında kalıp Cizre diye anılan yer neresidir?
Cezire

67:Cezirede tabiundan hangi alimler yetişmiştir?
Adi b. Adi ve Meymun b. Mihrân

68:Arap yarımadasının güneyinde yer alan Muaz b. Cebel ve Ebu Musa el-Eş’ari’nin Hz. Peygamber tarafından vali olarak gönderilen yer neresidir?
Yemen

69:Ebu Hureyre’nin önde gelen talebesi ve “es-Sahifetü’s-sahiha”adlı eserin sahibi kimdir?
Hemman b. Münebbih

70:İlk hadis musannifi (tasnifcisi) kabul edilen Mamer b. Raşid ve öğrencisi Musannef sahibi Abdurrezzak b. Hemmam hangi coğrafyada yetişmilerdir?
Yemen

71:Mısır hangi halife zamanında fethedildi?
Hz. Ömer zamanında Amr b. El-Âs komutasında

72:Hadislerin Mısır da yayılmasına öncülük eden, tabiun neslinden birçok talebeye burada hadis okutan sahabi kimdir?
Abdullah b. Amr=Bizzat Hz. Peygamberden hadis yazan ilk sahabilerden biridir

73:Mısır mektebinin sembolik şahsiyeti haline gelen ve şafii’nin hadis alt yapısının dayandığı sahabi kimdir?
Abdullah b. Amr

74:Endülüs coğrafyasında hangi şehirler İslam dünyasında birer ilim ve kültür merkezi olarak ilgi odağı haline geldi?
Tunus’ta Keyrevan, Endülüs’te Kurtuba, İşbiliyye, Gırnata, Şatıbiye ve Belensiye

75:İbn Hazm, İbn Rüşd, Kadı İyad, Muhyiddin İbnü’l-Arabi hangi coğrafyada yetişmiş alimlerdir?
Endülüs

76:Tabiun neslinden itibaren ünlü muhaddis bilginlerin yetişmesi açısından verimli topraklar haline dönüşen bölge hangisidir?
Harasan ve Maveraünnehir


77:Kütüb-i sitte müellifleri, Darimi, İbn Huzeyme, İbn Hıbban, Hakim gibi birçok alimin yetiştiği ilim merkezi hangi coğrafyadır?
Harasan ve Maveraünnehir


78.Daru’s-sünne (sünnet yurdu) neresidir?
Medine

79:Rihle nedir?
İlim yolculuğu

80:Rihle’nin ilk örnek kimin zamanında görülmüştür?
Hz. Peygamber döneminde

81:Rihle bizzat kim tarafından başlatılmış ve hangi dönemde yoğunlaşmıştır?
Ashab tarafından başlatılmış ve tabiun döneminde yoğunlaşmıştır?

82:Çok yaygın bir hadis öğrenim yöntemi olan rihle en hareketli ve bereketli dönemini kaçıncı asırlarda yaşamıştır? Hicri 2.-3. ve 4. asırlarda


83:”er-Rihle fi talabi’l-hadis” adıyla müstakil bir kitap yazan hicri V.asrın ünlü muhaddisi kimdir?
Hatîb el-Bağdâdî

84:Rihlere yeni bir boyut kazandırarak rivayet icazeti elde etme amaçlı seyahatlerin ortaya çıkmasına ne sebep olmuştur?
Hicri 2. ve 3. asırlarda hadislerin büyük ölçüde kitaplaşmasıyla birlikte kitaptaki hadisleri rivayet etme hakkını bizzat müellifinden olma şartı aranması

85:Hadis merkezleri büyük ölçüde hangi dönemde belirginleşmiştir?
Tabiun dönemi

86:İbn Mende hangi hareketli dönemin son temsilcisi kabul edilir?
Sahabe ile başlayıp tabiun ile gelişen rihleler hadis yazımının kurallara bağlandığı kitaptan rivayete icazet verilmesi ve kitaba güvenin arttığı dönem

87:Kaçıncı asırlarda öğrenci ilim peşine değil, ilim öğrencinin ayağına gider olmuş; artık rihler belirli kitapların icazetini alma amacından öteye geçmemiştir?
Hicri 5. asrın ortalarından itibaren medreselerin, 6. asrın ortalarından sonrada darulhadislerin kurulmasıyla


88:Özel hadis öğretim merkezlerinin ilki kim tarafından kurulmuştur?
Ebu Bekir Ahmed es-Sıbğî tarafından Nişabur’da kurulan Darussüne (sünnet evi)


89:Nizamiye medreseleri kim tarafından kurulmuştur?
Selçuklu veziri Nizamlümülk tarafından Bağdat ve Nişaburda


90:Sadece hadis öğretimine tahsis edilen hadis ihtisas okulları kaçıncı asırda kurulmaya başlandı?
Hicri 6. asrın 2. yarısında

91:Darulhadis denilen evlerin ilki kim tarafından nerede kuruldu?
Selçuklu Atabeylerinden Nureddin Mahmud Zengi tarafından Dımaşk’ta kurulan Darul-hadisin-Nuriyye (İbn Asakir adına yaptırılmıştır)


92:İkinci bir darulhadis kim tarafından kuruldu?
El-Melikü’l-Kamil Nasiruddin Muhammed=Daru’l-hadisi’l-Kamiliyye Kahirede


93:Eyyubi sultanlarında el-Melikü’l-Eşref Musa b. Adil’in Dımaşk’tayaptırdığı darulhadisi
Eşrefiyye Darulhadisi


94:İbnü’s-Salah, İbn Rezin, Nevevi, İbn Hallikan, Ebu Şame el-Makdisi ve İbn Hacer gibi dönemlerinin ünlü alimleri hangi darulhadisin şeyhliğini yapmışlardır?
Eşrefiyye Darulhadis


95:Osm. Topraklarının büyük bir kısmını dolaşan Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde sadece Kahire’de kaç tane darulhadisin bulunduğunu kaydeder?
860 Darulhadis
96:Bazıları medrese veya mescid bünyesinde faaliyet gösteren darulhadislerde nasıl bir program yürütülmekteydi?
Ya bağımsız yada Daru’l-Kur’an’la ortak bir program yürütülmekteydi


97:Dımaşık darulhadisleinde hangi hadis kitapları okutulmaktaydı?
Buhari, Müslim, Ebû Davud, Tirmizi ve Nesai’nin Sünnen’i ile Ahmed b. Hanbel’in Müsnedi


98:Osm. Darulhadislerinde hangi hadis kitapları okutulmaktaydı?
Buharî, Müslim’in Sahihleri ile Mesabihu’s-sünne ve Meşariku’l- envar


99:Selçuklu devleti’nin hüküm sürdüğü yıllar hangi döneme rastlar?
Klasik yazılmasının bitip, bu klasik kitaplara dayalı çalışmaların başladığı döneme rastlar


100:İslam coğrafyasında darulhadislerin yoğun olarak kurulduğu 7./8. asır hangi Selçuklu hükümdarları dönemine rastlar?
1. Alaeddin Keykubat ile 2. Gıyaseddin Keyhüsrev


101:Selçuklu döneminde kurulan darulhadisler hangileridir?
• Çankırı darulhadisi(taş mescid)=Anadolu
• Çifte minareli medrese(gök med.)=Sivas
• İnce minareli darulhadis=Konya(Selçuklu veziri Sahib Ata)
• Ahmediye Medresesi=Erzurum (İlhanlılar)


102:Günümüzde Taş Mescid diye bilinen Anadolu’da kurulan ilk darulhadis hangisidir?
Çankırı darulhadis


103:Osm. Döneminde ilk darul hadis kim tarafından yaptırılmıştır?
1. Murat devrinde Hayrettin Paşa tarafından İznikte


104:İlk devir Osm. Darulhadislerinin en meşhuru hangisidir?
DarulhadisMedresesi=2. Murat tarafından Edirne’de


105:Kanuni devrinde yapılan ve Osm. Eğitim-öğretim kurumları arasında en yüksek statüye sahip olan darulhadis hangisidir?
Süleymaniye Darulhadisi


106:Osm.’da medrese ve darulhadislerin en yoğun açıldığı dönem hangisidir?
16. ve 17. y.y.


107:Cumhuriyet döneminde intikal eden Daru’l-Hilafe medreseleri yanında, diğer medreselerin yeniden yapılandırılmasıyla oluşturulan hangi medreselerde hadis okutulmaya devam edilmiş*
Medaris-i İlmiye


108:1924 yılında tamamen kapatılan medreselerin yerine kurulan hangi fakültede hadis dersi yer almıştır?
Darulfünun İlahiyat Fakültesi


109:Hangi tarihte örgün eğitimde hadis dersi okutma imkanı kalmamıştır?
1933 yılında


110:1949 ve sonrasından itibaren değişik düzeylerde hadis derslerinin verildiği öğretim kurumları nelerdir?
1949’da Ankara’da açılan İlahiyat Fakültesi
1951yılında açılan imam-hatip okulları
İlki 1959 yılında İstanbul’da eğitim-öğretime başlayan Yüksek İslam Enstitüleri
1982 yılında enstitülerin İlahiyat Fakültelerine dönüştürülmesi


111:Hadis ilminde uyulması gereken kuralların olmazsa olmazlarına ne denir?
Rivayet teknikleri=olmazsa olmazlarına Rivayet adabı denir


112:Edep nedir?
Güzel ahlak, haya, nezaket, zerafet, yol, yordam


113:Hadis öğrenim ve öğretiminde ahlak ve terbiye kurallarına göre uyulması gereken yerleşik esaslara ne denir?
Bilimsel etik kuralları


114:Hadis öğrencisinin uyması gereken kurallar nelerdir?
• İhlas ve iyi niyet
• Öğrendiğiyle amel etmek
• Hadis ehlinden olmaya çalışmak
• Hocaya saygı göstermek
• Arkadaşlarıyla bilgi paylaşmak
• İlmi ve Tedrici bir metod takip etmek
• Hadis usulüne önem vermek


115:”Allah rızasını kazanmak için hadis öğrenmekten daha üstün hiçbir amel bilmiyorum” sözü kime aittir?
Süfyan es-Sevri


116:İmam Şafi’nin hangi hocası “Hadis öğrenmek istersen onunla amel et” demiştir?
Vekî b. El-Cerrah


117:Hangi tabiun alimi utangaç ve kibirli olanın ilim öğrenemeyeceğini söylemiştir?
Mücahid


118:Kişinin (ilim bakımından) kendisinden büyük, kendisi gibi ve kendisinden küçük kimselerden hadis yazıp öğrenmedikçe seçkin bir muhaddis olamayacağını kim söylemitir?
Veki b. El-Cerrah


119:İmam Malik öğrencilerin birbirlerinin birikiminden yararlanmalarını nasıl nitelendirir?
Hadisin bereketi olarak nitelendirir


120:Hangi ilke göz ardı edildiğinde öğrenci yorgunluğa, bıkkınlığa ve hatta hayal kırıklığına yol açabilmektedir?
İlmi ve Tedrici bir metod takip etmek
121:Öğrencinin hadis öğrenmekten elde ettiği en önemli kazanç nedir?
Öğrendiğini arkadaşlarıyla paylaşmak ve onlarla müzakeresini yapmaktır


122:Hadis öğretiminde hocanın uyması gereken kurallar nelerdir?
• İhlas iyi niyet
• Üstün ahlaka sahip olmak
• Hocalık ehline riayet
• Bunama halinde hocalığı bırakmak
• Kendisinden üstün olanlara öncelik vermek
• Hadise saygı ve hadis meclisine özen göstermek
• Eser yazmak ve bilimsel faaliyette bulunmak


123:Uzun yaşayan bir hadisçinin rivayeti bırakma yaş sınırı kaç olarak belirlenmiştir?
80 olaraj (rivayette zorunlu emeklilik yaşı)


124:Evliya Çelebi balkanlar’da kaç tane darulhadis bulunduğundan bahseder?
• Yunanistan=16
• Bulgaristan=2
• Arnavutluk=3
• Yugoslavya=23125:Abdullah Paşa darulhadisi 2. Beyazid devrinde nerede kurulmuştur?
Amasya


126:Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulan meşhur darulhadisler hangileridir?
Lütfullah Çelebi Darulhadisi=Bursa
Molla Gürani Darulhadisi Medresesi=İstanbul


127:Evliya Çelebi, Mekke, Suriye, Filistin ve Bağdat’ta kaç tane darulhadis bulunduğunu söyler?
• Mekke=40
• Filistin=24
• Suriye=24
• Bağdat=70Alıntı...
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Hadis Tarihi ve Usulü 1. / 2. Ünite Özetleri nurşen35 Hadis Tarihi Ve Usulü 1 19 Nisan 2018 22:39
Hadis Tarihi ve Usulü 2015 Bahar Dönemi Ara Sınavı BATI AVRUPA Sorular ve Cevaplar nurşen35 1.Sınıf 0 18 Aralık 2016 18:18
Hadis Tarihi ve Usulü 8. / 9. / 10. Ünite Soru ve Cevaplar nurşen35 Hadis Tarihi Ve Usulü 2 03 Aralık 2016 19:52
Hadis Tarihi ve Usulü 5 / 6 Ünite Özetleri nurşen35 Hadis Tarihi Ve Usulü 5 07 Mayıs 2016 12:39
Hadis Tarihi ve Usulü 9 / 10 Ünite Özetleri nurşen35 Hadis Tarihi Ve Usulü 2 05 Mayıs 2016 21:28

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.

Pencereyi Kapat1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286