Medineweb Forum/Huzur Adresi
Geri Git   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İMAM HATİP,KURAN KURSU-SEVİYE TESBİT-HACC-YURT DIŞI-DGS-ÖSYM-SINAVLARI.::. > Diyanetin Yeterlilik Sınavları > Yurt Dışı Görevlendirme Sınavı

Konu Bilgisi: Konu Sahibi Abdulmelik,Açılış Tarihi:  29.Ocak.2012 (16:51), Konuya Son Cevap : 29.Ocak.2012 (19:24). Konuya 1 Mesaj yazıldı

Etiketlenen Üyelerin Listesi

Ağaç Şeklinde Aç1Beğeni
  • 1 Beğenen Medineweb
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 29.Ocak.2012, 16:51   Mesaj No:1
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik tarihi: 14.Haziran.2007
Arkadaşları:7
Cinsiyet:Erkek
Bulunduğu yer:Bitlis
Yaş:43
Mesajlar: 2.967
Konular: 314
Beğenildi:602
Beğendi:100
Takdirleri:868140
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart 2007 Yurt dışı sınav soru cevapları

2007 Yurt dışı sınav soru cevapları

1. “
Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması,
çoklu
ğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olmaması
anlam
ına gelen sıfatı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hayat
b) Vahdaniyet
c) K
ıyam Binefsihi
d) Muhalefetun li’l Havadis

2.
“Yapılması güzel olan şey demektir. Hz.
Peygamber’in bazen yapt
ığı, bazen yapmadığı,
ashab
ının da yapılmasını güzel gördüğü
i
şlerdir.”
Yukar
ıda açıklaması verilen mükellef fiili

a
şağıdakilerden hangisidir?
a) Vacip
b) Sünnet-i Müekkede
c) Müstehab
d) Mübah

3.
Aşağıdaki Eserlerden hangisi Kütüb-i Sitte

içerisinde yer almaz?
a) Nesâî’nin
es-Sünen’i
b)
İbn Mâce es-Sünen’i
c) Mâlik’in
el-Muvatta’ı

d) Tirmizî’nin
es-Sünen’i

4.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze ile
ilgili de
ğildir?
a) Telkin
b) Telfik
c) Te
ş
d) Muhtazar

5.
Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden

de
ğildir
?
a) Tekbir getirmek
b) Gerekti
ğinde Namazın sonunda sehiv secdesi
yapmak
c) Fatihay
ı sureden önce okumak
d)
İki secdeyi ard arda yapmak

6.
Hadiste ravinin, adalet ve zabt yönlerinden
sahip oldu
ğu kusurlu vasıfları dolayısıyla
reddedilmesi, hadis
ıstılahında hangi kavramla
ifade edilir?
a) Ta’dil
b) Cerh
c) Tevs
ık
d) Mevkuf

7.
Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halinde
mukim iken ö
ğle ile ikindi namazlarının öğle
vaktinde; ak
şam ile yatsı namazlarının akşam
vaktinde birle
ştirerek kılınması aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a) Kasr-
ı Salat
b) Cem-i Te’hir
c) Lahik

d)
Cem-i Takdim

8.
Hadis ıstılahında İmam Buhari ve İmam
Müslim’in Camiu’s Sahih adl
ı eserlerinin her
ikisinde de yer alan hadisler, a
şağıdaki kavramlardan
hangisi ile ifade edilir?
a) Mütevatir Hadis
b) Müttefakun Aleyh
c) Muhtelefün fihi
d) Müdelles Hadis

9.
Aşağıda isimleri verilen peygamberlerden
hangisine suhuf gönderilmemi
ştir?
a) Hz Nuh
b) Hz Âdem
c) Hz
Şit
d) Hz
İdris

10.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti
s
ıfatlarından biri değildir?
a) K
ıdem
b) Hayat
c)
İlim
d)
İrade
2

11.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in
temel ilkelerden biri de
ğildir?
a) Emaneti ehline teslim etmek
b) Hay
ırda yarışmak
c) Me
şru bir amaç için her yolu mubah
görmek
d) Adaletli olmak

12.
“Her harfin hakkını vererek acele etmeden
ve aç
ık bir şekilde okumak”
Bu cümleyle tan
ımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tahkik
b) Tedvir
c) Hadr
d) Tertil

13.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’e
verilen isimlerden biri de
ğildir?
a) Furkan
b) Mesani
c) Müstedrek
d) Zikir

14.
Aşağıdakilerden hangisi Allah hakkında
makul bir tasavvur olu
şturmanın yollarından
biri de
ğildir?
a) Allah’
ın zatı hakkında düşünmek
b) Allah’
ın fiilleri hakkında düşünmek
c) Allah’
ın eserleri hakkında düşünmek
d) Allah’
ın yarattıkları hakkında düşünmek

15.
Ta’dili erkân’a uymak namazın
…………………‘d
ır.

Yukar
ıdaki boşluğa uygun gelecek kelime
hangisidir?

a) Mendûb
b) Müstehab
c) Vâcib
d) Sebep
16.
Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının

ş
artlarından değildir
?
a) Cuma namaz
ını öğle namazı vaktinde
k
ılmak
b) Namazdan önce hutbe okumak
c) Namazdan sonra hutbe okumak
d)Cuma k
ılınan yerin herkese açık olması

17.
Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?
a) Zekat
ı tahsil eden memurlara
b)Borçlulara
c)Yolculara
d)Asli ihtiyaçtan fazla mal
ı olanlara

18.
Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetiyle
ilgili
kavramlardan değildir?
a)
İhram
b) Vakfe
c)
İtikaf
d) Sa’y

19.
Aşağıdakilerden hangisi “Suç ve günahlardan
uzak olma”
anlamına gelen peygamberlerin
s
ıfatlarındandır?
a)
İsmet
b) Fetanet
c) Emanet
d) S
ıdk

20.
Ramazan ayında oruç tutmaya güç yetiremediği
için orucunu tutamayan ancak daha
sonra sa
ğılığına kavuşan bir kimse ne yapar?
a) Tutamad
ığı oruçlarının sayısına eşdeğer
oranda fakirleri giydirir.
b) Tutamad
ığı oruçlarını daha sonra kaza
eder.
c) Tutamad
ığı oruçlarının sayısı kadar fidye
verir.
d) Üç gün pe
ş peşe oruç tutar.
3

21.
Yüce Allah’ın “Her şeyi dilemesi ve bir

ş
eyi yaratmaya veya yaratmamaya karar
vermesi
” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
İlim
b)
İrade
c) Kudret
d) Basar

22.
Kuran-ı Kerim’in Hıristiyanlar için kullandığı

tabir
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nusayrî
b)
İsevî
c) Nasranî
d) Ruhu’l-Kudüs

23.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel
ilkelerini olu
şturan “On Emir”den biri

de
ğildir
?
a) Kendin için yontma put yapmayacaks
ın.
Hiçbir
şeyin resmini yapıp tapmayacaksın.
b) Tanr
ının adını boş yere ağzına almayacaksın.
c) Babana ve annene hürmet edeceksin.
d) Yetimlerin hakk
ını gözeteceksin.

24.
Yemin ettikten sonra yeminini bozan
kimseye ayetteki s
ırasına göre ilk önce ne
gerekir?
a) Üç gün oruç tutar.
b) Üç gün pe
ş peşe oruç tutar.
c) iki ay oruç tutar.
d) on fakiri doyurur.

25.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
nübüvvetinden önce meydana gelen
olaylardan de
ğildir?
a) Ebû Talib’in ölümü
b) Fil Olay
ı

c) Ficar Sava
şları

d) Hz. Muhammed’in
Hilfu’l-Fudûl
Cemiyeti
ne katılması
26.
Dinler Tarihi Bilimi ile ilgili olarak aşağıdaki

ş
ıklardan hangisi söylenemez?
I. Dinleri tarafs
ız olarak inceler.
II. Herhangi bir dinin savunmas
ını yapmaz.
III. Dinleri olduklar
ı gibi inceler.
IV. Kar
şılaştırmalı bir bilim dalı değildir.
a) I ve II b) Yaln
ız II
c)I ve III d) Yaln
ız IV

27.
Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu sayılan
ki
şi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Petrus
b) Nestoryus
c) Martin Luther
d) Pavlus

28.
325 yılında gerçekleştirilen, İncil’in sayısının
dörde indirildi
ği ve İsa’nın tanrılığını

savunanlar
ın görüşlerinin kabul edilerek karara
ba
ğlandığı konsül hangisidir?
a) Efes Konsülü
b) Vatikan Konsülü
c)
İznik Konsülü
d) Trabzon Konsülü

29.
İncil’in kelime anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Müjde
b) Ö
ğüt
c) Ahit
d) Kutsal Bilgi

30.
Maun suresinde anlatılan kişinin özellikleri
aras
ında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Dini yalanlamak
b) Yetimi itip kakmak
c) Savurganl
ıktan kaçınmak
d) Yoksulu doyurmaya te
şvik etmemek
4

31.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyal
yard
ımlaşma ve dayanışmaya ters düşen bir
sözdür?
a) Kom
şu komşunun külüne muhtaçtır.
b) Veren el alan elden üstündür.
c) Kom
şusu aç iken tok yatan bizden değildir.
d) Bana dokunmayan y
ılan bin yaşasın.

32.
Aşağıdakilerden hangisi “sadaka-i cariye
dir?
a) Ramazanda fakirlere yard
ım etmek
b) Cami, okul, çe
şme, köprü vs. yaptırmak
c) Mal
ının kırkta birini fakirlere vermek
d) Küçükleri ve büyükleri sevip saymak

33.
Hz. Peygamberin aşağıdaki
davran
ışlarından hangisi doğruluk
ilkesine
bir örnek teşkil eder?
a) Sava
şta alınan esirlere eziyeti yasaklaması

b) Cemaate namaz k
ıldırdığı zaman kısa
tutmas
ı

c) Her zaman güler yüzlü ve ho
şgörülü olması

d) Sözlerinin davran
ışlarıyla uyumlu olması

34.
Veda Haccı Hicret’in kaçıncı yılında

gerçekle
şmiştir?
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10

35.
Din – mezhep ilişkisi, en doğru

ş
ekilde
aşağıdaki şıklardan
hangisinde ifade edilmi
ştir?
a) Din mezhebin toplumsal alt
yap
ılarındandır.
b) Dinler mezhebin farkl
ı yorumlarıdır.
c) Mezhep ve din anlamda
ş iki kelimedir.
d) Mezhep, dinlerin farkl
ı algılanmasıyla
olu
şan kurumsallaşmış söylemleridir.

36.
Nizamiye Medreselerinin kurulması ve
yayg
ınlaşması hangi Selçuklu Sultanı zamanında
olmu
ştur?
a) Melik
Şah
b) Sultan Sencer
c) Alp Arslan
d) Tu
ğrul Bey

37.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi

do
ğrudur
?
a) Kur’an-
ı Kerim’de kapalı ifade yoktur.
b) Müte
şabih ifadeler hakikatini
bilemeyece
ğimiz durumları anlatmaktadır.
c) Kur’an-
ı Kerimin ifadelerinin hepsi açıktır.
d) Nass kapal
ı bir ifade türüdür.

38.
Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir

ş
eye teşvik etmek veya sakındırmak için

söyledi
ği hadislere ne denir?
a) Fiten hadisler
b) Tergib ve terhib hadisleri
c) Ahkam hadisleri
d) Kudsi hadisler

39.
İsnadı sahabede son bulan hadislere ne
ad verilir?
a) Ahad hadisler
b) Merfu hadisler
c) Mevkuf hadisler
d) Maktu hadisler

40.
“ el-Mebsut”, adlı eser aşağıdaki fıkıh
bilginlerinden hangisine aittir?
a) Serahsi
b) Bak
ıllani
c)
Şatıbi
d) Ebu Hanife
5

41.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukuku’nun
temel ilkelerinden biri
değildir?
a)
İnsanların yararının gözetilmesi
b) Ho
şgörünün sağlanması

c) Adaletin gerçekle
ştirilmesi
d) Zorluklar
ın kolaylaştırılması

42.
İslam Hukuku’nun temel kaynaklarından
olan, “
el-Muvafakat” isimli eser aşağıdaki
alimlerden hangisine aittir?
a)
İmam-ı Azam Ebu Hanife
b) Ahmet b. Hanbel
c)
İmam-ı Malik
d)
İmam-ı Şatıbi

43.
Ramazan ayında oruç tutamayan yaşlıların
ve hastalar
ın tutamadıkları oruçları için
verdikleri miktara ne denir?
a) Sadaka
b) F
ıtr
c) Fidye
d) Sadaka-i f
ıtr

44.
Vakfe yapmak” ne anlama gelir?
a) Safa ve Merve tepeleri aras
ında koşmak
b) Kabe’nin etraf
ında dönmek
c) Hac esnas
ında Arafat dağında bir müddet
beklemek
d) Mekke’ye girmeden önce ihrama girmek

45.
Yüce Allah’ın, “yaratılmışların hiç birine
benzememesi
” sıfatı aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade edilmektedir?
a) Muhalefetün-li’l havadis
b) Beka
c)
İrade
d) Vahdaniyet

46.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın vahiy
yoluyla gönderdi
ği kitapların temel mesajlarından
biri
değildir?
a) Tevhid
b) Ahiret
c) Nübüvvet
d) Muamelat

47.
Aşağıdakilerden hangisi Rivâyet tefsirine
bir örnektir?
a) Zemah
şerî Tefsiri
b) Beyzâvî Tefsiri
c) Elmal
ılı M. H.Yazır Tefsiri
d)
İbn Kesîr Tefsiri

48.
“Avrupa birliği sürecinde Diyanet İşleri
Ba
şkanlığı’nın yurtdışı din hizmetleri ve din
e
ğitimi” konusu hangi Din Şurası’nda müzakere
edilmi
ştir.
a) I. Din
Şurası

b) II. Din
Şurası

c) III. Din
Şurası

d) IV. Din
Şurası

49.
Kur’ân - akıl ilişkisi bağlamında aşağıdakilerden
hangisi yanl
ıştır?
a)Kur’ân insan
ın bilgi vasıtalarını etkin olarak
kullanmas
ını ister
b)Kur’ân insanlar
ın atalarına körü körüne
uymamalar
ını ister
c)Kur’ân insanlar
ın bilmedikleri şeyin ardına
şmemesini ister
d)Kur’ân insan
ın koşulsuz teslim olmasını

ister
50.
İslam Konferansı Örgütü’ne üye ülke
say
ısı günümüzde kaç tanedir?
a) 52
b) 54
c) 57
d) 59
6

51.
Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri
Ba
şkanlığının görevleri arasında yer almaz?

a)
İbadet yerlerini yönetmek
b)
İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları

ile ilgili i
şleri yürütmek
c) Hac ve Umre seyahatleri ile ilgili i
şleri
yürütmek
d) Örgün din e
ğitimi veren müesseseler
kurmak ve yürütmek

52.
Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu
olu
şturulmuştur. Bu kuruluşlardan
hangisi fakir insanlara yemek da
ğıtmak amacıyla
kurulmu
ştur?
a)Vak
ıflar
b)Kervansaraylar
c)Loncalar
d)
İmarethaneler

53.
Dilimize çevrildiğinde Bütünleşme ve

Uyum
anlamına gelen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Asimilasyon
b) Entegrasyon
c)
İzolasyon
d) Organizasyon

54.
İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan
kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin
bugünkü ismi a
şağıdakilerden hangisidir?
a) Sudan
b) M
ısır
c) Etyopya
d) Somali

55.
Finlandiya’nın başkenti aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Prag
b) Lahey
c) Helsinki
d) Oslo

56.
Bişkek” aşağıdaki Türk
Cumhuriyetlerinden hangisinin
ba
şkentidir?
a) Kazakistan
b) Türkmenistan
c) Özbekistan
d) K
ırgızistan

57.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en
geli
şmiş ve zengin sekiz ülkesinin (G-8)
olu
şturduğu birlik içinde yer alır?
a) Rusya
b)
İsviçre
c) Belçika
d) Hollanda

58.
İslam ve Batı toplumları arasında saygı

ve diyalogu art
ırmak amacıyla oluşturulan
“Medeniyetler
İttifakı” girişimine önderlik
yapan ülkeler a
şağıdakilerden hangileridir?
a) Türkiye-ABD
b)
İngiltere-Türkiye
c) Türkiye-Almanya
d)
İspanya-Türkiye

59.
Aşağıdakilerden hangisi “dinden bağımsız
olan ve dini mahiyeti olmayan”
anlamına
gelmektedir.
a) Sekülerizm
b) Nihilizm
c) Oryantalizm
d) Komünizm
7

60.
Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler
hangi makam taraf
ından atanır?
a) Yüksekö
ğretim Kurulu Başkanı

b) Cumhurba
şkanı

c) Ba
şbakan
d) Milli E
ğitim Bakanı

61.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi balkan coğrafyasında
yer almaz?
a) Polonya
b) Makedonya
c) Arnavutluk
d) Romanya

62.
Aşağıdakilerden hangisi İsviçre’nin başkentidir?
a)Zürih
b)Stokholm
c)Kopenhag
d)Bern

63.
Semerkant hangi ülkenin sınırları içinde
yer almaktad
ır?
a)Kazakistan
b)Özbekistan
c)Türkmenistan
d)Tacikistan

64.
Klâsik şiirimizin temel özelliklerine bağlı

kalarak, kendine özgü bir
şair olmuştur. Sanatta
ve edebiyatta millî ve manevî de
ğerlere
ba
ğlı kalmıştır. Şiirlerinde görülen ritim ögesi
daima ayn
ı sürer. Kurduğu bu ritimde anlatmak
istedi
ği düşünce ya da duygu yavaş yavaş

m
ısralara yayılmaya başlar ve her anlam
ay
ırımında araya müziği bir perde gibi koyarak
ses ve anlam kavram
ının her ikisinin de
birbiri içinde yitip gitmesini önler. Bunda o
kadar ba
şarılıdır ki “Süleymaniye’de Bayram
Sabah
ı” adlı şiirinde okuyucu tarihî bir iklimin
yan
ı sıra müzikal ve ruhî bir havaya sokar,
bu havay
ı takiben de tarihî dekor ve değinişler
okuyucuda manevî bir güç meydana
getirir.
“Süleymaniye’de Bayram Sabah
ı” adlı şiirin

ş
airi kimdir?
a) Arif Nihat Asya
b) Faruk Nafiz Çaml
ıbel
c) Necip Faz
ıl Kısakürek
d) Yahya Kemal Beyatl
ı

65.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta
şım,
Her cerîhamdan,
İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Kükremi
ş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
O zaman yükselerek ar
şa değer belki başım.
İstiklâl Marşı”mızın bu kıt’asının üçüncü
m
ısraı yanlıştır. Doğrusu aşağıdaki mısralardan
hangisidir?
a) Ben ezelden beridir hür ya
şadım, hür yaşarım;
b) Hangi ç
ılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
c) F
ışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden
na’
şım;
d) Kükremi
ş sel gibiyim, bendimi çiğner,
a
şarım.
8

66.
Aşağıdakilerden hangisi İslamofobi alanına
girmez?
a) Yurtd
ışında camilerin yapılmasına tepki
gösterilmesi
b) Irkç
ılığın artması

c) Müslümanlar
ın şiddet yanlısı olarak
gösterilmesi
d) Kur’an-
ı Kerim satışlarının yurtdışında
artmas
ı

67.
Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nu kurmuş

ve Türklerin çok eski bir tarihe sahip oldu
ğu
tezini savunmu
ştur.

Yaln
ız bu bilgiye dayanarak Atatürk’ün,

I. Tarihte ilk devletin Türkler taraf
ından
kuruldu
ğu,
II. Türk tarihinin zenginli
ğinin ortaya çıkarılması

gerekti
ği,
III. Türk tarihiyle ilgili bilimsel çal
ışmalar
yapacak uzmanlara gereksinim oldu
ğu,
g
örüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir?

a)Yaln
ız I
b)Yaln
ız III
c)II ve III
d)I, II ve III

68.
Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’nın 2.
maddesinde say
ılan cumhuriyetin nitelikleri
aras
ında yer almaz?

a)Sosyal
b)Demokratik
c)Laik
d)Halkç
ı

69.
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan
yüksek mahkemelerden biri
değildir?

a)Uyu
şmazlık Mahkemesi
b)A
ğır ceza mahkemesi
c)Yarg
ıtay
d)Askeri Yarg
ıtay

70.
Aşağıdakilerden hangisi kanun teklif etmeye
yetkilidir?
a)Anayasa Mahkemesi Ba
şkanı

b)Dan
ıştay Başkanı

c)Yarg
ıtay Başkanı

d)Milletvekilleri
71.
Mondros Mütarekesi hangi tarihte imzalanmıştır?
a) 30 Eylül 1918
b) 30 Ekim 1918
c) 04 Kas
ım1918
d) 30 Ekim 1919

72.
Sivas Kongresi hangi tarihte
gerçekle
ştirilmiştir?
a) 30 Eylül 1918
b) 23 Temmuz 1919
c) 04-11 Eylül 1919
d) 04-11 Ekim 1920

73.
İman, Müslüman sayılmanın birinci şartıdır.
Bununla birlikte delillere, bilgiye, ara
ştırma
ve kavramaya dayal
ı, bütün Müslümanların
sahip olmas
ı gereken, sorgulama esasına
dayal
ı imana ne isim verilir?
a)
İcmali iman
b) Tafsili
İman
c) Tahkiki
İman
d) Tecdidi
İman
9

74.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden
biri de
ğildir?
a) Habir
b) Mu’id
c) Bat
ın
d) Vucud

75.
Aşağıdakilerden hangisi yaratmak, yok
olan
ı, yokluktan varlığa çıkarmak, kainatta
bulunan her
şeyi yaratan anlamına gelen tekvin
s
ıfatının sonuçlarından biri değildir?
a) R
ızık vermek
b) Ezeli Olmak
c) Diriltmek-öldürmek
d) Nimet vermek

76.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden
biri de
ğildir?
a) Melekler Allah’a isyan etmezler
b) Melekler nurani varl
ıklardır.
c) Melekler gaybi haberleri bilirler
d) Melekler uyumazlar

77.
Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup,
Allah’a çok yak
ın ve O’nun katında şerefli
mevkii bulunan meleklere ne ad verilir?
a) Hamele-i ar
ş

b) Kiramen Katibin
c) Mukarrebun
d) Munker Nekir
78.
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh terimi olarak
“nasslarda hükmü bulunmayan f
ıkhi meseleye
aralar
ındaki illet birliği sebebiyle
nasslarda düzenlenmi
ş meselenin hükmünü
vermek”
şeklinde tanımlanan kıyasın rükünlerinden
biri de
ğildir?
a) As
ıl
b) Menat
c) Fer’
d)
İllet

79.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi “Mesbuk”
kavram
ını ıklar?
a)
İmama tekbirle birlikte uyan kişi
b)
İmama birinci rekatta yetişen kişi
c)
İmama birinci rekatın rükuundan sonra
yeti
şen kişi
d)
İmama birinci rekatta yetişip 2. rekatta
ayr
ılan kişi

80.
Mekke döneminde nazil olmuştur ve 9
ayettir.
İnsanları çekiştiren, alay eden kimsenin
durumunu k
ınayarak, bu gibi kimselerin
varaca
ğı yerin ateş olduğunu bildirir. İnsanları

arkadan çeki
ştiren, ayıplayan kimse anlamına
gelen sure ismi a
şağıdakilerden hangisidir.
a)Hümeze Suresi
b)Adiyat Suresi
c)Karia Suresi
d)Münafikun Suresi

81.
İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin
yan
ı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yaratılış,
menâk
ıb ve benzeri konuları ihtiva eden

hadis mecmualar
ına
ne denilmektedir?
a)Müsned
b)Sünen
c)Câmi
d)Musannaf

82.
Müçtehidin şer’i ameli hükümleri tafsili
delillerden ç
ıkarabilmesine imkân veren bilgi
sistemine
ne ad verilir?
a)F
ıkıh
b)
İçtihat
c)F
ıkıh Usulü
d)K
ıyas
10

83.
Akşam namazının son rükûsunda imama
yeti
şen kişi namazını aşağıdaki durumlardan
hangisine göre tamamlarsa do
ğru yapmış olur?
a)
İmamla birlikte selam verir.
b)
İmam selam verdikten sonra kalkarak kendi
ba
şına kılıyormuş gibi üç rekatı da
tamamlar.
c)
İki rekat tamamlar ve bu rekatların ikisinde
de tahiyyata oturur.
d)
İki rekat tamamlar ve ilkinde tahiyyat
yapmaz.

84.
I. Akabe Sözleşmesi
II. Hz. Peygamberin Taif Yolculu
ğu
III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemli
ği
IV. Huneyn Sava
şı

Yukar
ıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında
a
şağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) III, II, I, IV
b) I, III, IV, II
c) II, III, IV, I
d) III, II, IV, I

85.
Mekke döneminde nazil olmuştur ve 8
ayettir. Çoklukla övünenleri uyar
ıp, hesaba
çekileceklerini beyan eden ve mal, mülk ve
çoluk çocu
ğun çokluğuyla övünmek anlamı

ta
şıyan sure aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zilzal Suresi
b) Beyyine Suresi
c) Tekasür Suresi
d) Karia Suresi

86.
Yahudilikten, Hrıstiyanlıktan ve diğer kültürlerden

İ
slamiyet’e giren rivayetlere ne ad
verilmektedir?
a) Rivayat
b) Kasas
c)
İsrailiyyat
d) Hurafat

87.
Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri,
Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlar
ının
ıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tefsire
ne ad verilir?
a)Tefsir bi’d-diraye
b)Tefsir bi’r-rivaye
c)Tefsir bi’l-i
şare
d)Tefsir bi’r-rey

88.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ilimleri
aras
ında yer almaz?

a) Esbabu’n-nüzul
b) Sebeb-i Vürud
c) Huruf-u Mukatta
d) Garibu’l-Kur’an
89.
İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve
günümüze ula
şan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayılan
eser a
şağıdakilerden hangisidir?
a) Er-Risale
b) El-Muvatta
c) El-Müsned
d) El-F
ıkhu’l-Ekber

90.
I.Yusuf Suresi
II.
İsra Suresi
III.Ahzab Suresi
IV.Hac Suresi
Yukar
ıdaki surelerin Kur’an-ı Kerim’deki
mevcut tertibine göre s
ıralanışı nasıldır?
a) II, I, IV, III
b) I, II, IV, III
c) III, II, I, IV
d) II, III, IV, I
11

91.
“ Bütün semavi dinlerde cenazeye saygı

ve cenaze törenlerinde sükunet esast
ır. İslam’a
göre de ebedi aleme göçen insanlar için
cenaze namaz
ı kılmak dini bir yükümlülüktür.
Ayr
ıca vefat eden kişiye karşı saygılı olmak,
ölenin ard
ından rahmet dilemek ve hayırla
anmak, yak
ınlarının acısını paylaşmak taziye
dileklerini iletmek de dini görevler cümlesindendir.
Dini bir ibadeti gölgeledi
ği, o esnada
gözetilmesi gereken huzur, sükun ve sayg
ı

ortam
ını yok ettiği, ayrıca zaman zaman gereksiz
kutupla
şmalara yol açtığı için son yıllarda
baz
ı cenaze törenlerinde görülen alkış,

ı
slık, protesto gibi davranışlardan kaçınılması

gerekmektedir.”
Cenaze usul ve adab
ını ifade eden bu metin,
hangi “
İl Müftüleri Semineri” sonuç bildirgesinde
yer alm
ıştır.
a) K
ızılcahamam İl Müftüleri Semineri
b)
İzmir İl Müftüleri Semineri
c)Abant
İl Müftüleri Semineri
d) Bursa
İl Müftüleri Semineri

92.
لَيْسَ الشَّديدُ بٍِالصِّرعْةِ إنَّما الشَّديدُ الَّذي
يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب
Buhari, Edeb 76, Müslim, Birr 107, (2760);
Yukar
ıdaki hadiste aşağıdaki ahlaki değerlerden

hangisine vurgu yap
ılmaktadır?
a) Adalet
b) Cesaret
c) Merhamet
d) Sab
ır

93.
خَيْرُالنَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَاسِ
Taberani, Mu’cemu’l Evsat, c. 2, s. 1403
Bu hadiste vurgulanan ahlaki de
ğer aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Cömertlik
b) Yard
ımseverlik
c) Dürüst olmak
d) Merhametli olmak

94.
مَنِ اِسْتَوَى يَوْماهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ
Ke
şfu’l-Hafa, c. 2, s. 1403
Bu hadiste vurgulanmak istenen temel özellik
a
şağıdakilerden hangisidir?
a) Dürüst olmak
b)
İnsanlara yardım etmek
c) Çal
ışmak ve üretmek
d) Sab
ırlı olmak

95.
Aşağıdaki maddelerden hangisi,
Kur’an-
ı Kerim açısından bakıldığında
bilginin temel i
şlevlerinden biri değildir?
a) Bilgi, insan
ın iç dünyasını aydınlatır ve
onu de
ğerli bir varlık haline getirir.
b) Bilgi, insanla be
şeri ve tabii çevresi
aras
ında makul ve verimli ilişkilerin
kurulmas
ını sağlar.
c) Bilgi, insan
ı bir yaratıcının var olduğu
inanc
ına götürür.
d) Bilgi, insan
ın çabuk ve kolay karar
vermesini sa
ğlar ve buradan
hareketle de kati sonuçlara ula
ştırır.
12

96.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ
Saff 61/2
Bu ayette vurgulanan temel ilke
a
şağıdakilerden hangisidir?
a) Dürüst olmak
b) Merhametli olmak
c) Zaman
ı iyi değerlendirmek
d) Dan
ışarak iş yapmak

97.
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَ  را يَرَهُ
Zilzal 99/7-8
الْيَوْمَ تُجْزَى آُلُّ نَفْسٍ بِمَا آَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
Mümin 40/17
Yukar
ıdaki ayetler, aşağıdaki iman esaslarından

hangisi ile ilgilidir?
a) Allah’a iman
b) Peygamberlere iman
c) Kaza ve kadere iman
d) Ahirete iman
98.
اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ اِلاَّ مَا سَعَى
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى
Necm 53/38-41
Yukar
ıda geçen ayetlerde aşağıdakilerden
hangisinin bahsi geçmemektedir?
a) Hiç kimse başkas
ının günahını

yüklenmez.
b) İnsana çabas
ının karşılığı eksiksiz bir
şekilde verilecektir.
c) K
ıyametin vaktini ancak Allah bilir.
d) Kişi için kendi çabas
ının dışında bir şey
yoktur.

99.
قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَل
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ
مِن رَّبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَ هُ
مُسْلِمُونَ
Al-i İmran 3/84
Bu ayete göre aşağ
ıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a) Müminler, Hz. İsa’y
ı en büyük peygamber
olarak kabul ederler.
b) Müminler, aralar
ında fark gözetmeksizin
bütün peygamberlere iman ederler.
c) Müminler, sadece kendilerine indirilene
iman ederler.
d) Müminler, Hz. İsmail’i Ulu’l-Azm peygamberlerden
biri olarak görürler.

100.
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّآَاةِ فَاعِلُونَ
Müminun 23/1-4
Yukar
ıdaki ayetlerde müminlerin hangi özelliği

zikredilmemi
ştir?

a) Zekât vermek
b) Namaz
ı derin bir saygı ile kılmak
c) İffetini korumak
d) Boş ve anlams
ız şeylerden yüz çevirmek

1
T. C.
BA
ŞBAKANLIK
Diyanet
İşleri Başkanlığı

D
ış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

K
İTAPÇIK TÜRÜ

B
YURTDI
ŞI DİN GÖREVLİLERİ İÇİN
TEST SINAVI SORU K
İTAPÇIĞI

23 Haziran 2007
Ad
ı ve Soyadı : ………………………………………….
Kurum Sicil No : ………………………………………….
Görevi : ………………………………………….
Görev Yeri : ………………………………………….

İ
mza : ………………………………………….

2
SINAVLA
İLGİLİ HUSUSLAR
De
ğerli Görevlilerimiz

S
ınav başlamadan önce aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okumanızı tavsiye eder, başarılar
dileriz.
*Bu s
ınav, Başkanlığımızın yurtdışı teşkilatında din görevlisi olarak görevlendirilecek elemanları

belirlemek üzere yap
ılmaktadır.
*S
ınavda başarılı olanlar bilahare sözlü sınava çağrılacaklardır.
*Soru kitapç
ığının kapak kısmındaki bilgiler ile cevap kağıdının sol üst kısmında bulunan “Adı-
Soyad
ı, Unvanı, İmza ve Sınav Tarihi”
bölümünün yer aldığı alanları tükenmez kalemle; cevap
ka
ğıdındaki diğer kısımları ise kutucukların dışına taşmadan kurşun kalemle işaretleyiniz.
*Cevap ka
ğıtlarını katlamayınız ve işaretlemeler sırasında kağıdın özelliğini kaybetmemesine ve
y
ırtılmamasına özen gösteriniz.
*Cevap ka
ğıdındaki yanlış işaretlemeleri silerken, yumuşak silgi ile tamamen silinmesine ve doğru
kabul edilen
şıkkın işaretlenmesine dikkat ediniz.
*Hangi soru kitapç
ığı verilmişse, cevap kağıdında onunla ilgili kutuyu işaretleyiniz.
*
İl plakası ve ilçe kodu bölümlerini boş bırakınız.

*
“Unvan kodu” bölümüne, görev unvanınıza uygun olan kutucuğu doldurunuz.
*
“Kurum sicil numarasıbölümüne, 8 haneli olan sicil numaranızı doğru olarak işaretleyiniz.
*
“ T. C. Kimlik numarasıbölümüne; nüfus cüzdanınızda yazılı olan numarayı doğru ve eksiksiz
olarak kodlay
ınız. Zira tek numaranızın yanlış kodlanması bile kağıdınızın yanlış değerlendirilmesine
sebep olacakt
ır.
*Cevap ka
ğıdını sağ üst kısmında bulunan “Adıve “Soyadıile ilgili kodlu kısımlara; ad ve soyadınızı,
her kareye bir harf gelecek
şekilde yazdıktan sonra, altındaki kutucukları da, ilgili harfe ait
kutucu
ğa denk gelecek şekilde işaretleyiniz.
*Sizlere da
ğıtılan soru kitapçığındaki her bir soruyu dikkatlice okuyup, doğru seçeneğinizi cevap
ka
ğıdına kurşun kalemle, belirgin bir biçimde ve daire içini dolduracak şekilde işaretleyiniz, birden
fazla cevap
şıkkı işaretlemeyiniz.

ÖRNEK KODLAMA
O O O O
*Birden fazla seçene
ğin seçilmesi veya işaretlenen seçeneğin belirgin olmaması halinde, bu soruya
verilen cevap geçersiz say
ılacaktır.
*S
ınav süresi 150 dakikadır. Test usulü halinde hazırlanmış bu sınavda 100 soru mevcut olup, her
bir sorunun de
ğeri 1 (bir) puandır. Değerlendirmede sadece doğru cevaplar dikkate alınacaktır. Yanlış

cevaplar, do
ğruları götürmeyecektir.
*S
ınavı tamamladıktan sonra cevap kağıdınızı soru kitapçığı ile birlikte sınav komisyonuna teslim
ediniz. Teslim esnas
ında size gösterilen tutanağı imzalayınız.
1

1.
Yüce Allah’ın, “yaratılmışların hiç birine
benzememesi
” sıfatı aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade edilmektedir?
a) Muhalefetün-li’l havadis
b) Beka
c)
İrade
d) Vahdaniyet

2.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın vahiy
yoluyla gönderdi
ği kitapların temel mesajlarından
biri
değildir?
a) Tevhid
b) Ahiret
c) Nübüvvet
d) Muamelat

3.
Vakfe yapmak” ne anlama gelir?
a) Safa ve Merve tepeleri aras
ında koşmak
b) Kabe’nin etraf
ında dönmek
c) Hac esnas
ında Arafat dağında bir müddet
beklemek
d) Mekke’ye girmeden önce ihrama girmek

4.
Aşağıdakilerden hangisi İslam
Hukuku’nun temel ilkelerinden biri

de
ğildir
?
a)
İnsanların yararının gözetilmesi
b) Ho
şgörünün sağlanması

c) Adaletin gerçekle
ştirilmesi
d) Zorluklar
ın kolaylaştırılması

5.
İslam Hukuku’nun temel kaynaklarından
olan, “
el-Muvafakat” isimli eser aşağıdaki
alimlerden hangisine aittir?
a)
İmam-ı Azam Ebu Hanife
b) Ahmet b. Hanbel
c)
İmam-ı Malik
d)
İmam-ı Şatıbi

6.
Ramazan ayında oruç tutamayan yaşlıların
ve hastalar
ın tutamadıkları oruçları için
verdikleri miktara ne denir?
a) Sadaka
b) F
ıtr
c) Fidye
d) Sadaka-i f
ıtr

7.
Aşağıdakilerden hangisi Rivâyet tefsirine
bir örnektir?
a) Zemah
şerî Tefsir
b) Beyzâvî Tefsiri
c) Elmal
ılı M. H.Yazır Tefsiri
d)
İbn Kesîr Tefsiri

8.
Yüce Allah’ın “Her şeyi dilemesi ve bir

ş
eyi yaratmaya veya yaratmamaya karar
vermesi
” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
İlim
b)
İrade
c) Kudret
d)Basar

9.
Kuran-ı Kerim’in Hıristiyanlar için kullandığı

tabir
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nusayrî
b)
İsevî
c) Nasranî
d) Ruhu’l-Kudüs

10.
Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının

ş
artlarından değildir
?
a) Namazdan sonra hutbe okumak
b) Cuma namaz
ını öğle namazı vaktinde kılmak
c) Namazdan önce hutbe okumak
d) Cuma k
ılınan yerin herkese açık olması

2
11.
Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?

a)
Zekatı tahsil eden memurlara

b)
Borçlulara

c)
Yolculara

d)
Asli ihtiyaçtan fazla malı olanlara

12.
Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetiyle
ilgili
kavramlardan değildir?
a)
İhram
b) Vakfe
c)
İtikaf
d) Sa’y

13.
Aşağıdakilerden hangisi “Suç ve günahlardan
uzak olma”
anlamına gelen peygamberlerin
s
ıfatlarındandır?
a)
İsmet
b) Fetanet
c) Emanet
d) S
ıdk

14.
Ramazan ayında oruç tutmaya güç yetiremediği
için orucunu tutamayan ancak daha
sonra sa
ğılığına kavuşan bir kimse ne yapar?
a) Tutamad
ığı oruçlarının sayısına eşdeğer
oranda fakirleri giydirir.
b) Tutamad
ığı oruçlarını daha sonra kaza
eder.
c) Tutamad
ığı oruçlarının sayısı kadar fidye
verir.
d) Üç gün pe
ş peşe oruç tutar.

15.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyal
yard
ımlaşma ve dayanışmaya ters düşen bir
sözdür?
a) Kom
şu komşunun külüne muhtaçtır.
b) Veren el alan elden üstündür.
c) Kom
şusu aç iken tok yatan bizden değildir.
d) Bana dokunmayan y
ılan bin yaşasın.

16.
Aşağıdakilerden hangisi “sadaka-i cariye
dir?
a) Ramazanda fakirlere yard
ım etmek
b) Cami, okul, çe
şme, köprü vs. yaptırmak
c) Mal
ının kırkta birini fakirlere vermek
d) Küçükleri ve büyükleri sevip saymak

17.
Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir

ş
eye teşvik etmek veya sakındırmak için

söyledi
ği hadislere ne denir?
a) Fiten hadisler
b) Tergib ve terhib hadisleri
c) Ahkam hadisleri
d) Kudsi hadisler

18.
İsnadı sahabede son bulan hadislere ne
ad verilir?
a) Ahad hadisler
b) Merfu hadisler
c) Mevkuf hadisler
d) Maktu hadisler

19.
Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri
Ba
şkanlığının görevleri arasında yer almaz?

a)
İbadet yerlerini yönetmek
b)
İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları

ile ilgili i
şleri yürütmek
c) Hac ve Umre seyahatleri ile ilgili i
şleri
yürütmek
d) Örgün din e
ğitimi veren müesseseler kurmak
ve yürütmek

20.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
a) Kur’an-
ı Kerim’de kapalı ifade yoktur.
b) Müte
şabih ifadeler hakikatini
bilemeyece
ğimiz durumları anlatmaktadır.
c) Kur’an-
ı Kerimin ifadelerinin hepsi
ıktır.
d) Nass kapal
ı bir ifade türüdür.
3

21.
“ el-Mebsut”, adlı eser aşağıdaki fıkıh
bilginlerinden hangisine aittir?
a) Serahsi
b) Bak
ıllani
c)
Şatıbi
d) Ebu Hanife

22.
Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu
olu
şturulmuştur. Bu kuruluşlardan
hangisi fakir insanlara yemek da
ğıtmak amacıyla
kurulmu
ştur?
a) Vak
ıflar
b) Kervansaraylar
c) Loncalar
d)
İmarethaneler

23.
“Yapılması güzel olan şey demektir. Hz.
Peygamber’in bazen yapt
ığı, bazen yapmadığı,
ashab
ının da yapılmasını güzel gördüğü
i
şlerdir.”
Yukar
ıda açıklaması verilen mükellef fiili

a
şağıdakilerden hangisidir?

a)
Vacip

b)
Sünnet-i Müekkede

c)
Müstehab

d)
Mübah

24.
Aşağıdaki Eserlerden hangisi Kütüb-i
Sitte
içerisinde yer almaz?
a) Nesâî’nin
es-Sünen’i
b)
İbn Mâce es-Sünen’i
c) Mâlik’in
el-Muvatta’ı

d) Tirmizî’nin
es-Sünen’i

25. “
Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması,
çoklu
ğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olmaması
anlam
ına gelen sıfatı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hayat
b) Vahdaniyet
c) K
ıyam Binefsihi
d) Muhalefetun li’l Havadis

26.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze
ile ilgili de
ğildir?
a) Telkin
b) Telfik
c) Te
ş
d) Muhtazar

27.
Hadiste ravinin, adalet ve zabt yönlerinden
sahip oldu
ğu kusurlu vasıfları dolayısıyla
reddedilmesi, hadis
ıstılahında hangi kavramla
ifade edilir?
a) Ta’dil
b) Cerh
c) Tevs
ık
d) Mevkuf

28.
Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halinde
mukim iken ö
ğle ile ikindi namazlarının
ö
ğle vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının
ak
şam vaktinde birleştirerek kılınması aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a) Kasr-
ı Salat
b) Cem-i Te’hir
c) Lahik
d) Cem-i Takdim

29.
Aşağıdakilerden hangisi namazın
vaciplerinden
değildir?
a) Tekbir getirmek
b) Gerekti
ğinde Namazın sonunda sehiv
secdesi yapmak
c) Fatihay
ı sureden önce okumak
d)
İki secdeyi ard arda yapmak

30.
Hadis ıstılahında İmam Buhari ve İmam
Müslim’in Camiu’s Sahih adl
ı eserlerinin her
ikisinde de yer alan hadisler, a
şağıdaki kavramlardan
hangisi ile ifade edilir?
a) Mütevatir Hadis
b) Müttefakun Aleyh
c) Muhtelefün fihi
d) Müdelles Hadis
4

31.
Aşağıda isimleri verilen peygamberlerden
hangisine suhuf gönderilmemi
ştir?
a) Hz Âdem
b) Hz Nuh
c) Hz
Şit
d) Hz
İdris

32.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti
s
ıfatlarından biri değildir?
a) K
ıdem
b) Hayat
c)
İlim
d)
İrade

33.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
nübüvvetinden önce meydana gelen
olaylardan de
ğildir?
a) Ebû Talib’in ölümü
b) Fil Olay
ı

c) Ficar Sava
şları

d) Hz. Muhammed’in
Hilfu’l-Fudûl
Cemiyeti
ne katılması
34.
Maun suresinde anlatılan kişinin özellikleri
aras
ında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Dini yalanlamak
b) Yetimi itip kakmak
c) Savurganl
ıktan kaçınmak
d) Yoksulu doyurmaya te
şvik etmemek

35.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’e
verilen isimlerden biri de
ğildir?
a) Furkan
b) Mesani
c) Müstedrek
d) Zikir

36.
Aşağıdakilerden hangisi Allah hakkında
makul bir tasavvur olu
şturmanın yollarından
biri de
ğildir?
a) Allah’
ın zatı hakkında düşünmek
b) Allah’
ın fiilleri hakkında düşünmek
c) Allah’
ın eserleri hakkında düşünmek
d) Allah’
ın yarattıkları hakkında düşünmek

37.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in
temel ilkelerden biri de
ğildir?
a) Emaneti ehline teslim etmek
b) Hay
ırda yarışmak
c) Me
şru bir amaç için her yolu mubah
görmek
d) Adaletli olmak

38.
“Her harfin hakkını vererek acele etmeden
ve aç
ık bir şekilde okumak”
Bu cümleyle tan
ımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tahkik
b) Tedvir
c) Hadr
d) Tertil

39.
Ta’dili erkân’a uymak
namaz
ın------------------‘dır.

Yukar
ıdaki boşluğa uygun gelecek kelime
hangisidir?

a) Mendûb
b) Müstehab
c) Vâcib
d) Sebep
40.
Nizamiye Medreselerinin kurulması ve
yayg
ınlaşması hangi Selçuklu Sultanı zamanında
olmu
ştur?
a) Melik
Şah
b) Muhammed Tapar
c) Alp Arslan
d) Tu
ğrul Bey
5

41.
Dinler Tarihi Bilimi ile ilgili olarak aşağıdaki

ş
ıklardan hangisi söylenemez?
I. Dinleri tarafs
ız olarak inceler.
II. Herhangi bir dinin savunmas
ını yapmaz.
III. Dinleri olduklar
ı gibi inceler.
IV. Kar
şılaştırmalı bir bilim dalı değildir.
a) I ve II b) Yaln
ız II
c) I ve III d) Yaln
ız IV

42.
Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu sayılan
ki
şi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Petrus
b) Nestoryus
c) Martin Luther
d) Pavlus

43.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel
ilkelerini olu
şturan “On Emir”den biri

de
ğildir
?
a) Kendin için yontma put yapmayacaks
ın.
Hiçbir
şeyin resmini yapıp tapmayacaksın.
b) Tanr
ının adını boş yere ağzına almayacaksın.
c) Babana ve annene hürmet edeceksin.
d) Yetimlerin hakk
ını gözeteceksin.

44.
Yemin ettikten sonra yeminini bozan
kimseye ayetteki s
ırasına göre ilk önce ne
gerekir?
a) Üç gün oruç tutar.
b) Üç gün pe
ş peşe oruç tutar.
c) iki ay oruç tutar.
d) on fakiri doyurur.

45.
325 yılında gerçekleştirilen, İncil’in sayısının
dörde indirildi
ği ve İsa’nın tanrılığını

savunanlar
ın görüşlerinin kabul edilerek karara
ba
ğlandığı konsül hangisidir?
a) Efes Konsülü
b) Vatikan Konsülü
c)
İznik Konsülü
d) Trabzon Konsülü

46.
İncil’in kelime anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Müjde
b) Ö
ğüt
c) Ahit
d) Kutsal Bilgi

47.
İman, Müslüman sayılmanın birinci şartıdır.
Bununla birlikte delillere, bilgiye, ara
ştırma
ve kavramaya dayal
ı, bütün Müslümanların
sahip olmas
ı gereken, sorgulama esasına
dayal
ı imana ne isim verilir?
a)
İcmali iman
b) Tafsili
İman
c) Tahkiki
İman
d) Tecdidi
İman

48.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden
biri de
ğildir?
a) Habir
b) Mu’id
c) Bat
ın
d) Vucud

49.
Aşağıdakilerden hangisi yaratmak, yok
olan
ı, yokluktan varlığa çıkarmak, kainatta
bulunan her
şeyi yaratan anlamına gelen tekvin
s
ıfatının sonuçlarından biri değildir?
a) R
ızık vermek
b) Ezeli Olmak
c) Diriltmek-öldürmek
d) Nimet vermek

50.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden
biri de
ğildir?
a) Melekler Allah’a isyan etmezler
b) Melekler nurani varl
ıklardır.
c) Melekler gaybi haberleri bilirler
d) Melekler uyumazlar
6

51.
Mekke döneminde nazil olmuştur ve 9
ayettir.
İnsanları çekiştiren, alay eden kimsenin
durumunu k
ınayarak, bu gibi kimselerin
varaca
ğı yerin ateş olduğunu bildirir. İnsanları

arkadan çeki
ştiren, ayıplayan kimse anlamına
gelen sure ismi a
şağıdakilerden hangisidir.
a)Hümeze Suresi
b)Adiyat Suresi
c)Karia Suresi
d)Münafikun Suresi

52.
İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin
yan
ı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yaratılış,
menâk
ıb ve benzeri konuları ihtiva eden

hadis mecmualar
ına
ne denilmektedir?
a)Müsned
b)Sünen
c)Câmi
d)Musannaf

53.
Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışlarından
hangisi
doğruluk ilkesine bir örnek teşkil
eder?
a) Sava
şta alınan esirlere eziyeti yasaklaması

b) Cemaate namaz k
ıldırdığı zaman kısa tutması

c) Her zaman güleryüzlü ve ho
şgörülü olması

d) Sözlerinin davran
ışlarıyla uyumlu olması

54.
Veda Haccı Hicret’in kaçıncı yılında

gerçekle
şmiştir?
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10

55.
Din – mezhep ilişkisi, en doğru şekilde

a
şağıdaki şıklardan hangisinde ifade edilmiştir?
a) Din mezhebin toplumsal alt
yap
ılarındandır.
b) Dinler mezhebin farkl
ı yorumlarıdır.
c) Mezhep ve din anlamda
ş iki kelimedir.
d) Mezhep, dinlerin farkl
ı algılanmasıyla oluşan
kurumsalla
şmış söylemleridir.

56.
“Avrupa birliği sürecinde Diyanet İşleri
Ba
şkanlığı’nın yurtdışı din hizmetleri ve din
e
ğitimi” konusu hangi Din Şurası’nda müzakere
edilmi
ştir.
a) I. Din
Şurası

b) II. Din
Şurası

c) III. Din
Şurası

d) IV. Din
Şurası

57.
Kur’ân - akıl ilişkisi bağlamında aşağıdakilerden
hangisi yanl
ıştır?
a)Kur’ân insan
ın bilgi vasıtalarını etkin olarak
kullanmas
ını ister
b)Kur’ân insanlar
ın atalarına körü körüne
uymamalar
ını ister
c)Kur’ân insanlar
ın bilmedikleri şeyin ardına
şmemesini ister
d)Kur’ân insan
ın koşulsuz teslim olmasını

ister
58.
İslam Konferansı Örgütü’ne üye ülke
say
ısı günümüzde kaç tanedir?
a) 52
b) 54
c) 57
d) 59
7

59.
Dilimize çevrildiğinde Bütünleşme ve

Uyum
anlamına gelen kavram
a
şağıdakilerden hangisidir?
a) Asimilasyon
b) Entegrasyon
c)
İzolasyon
d) Organizasyon

60.
İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan
kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin
bugünkü ismi a
şağıdakilerden hangisidir?
a) Sudan
b) M
ısır
c) Etyopya
d) Somali

61.
Finlandiya’nın başkenti aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Prag
b) Lahey
c) Helsinki
d) Oslo

62.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ilimleri
aras
ında yer almaz?

a) Esbabu’n-nüzul
b) Sebeb-i Vürud
c) Huruf-u Mukatta
d) Garibu’l-Kur’an
63.
İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve
günümüze ula
şan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayılan
eser a
şağıdakilerden hangisidir?
a) El-Muvatta
b) Er-Risale
c) El-Müsned
d) El-F
ıkhu’l-Ekber

64.
İslam ve Batı toplumları arasında saygı

ve diyalogu art
ırmak amacıyla oluşturulan
“Medeniyetler
İttifakı” girişimine önderlik
yapan ülkeler a
şağıdakilerden hangileridir?
a) Türkiye-ABD
b)
İngiltere-Türkiye
c) Türkiye-Almanya
d)
İspanya-Türkiye

65.
Aşağıdakilerden hangisi “dinden bağımsız
olan ve dini mahiyeti olmayan”
anlamına
gelmektedir.
a) Sekülerizm
b) Nihilizm
c) Oryantalizm
d) Komünizm

66.
Bişkek” aşağıdaki Türk
Cumhuriyetlerinden hangisinin
ba
şkentidir?
a) Kazakistan
b) Türkmenistan
c) Özbekistan
d) K
ırgızistan

67.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en
geli
şmiş ve zengin sekiz ülkesinin (G-8)
olu
şturduğu birlik içinde yer alır?
a) Rusya
b)
İsviçre
c) Belçika
d) Hollanda

68.
Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup,
Allah’a çok yak
ın ve O’nun katında şerefli
mevkii bulunan meleklere ne ad verilir?
a) Hamele-i ar
ş

b) Kiramen Katibin
c) Mukarrebun
d) Munker Nekir
8
69.
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh terimi olarak
“nasslarda hükmü bulunmayan f
ıkhi
meseleye aralar
ındaki illet birliği sebebiyle
nasslarda düzenlenmi
ş meselenin hükmünü
vermek”
şeklinde tanımlanan kıyasın rükünlerinden
biri de
ğildir?
a) As
ıl
b) Menat
c) Fer’
d)
İllet

70.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi “Mesbuk”
kavram
ını ıklar?
a)
İmama tekbirle birlikte uyan kişi
b)
İmama birinci rekatta yetişen kişi
c) Birinci rekat
ın rükuundan sonra imama
yeti
şen kişi
d)
İmama birinci rekatta yetişip 2. rekatta
ayr
ılan kişi

71.
Semerkant hangi ülkenin sınırları içinde
yer almaktad
ır?
a) Kazakistan
b) Özbekistan
c) Türkmenistan
d) Tacikistan

72.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi balkan coğrafyasında
yer almaz?
a) Polonya
b) Makedonya
c) Arnavutluk
d) Romanya

73.
Aşağıdakilerden hangisi İsviçre’nin başkentidir?
a)Zürih
b)Stokholm
c)Kopenhag
d)Bern

74.
Klâsik şiirimizin temel özelliklerine bağlı

kalarak, kendine özgü bir
şair olmuştur. Sanatta
ve edebiyatta millî ve manevî de
ğerlere
ba
ğlı kalmıştır. Şiirlerinde görülen ritim ögesi
daima ayn
ı sürer. Kurduğu bu ritimde anlatmak
şünce ya da his yavaş yavaş mısralara
yay
ılmaya başlar ve her anlam ayırımında
araya müzi
ği bir perde gibi koyarak ses ve
anlam kavram
ının her ikisinin de birbiri içinde
yitip gitmesini önler. Bunda o kadar ba
şarılıdır
ki “Süleymaniye’de Bayram Sabah
ı” adlı

ş
iirinde okuyucu tarihî bir iklimin yanı sıra
müzikal ve ruhî bir havaya sokar, bu havay
ı

takiben de tarihî dekor ve de
ğinişler okuyucuda
manevî bir güç meydana getirir.
“Süleymaniye’de Bayram Sabah
ı” adlı şiirin

ş
airi kimdir?
a) Arif Nihat Asya
b) Faruk Nafiz Çaml
ıbel
c) Necip Faz
ıl Kısakürek
d) Yahya Kemal Beyatl
ı

75.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta
şım,
Her cerîhamdan,
İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Kükremi
ş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
O zaman yükselerek ar
şa değer belki başım.
İstiklâl Marşı”mızın bu kıt’asının üçüncü
m
ısraı yanlıştır. Doğrusu aşağıdaki mısralardan
hangisidir?
a) Ben ezelden beridir hür ya
şadım, hür yaşarım;
b) Hangi ç
ılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
c) F
ışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden
na’
şım;
d) Kükremi
ş sel gibiyim, bendimi çiğner,
a
şarım.
9

76.
Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler
hangi makam taraf
ından atanır?
a) Yüksekö
ğretim Kurulu Başkanı

b) Cumhurba
şkanı

c) Ba
şbakan
d) Milli E
ğitim Bakanı

77.
Aşağıdakilerden hangisi İslamofobi alanına
girmez?
a) Yurtd
ışında camilerin yapılmasına tepki
gösterilmesi
b) Irkç
ılığın artması

c) Müslümanlar
ın şiddet yanlısı olarak
gösterilmesi
d) Kur’an-
ı Kerim satışlarının yurtdışında
artmas
ı

78.
Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nu kurmuş

ve Türklerin çok eski bir tarihe sahip oldu
ğu
tezini savunmu
ştur.

Yaln
ız bu bilgiye dayanarak Atatürk’ün,

I. tarihte ilk devletin Türkler taraf
ından kurulduğu,
II. Türk tarihinin zenginli
ğinin ortaya çıkarılması

gerekti
ği,
III. Türk tarihiyle ilgili bilimsel çal
ışmalar
yapacak uzmanlara gereksinim oldu
ğu,
g
örüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir?

a) Yaln
ız I
b) Yaln
ız III
c) II ve III
d) I, II ve III

79.
Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’nın 2.
maddesinde say
ılan cumhuriyetin nitelikleri
aras
ında yer almaz?

a) Sosyal
b) Demokratik
c) Laik
d) Halkç
ı

80.
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan
yüksek mahkemelerden biri
değildir?

a) Uyu
şmazlık Mahkemesi
b) A
ğır ceza mahkemesi
c) Yarg
ıtay
d) Askeri Yarg
ıtay

81.
Aşağıdakilerden hangisi kanun teklif etmeye
yetkilidir?
a) Anayasa Mahkemesi Ba
şkanı

b) Dan
ıştay Başkanı

c) Yarg
ıtay Başkanı

d) Milletvekilleri
82.
Mondros Mütarekesi hangi tarihte imzalanmıştır?
a) 30 Eylül 1918
b) 30 Ekim 1918
c) 04 Kas
ım1918
d) 30 Ekim 1919

83.
Sivas Kongresi hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?
a) 30 Eylül 1918
b) 23 Temmuz 1919
c) 04-11 Eylül 1919
d) 04-11 Ekim 1920

84.
لَيْسَ الشَّديدُ بٍِالصِّرعْةِ إنَّما الشَّديدُ الَّذي
يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ
Buhari, Edeb 76, Müslim, Birr 107, (2760);
Yukar
ıdaki hadiste aşağıdaki ahlaki değerlerden

hangisine vurgu yap
ılmaktadır?
a) Adalet
b) Cesaret
c) Merhamet
d) Sab
ır
10

85.
Aşağıdaki maddelerden hangisi, Kur’an-ı

Kerim aç
ısından bakıldığında bilginin temel
i
şlevlerinden biri değildir?
a) Bilgi, insan
ın iç dünyasını aydınlatır ve
onu de
ğerli bir varlık haline getirir.
b) Bilgi, insanla be
şeri ve tabii çevresi arasında
makul ve verimli ili
şkilerin kurulmasını

sa
ğlar.
c) Bilgi, insan
ı bir yaratıcının var olduğu
inanc
ına götürür.
d) Bilgi, insan
ın çabuk ve kolay karar
vermesini sa
ğlar ve buradan
hareketle de kati sonuçlara ula
ştırır.

86.
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَ  را يَرَهُ
Zilzal 99/7-8
الْيَوْمَ تُجْزَى آُلُّ نَفْسٍ بِمَا آَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
Mümin 40/17
Yukar
ıdaki ayetler, aşağıdaki iman esaslarından

hangisi ile ilgilidir?
a) Allah’a iman
b) Peygamberlere iman
c) Kaza ve kadere iman
d) Ahirete iman
87.
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّآَاةِ فَاعِلُونَ
Müminun 23/1-4
Yukar
ıdaki ayetlerde müminlerin hangi özelliği

zikredilmemi
ştir?

a) Zekât vermek
b) Namaz
ı derin bir saygı ile kılmak
c)
İffetini korumak
d) Bo
ş ve anlamsız şeylerden yüz çevirmek

88.
قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَل
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ
مِن رَّبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَ هُ
مُسْلِمُونَ
Al-i
İmran 3/84
Bu ayete göre a
şağıdaki ifadelerden hangisi
do
ğrudur?
a) Müminler, Hz.
İsa’yı en büyük peygamber
olarak kabul ederler.
b) Müminler, aralar
ında fark gözetmeksizin
bütün peygamberlere iman ederler.
c) Müminler, sadece kendilerine indirilene
iman ederler.
d) Müminler, Hz.
İsmail’i Ulu’l-Azm peygamberlerden
biri olarak görürler.
11

89.
اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ اِلاَّ مَا سَعَى
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى
Necm 53/38-41
Yukar
ıda geçen ayetlerde aşağıdakilerden
hangisinin bahsi geçmemektedir?
a) Hiç kimse ba
şkasının günahını yüklenmez.
b)
İnsana çabasının karşılığı eksiksiz bir şekilde
verilecektir.
c) K
ıyametin vaktini ancak Allah bilir.
d) Ki
şi için kendi çabasının dışında bir şey
yoktur.

90.
خَيْرُالنَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَاسِ
Taberani, Mu’cemu’l Evsat, c. 2, s. 1403
Bu hadiste vurgulanan ahlaki de
ğer aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Cömertlik
b) Yard
ımseverlik
c) Dürüst olmak
d) Merhametli olmak

91.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
Saff 61/2
Bu ayette vurgulanan temel ilke a
şağıdakilerden
hangisidir?
a) Dürüst olmak
b) Merhametli olmak
c) Zaman
ı iyi değerlendirmek
d) Dan
ışarak iş yapmak

92.
مَنِ اِسْتَوَى يَوْماهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ
Ke
şfu’l-Hafa, c. 2, s. 1403
Bu hadiste vurgulanmak istenen temel özellik
a
şağıdakilerden hangisidir?
a) Dürüst olmak
b)
İnsanlara yardım etmek
c) Sab
ırlı olmak
d) Çal
ışmak ve üretmek

93.
I. Akabe Sözleşmesi
II. Hz. Peygamberin Taif Yolculu
ğu
III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemli
ği
IV. Huneyn Sava
şı

Yukar
ıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında
a
şağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) III, II, I, IV
b) I, III, IV, II
c) II, III, IV, I
d) III, II, IV, I

94.
Mekke döneminde nazil olmuştur ve 8
ayettir. Çoklukla övünenleri uyar
ıp, hesaba
çekileceklerini beyan eden ve mal, mülk ve
çoluk çocu
ğun çokluğuyla övünmek anlamı

ta
şıyan sure aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zilzal Suresi
b) Beyyine Suresi
c) Tekasür Suresi
d) Karia Suresi

95.
Müçtehidin şer’i ameli hükümleri tafsili
delillerden ç
ıkarabilmesine imkân veren bilgi
sistemine
ne ad verilir?
a) F
ıkıh
b)
İçtihat
c) F
ıkıh Usulü
d) K
ıyas
12

96.
Akşam namazının son rükûsunda imama
yeti
şen kişi namazını aşağıdaki durumlardan
hangisine göre tamamlarsa do
ğru yapmış olur?
a)
İmamla birlikte selam verir.
b)
İmam selam verdikten sonra kalkarak
kendi ba
şına kılıyormuş gibi üç rekatı da
tamamlar.
c)
İki rekat tamamlar ve bu rekatların ikisinde
de tahiyyata oturur.
d)
İki rekat tamamlar ve ilkinde tahiyyat yapmaz.

97.
Yahudilikten, Hrıstiyanlıktan ve diğer kültürlerden

İ
slamiyet’e giren rivayetlere ne ad
verilmektedir?
a) Rivayat
b) Kasas
c)
İsrailiyyat
d) Hurafat

98.
Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri,
Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlar
ının
ıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tefsire
ne ad verilir?
a) Tefsir bi’d-diraye
b) Tefsir bi’r-rivaye
c) Tefsir bi’l-i
şare
d) Tefsir bi’r-rey

99.
I.Yusuf Suresi
II.
İsra Suresi
III.Ahzab Suresi
IV.Hac Suresi
Yukar
ıdaki surelerin Kur’an-ı Kerim’deki
mevcut tertibine göre s
ıralanışı nasıldır?
a) II, I, IV, III
b) I, II, IV, III
c) III, II, I, IV
d) II, III, IV, I

100.
“ Bütün semavi dinlerde cenazeye saygı

ve cenaze törenlerinde sükunet esast
ır.

İ
slam’a göre de ebedi aleme göçen insanlar
için cenaze namaz
ı kılmak dini
bir yükümlülüktür. Ayr
ıca vefat eden kişiye
kar
şı saygılı olmak, ölenin ardından
rahmet dilemek ve hay
ırla anmak, yakınlarının
ac
ısını paylaşmak taziye dileklerini
iletmek de dini görevler cümlesindendir.
Dini bir ibadeti gölgeledi
ği, o
esnada gözetilmesi gereken huzur, sükun
ve sayg
ı ortamını yok ettiği, ayrıca
zaman zaman gereksiz kutupla
şmalara
yol açt
ığı için son yıllarda bazı cenaze
törenlerinde görülen alk
ış, ıslık, protesto
gibi davran
ışlardan kaçınılması gerekmektedir.”
Cenaze usul ve adab
ını ifade eden bu metin,
hangi “
İl Müftüleri Semineri” sonuç
bildirgesinde yer alm
ıştır.
a) K
ızılcahamam İl Müftüleri Semineri
b)
İzmir İl Müftüleri Semineri
c) Abant
İl Müftüleri Semineri
d) Bursa
İl Müftüleri Semineri

CEVAP ANAHTARI (A)
1 B 51 D
2 C 52 D
3 C 53 B
4 B 54 C
5 A 55 C
6 B 56 D
7 D 57 A
8 B 58 D
9 A 59 A
10 A 60 B
11 C 61 A
12 D 62 D
13 C 63 B
14 A 64 D
15 C 65 C
16 C 66 B
17 D 67 C
18 C 68 D
19 A 69 B
20 B 70 D
21 B 71 B
22 C 72 C
23 D 73 C
24 D 74 D
25 A 75 B
26 D 76 C
27 D 77 C
28 C 78 B
29 A 79 C
30 C 80 A
31 D 81 C
32 B 82 C
33 D 83 C
34 D 84 A
35 D 85 C
36 C 86 C
37 B 87 B
38 B 88 B
39 C 89 A
40 A 90 B
41 B 91 B
42 D 92 D
43 C 93 B
44 C 94 C
45 A 95 D
46 D 96 A
47 D 97 D
48 C 98 C
49 D 99 B
50 C 100 C
CEVAP ANAHTARI (B)
1 A 51 A
2 D 52 C
3 C 53 D
4 B 54 D
5 D 55 D
6 C 56 C
7 D 57 D
8 B 58 C
9 C 59 B
10 A 60 C
11 D 61 C
12 C 62 B
13 A 63 B
14 B 64 D
15 D 65 A
16 B 66 D
17 B 67 A
18 C 68 C
19 D 69 B
20 B 70 C
21 A 71 B
22 D 72 A
23 C 73 D
24 C 74 D
25 B 75 C
26 B 76 B
27 B 77 B
28 D 78 C
29 A 79 D
30 B 80 B
31 B 81 D
32 A 82 B
33 A 83 C
34 C 84 D
35 C 85 D
36 A 86 D
37 C 87 C
38 D 88 B
39 C 89 C
40 C 90 B
41 D 91 A
42 D 92 D
43 D 93 A
44 D 94 C
45 C 95 C
46 A 96 C
47 C 97 C
48 D 98 B
49 B 99 B
50 C 100 B
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Abdulmelik 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
T.B.Teknolojileri-2 Vize Konuları Ozet(2017) Temel Bilgi Teknolojileri 2 Abdulmelik 3 613 06.Ekim.2017 19:31
test mf.rub Medineweb Yöneticileri Odası(Üyelere kapalı) Mihrinaz 3 56 06.Haziran.2017 23:24
MBSTS denemesi (120 soru ve cevap anahtarı) Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) Abdulmelik 2 4670 21.Ocak.2017 10:42
Dirâyet Tefsîrinin Esasları Tefsir Tarihi Ve Usulü Abdulmelik 3 1033 01.Aralık.2016 21:40
2010 – 2011 Dönemi HADİS TARİHİ VE USULÛ Final... Hadis Usülü Abdulmelik 0 724 01.Aralık.2016 21:02

Alt 29.Ocak.2012, 19:24   Mesaj No:2
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik tarihi: 04.Şubat.2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:31
Mesajlar: 5.140
Konular: 821
Beğenildi:254
Beğendi:0
Takdirleri:374117
Takdir Et:
Standart Cevap: 2007 Yurt dışı sınav soru cevapları

imam olsaydım kesin yurtdışındaydım sorular iyiymiş..Allah razı olsun abi
fatmabalci19 Bu Mesajı beğendi.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Ziyaretçi)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Yukarıdaki Konu Başlığına Benzeyen,Medineweb'de Otomotik Bulunan 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
TEB Teknolojileri II 2013 Bahar Dönemi Sınav Soru ve Cevapları Medineweb nurşen35 Temel Bilgi Teknolojileri 2 8 07.Şubat.2017 00:54
Din Sosyolojisi 2011 / 2012 Ara ve Dönem Sonu Sınav Soru ve Cevapları nurşen35 Din Sosyolojisi 3 01.Ocak.2016 17:48
Gecmis yıllara ait sınav soru ve cevapları bu linkte makbergülü DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 1 10.Temmuz.2014 12:28
Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Mesleki Ehliyet Mülakat Tarihleri mehmet akif2 Diyanetten Duyurular/Haberler 0 01.Nisan.2014 16:37
2007 Hacc sınavı Soru ve cevapları Abdulmelik Diyanet Hacc Görevlileri Sınavı 0 29.Ocak.2012 16:33

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

  Medineweb Ana Sayfasının en iyi Görüntüsü 1280*768 olarak ayarlıdır.

Medineweb alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268