Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.MEDİNEWEB FORUM DİNİ KONULAR.::. > Muhtelif Dini Konular > Risale_i Nur (Said Nursi)

Konu Kimliği: Konu Sahibi EyMeN&TaLhA,Açılış Tarihi:  27 Mart 2015 (09:29), Konuya Son Cevap : 27 Mart 2015 (09:29). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 27 Mart 2015, 09:29   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.394
Konular: 784
Beğenildi:119
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart 31 mart olaylarında bedîüzzaman

31 mart olaylarında bedîüzzaman

31 MART OLAYLARINDA BEDÎÜZZAMAN, İSYANI BASTIRMAK İÇİN ASKERLERE, CEMİYETLERE VE VİCDANLARA SESLENİYOR


31 Mart olayları çığırından çıktıktan ve haricî ve dâhilî düşmanlar hedeflerine ulaştıktan sonra, kurban olarak dindarlar seçiliyor; tutuk-lamalar, baskılar, zulümler ve idamlar başlıyor. İlk hedef elbetteki İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti ve Volkan Gazetesi ekibidir ve Bedîüzzaman da aynı gruba dâhil ediliyor. 31 Mart Hâdisesi patlak vermeden evvel bazı subaylar, Volkan Gazetesini tehdide başlıyorlar. Subay mektuplarından birini Volkan yayınlıyor ve cevaplıyorlar, ama fayda vermiyor. Çünkü mız-rak çuvala sığmıyor ve bir irtic①fırtınası koparmaya başlıyorlar. Osmanlı Müdde’îumûmîsi ve Zabtiye Nâzırı, Volkan Gazetesi sahibi Derviş Vahdeti’ye şu yazıları gönderiyor:

Volkan Gazetesi Sâhib-i İmtiyaz ve Müdiri Derviş Vahdeti Efendi’ye;

Tehyîc-i ezhânı (zihinleri heyecana getirecek) mûcib makale neşrinden dolayı 5 Nisan 1325 Pazar günü Bidâyet Mahkemesi müstantıklık dairesinde isbât-ı vücud etmeniz lâzımge-liyor.

4 Nisan 1324

Memdûh

Zabtiye Nezâretinden;

Volkan Gazetesi Sâhib-i İmtiyâzı Beyefendiye;

Ezhân-ı umûmiyeyi teşviş edecek surette hilâf-ı hakikat neşr olunan ilaveler hakkında görüşmek üzere yarın nezd-i âcizîye gelmeleri rica olunur efendim.

Zabtiye Nâzırı Ferik Ali

Biz Volkan’ın avukatı değiliz; ancak satır satır bahsedilen ilaveyi okuduk. Askerleri ya-tıştırmaktan başka ifadeler bulmak mümkün değildir. Nitekim Volkan idârecileri de gereken cevabı vermişlerdir. Ancak müdafaası olmayan bir davaya ve cezaya muhatab olduklarının farkında değildirler. İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti ve Volkan Gazetesi ile alakalı nasıl bir cadı avı başlatıldığını görmek isteyenler, Osmanlı Devletinin her vilâyetinde meydana gelen hâdiselerle alakalı aşağıda vereceğimiz Osmanlı Arşiv belgelerine müracaat edebilirler.

İşte Bedîüzzaman bu safhada da asla durmamış ve tavsiyelerini sürdürmüştür. 17 Nisan 1909 tarihli Volkan Gazetesinde özellikle isyancı askerlere hitaben şu tavsiyeleri yapmaktadır: Bu makalelerini daha sonra “Şu gelecek makaleler Otuzbir Mart hâdisesinde isyan eden sekiz ta¬buru itaata getiren ve musibeti yüzden bire indiren iki derstir” şeklinde tavsif eylemektedir.

Ey Şanlı Askerler! Bu milleti ve İslâmiyeti iki büyük tehlikeden kurtaran kahramanlar!

Güzelliğiniz disiplindir; bunu en perişan bir durumda isbat ettiniz. Hayatınız ve kuvvetiniz itaattir; bunu da en küçük üstünüze karşı dahi korudunuz. 30 milyon Osmanlı ve 300 milyon Müslüman sizin itaatinize bağlıdır.

Sizin elinizin kuvveti itaattir; subaylarınız şefkatli babalarınızdır. Kur’ân, hadîs ve hikmet ve tecrübe ile sabittir ki: Haklı âmire itaat farzdır.

İslâmiyet’in namusu da o itaattadır. Biliyorum ki, müşfik pederleriniz olan zâbitlerinizi mes’ul-etmemek için işe ka¬rıştırmadınız. Şimdi ise zâbitlerinizin şefkat kucaklarına atılı¬nız. Şerî’at böyle emrediyor. Zîrâ zâbitler ulü-l emirdirler. Vatan, millet menfaa¬tinde, hususan askerî disiplinde ulü-l emre itaat farzdır.

Eğer siz âmirlerinize itaate daha ziyâde kuvvet vermezseniz, Şerî’ata karşı mes’ul-olursunuz. Resul-i Ekrem (A.S.M.) Asr-ı Sa’âdette olduğu gibi, şimdi de Harem-i Şerîf’den elini kaldırmış gibi, size itaati emrediyor. Zira Şerî’atın bekâsı askerin itaatiyledir.

Bedîüzzaman bununla da kalmaz; 7 Nisan 1325/20 Nisan 1909 tarihli Volkan başta olmak üzere imkânı olan bütün gazetelerde askerlere, cemiyetlere ve vicdanı olan herkese İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti âzasından sıfatını da kullanarak tavsiyelerini sürdürür:

Askerlere Tavsiyeler:

Fahr-i Âlem’in (Aleyhissalâtü Vesselâm) fer¬manını size tebliğ ediyorum ki, Şerî’at dairesinde ulü-l emre itaat farz¬dır. Ulü-l emriniz zâbitlerinizdir. Askerlik ocağı büyük ve muntazam bir fabrikaya benzer. Çarkların biri intizâm ve itaatta serkeşlik etmekle, bütün fabrika alt üst olur.

Sizin o muntazam ve kuvvetli fabrika-i askeriyeniz, otuz milyon Os¬manlı ve üçyüz mil-yon Müslümanın nokta-i istinadı ve ma¬den-i istimdadıdır.

Bu iki inkılâbın pahasına binler şehid verse idik, ucuz sayacaktık. Lâkin itaatınızdan binde bir cüz’ü feda olunsa, bize pek çok pahalı düşer.

Tarih şehâdet ediyor ki, askerlerin siyâsete müdahaleleri, devletçe milletçe müdhiş za-rarları intac etmiştir. Elbette hamiyet-i İslâmiyeniz; böyle sizi, uhdenizde olan hayat-ı İslâmiyeye zarar verecek noktalardan men’ edecektir. Siyâseti düşünenler, zâbitleriniz ve ulü-l emirlerinizdir.

Bazan zarar zannettiğiniz şey, siyâseten büyük zararı def’ ettiği için ayn-ı maslahat ol-duğundan, zâbitleriniz tecrübeleri hasebiyle görüyor ve size emir veriyor. Sizde de tereddüd câ’iz değildir..

Cemiyetlere Tavsiyeler: Şimdi cem’iyetimiz birdir ve o da meşrû’ hükûmettir. Hükûmet içinde hükûmetin zararı görüldü. Eğitim seviyesi bir olmadığından partilerde hu-sumet, taassub ve tarafdarlık intac eder. Binae¬naleyh bizdeki fırkaların şimdiki hal ile de-vamı gayet muzırdır. Şimdi hükûmet-i meşrû’amız asıl büyük cem’iyettir.

Vicdanı Olan Herkese:

İttihâd-ı Muhammedî (A.S.M.) her tarafı kuşattı umumun hakkıdır. Tahsisi kabul etmez. Bu isim şakayı kabul etmez. Dünyanın hali, şimdi tamamen tecel-lisine tahammül edemez. Tedrîc lâzımdır. Bunun bir mukaddemesi olarak mahsus siyasi partiler hâdim-i Şerî’at ünvanını taşıyabilirler.

Aşağıda zikredeceğimiz ve maalesef Harbiye Nâzırına ait olan resmî yazı İttihdaçıların İttihâd-ı Muhammedî cemiyeti hakkında nasıl irtic①damgasını vurduklarının açık delilidir. Bu belgelerde 31 Mart olayı kasdediliyor ve bir irtic①hâdisesi şeklinde tasvir ediliyor. Cem‘iyyet-i Muhammediye adı altında anarşi ve kargaşa hareketinin Osmanlı ülkesine hızlı bir şekilde yayılmasından bahsedilerek bunun önlenmesi arzu ediliyor. Osmanlı Arşivi ben-zeri belgelerle doludur:

Umûm Erkân-ı Harbiye Dâiresi

Üçüncü Şu‘besi 458

Hülâsa: Dördüncü Ordu'daki hâdisât müşevviklerinin meydana çıkarılmasına dair.

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Ma‘rûz-ı Çâker-i Kemîneleridir,

İstanbul hâdise-i irticâ‘iyesi netâyicinden ve birtakım müfsidlerin âsâr-ı tesvîlâtından ola-rak bidâyeten Erzurum'da başgösterip müte‘âkiben merkezle beraber ordunun mevâki‘-i sâire-i askeriyesine de siyâret eden buhranın sûret-i vukû‘u hakkında tafsîlâtına ve tedâbir-i müttehazenin mâhiyetine dâir Dördüncü Ordu Müşîriyeti'nden alınan telgrafnâmeler üzerine müşîriyet-i müşârun ileyhâya sebkeden vesâyâ ve tebligât sırasında Cem‘iyyet-i Muhammediye nâmı altında fikr-i mefsedetin derece-i sirâyet ve intişârının ve ahâlinin efkârının bildirilmesi hakkında vukû‘ bulan iş‘âca cevaben cem‘iyyet-i mezkûreden merkezde bir eser bile mahsûs olmayup buhrân-ı irticâ‘îyi tevlîd edenler hâricden gelenler olmak pek melhûz olduğu ve bu bâbda cihet-i mülkiye ile müttehiden tedkîkâta devam edilmekde olduğu bildirilmiş ve fenâlı-ğın tevessü‘ ve etrâfa sirayet etmeksizin mahv ve izâlesi ve bunun için de müşevvik ve mü-sebbiblerin serî‘an ele geçirilerek tecziyesi vecîbeden bulunmuş olmakla mes’elenin derece-i vehâmet ve ehmmiyetine göre bu bâbda îcâb edenlere taraf-ı nizâret-penâhîlerine de telgraf-la vesâyâ ve teblîgât-ı müekkede icrâsı bâbında emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Harbiye Nâzırı

Fî 12 Rebi‘‘ul-âhire sene 1327 ve fî 19 Nisan sene 1325 [3 Mayıs 1909].

Bu genel tebliğat üzerine artık Osmanlı devletinin her tarafından irtic①vâveylaları kopmaya başlıyor ve Vâlîler sıraya diziliyor.alıntıdır

Ahmet Akgündüz
__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi EyMeN&TaLhA 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 3366 14 Temmuz 2015 12:14
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 2576 14 Temmuz 2015 12:06
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme DİN... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 2987 14 Temmuz 2015 12:00
Ramazan-oruç ve çocuğa kazandırdıkları Çocuk ve Aile Sağlığı Mihrinaz 2 1781 14 Temmuz 2015 11:23
çocuk eğitiminde ceza hiç mi olmamalı? Çocuk ve Aile Sağlığı EyMeN&TaLhA 0 1391 14 Temmuz 2015 11:03

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Mart Ayı Misafirimiz '' ARASAT '' ............. nurşen35 Ayın Üyesi 19 01 Nisan 2019 09:57
Çanakkale Savaşı 18 Mart NUR Serbest Kürsü 3 17 Mart 2018 23:04
18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ mehmet akif2 Serbest Kürsü 6 18 Mart 2017 20:25
Torunun yarın 18 mart..çanakkale anahro Üyelerimize Ait Şiirler 0 22 Mart 2015 17:46
31 Mart 2015 vertyucek Hafta'nın Konusu 1 14 Mart 2015 09:20

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285